2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

Bogu (2014-03-05 21:59:08)
konkurs
 kosmetyków nie używałam, mam nadzieję, że mnie zachęcą ;) A Serduszko Swarovskiego sprawi, że moja mama popłacze się ze szczęścia, bo to Ona zawsze robi prezenty, nigdy ich nie dostaje.  
Karolinaaa (2014-03-05 21:34:35)
konkurs dzień kobiet
Nie miałam jeszcze okazji wypróbować tych kosmetyków dlatego biorę udział w konkursie aby miec możliwość ja najszybciej to wypróbować. Serduszko Swarovskiego sprawi, że poczuje się wyjątkowo, kobieco i pewna siebie.
Roza (2014-03-05 18:46:02)
Ulubione kosmetyki marki FLOSLEK
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek? Jako fanka dermokosmetyków, posiadaczka suchej cery ale i też propagatorka polskich firm dobrze znam markę FLOSLEK, która jest producentem mojego ulubionego żelu i kremu do pielęgnacji cery suchej. Żel z żywokostem pochodzi z serii FLOSLEK PHARMA z linii CERA SUCHA - uratował mi życie wiele razy jako doraźne nawilżenie pod podkład. Na co dzień stosuję intensywnie nawilżający krem który faktycznie nawilża a nie tylko chwilowo natłuści moją skórę - wiem to, ponieważ mam tendencję do łuszczenia się skóry jeżeli nie jest wystarczająco nawilżona; od czasu stosowania kremu nie mam już problemu "suchych skórek". ---------- Serduszko Swarovskiego sprawi ..... wiele radości, w końcu każda kobieta uwielbia błyskotki ;)
Ania T. (2014-03-05 18:26:25)
Dzień Kobiet z Floslek
 Od trzech lat towarzyszą mi kosmetyki Flosleku z arniką. Przygoda rozpoczęła się podczas wakacji nad morzem i stłuczonej nogi. Wówczas  w aptece zakupiłam żel arnikowy na roszerzone naczynka, sińce, potłuczenia i obrzmienia. Od tego czasu mam go zawsze w domu i w podróży. Jest doskonały także na opuchnięte powieki. Relacja ceny do jakości produktu jest fantastyczna. Gratuluję firmie produktu i życzę wielu równie cennych pomysłów na niezawodne specyfiki wspomagające pilęgnację naszego ciała :) Serduszko Swarovskiego sprawi, że ...  tego roku wiosna kryształkami szcześcia uśmiechnie się. Pozdrawiam wszystkie uczestniczki i uczestników konkursu oraz - naturalnie - organizatorów oraz cały zespół firmy Floslek pracujący na komfort i piękno naszych ciał!  
Gosia (2014-03-05 18:24:50)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
Moim ulubionym kosmetykiem marki Floslek jest peeling enzymatyczny z serii do skóry z problemami naczyniowymi. Jest to mój najlepszy peeling jaki kiedykolwiek używałam a miałam okazję przetestować wiele różnych peelingów. Jednakże z uwagi na to, iż posiadam skórę problematyczną, wrażliwą, ze schodzącymi skórkami, jedne z tych peelingów zbytnio podrażniały skórę twarzy a inne nie działały wcale. Dopiero ten peeling - peeling enzymatyczny dla skóry z problemami naczyniowymi marki Floslek działa tak jak należy. Nie podrażnia skóry ani nie sprawia, że staje się czerwona. Ponadto bardzo dobrze oczyszcza i usuwa zrogowaciałą warstwę naskórka i sprawia, że skóra jest gładka, rozjaśniona i miła w dotyku. Przetestowałam już wiele peelingów, jednakże ten polecam z czystym sumieniem wszystkim, którzy mają wrażliwą skórę i niekoniecznie jest to peeling tylko dla osób ze skórą z problemami naczyniowymi. Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę szczęśliwa, bo to będzie oznaczało, że pierwszy raz w życiu coś wygrałam:)
Mimi (2014-03-05 14:16:03)
Ulubiona seria mamy
Ja sama nie mam ulubionego kosmetyku marki Floslek. Natomiast moja mama używa serii MINERAL THERAPY (morskie minerały Ca + Mg) i jest nią zachwycona! Twierdzi, że nie tylko czuje się lepiej, ale też wygląda dużo młodziej. Zauważyła faktyczną redukcję niektórych zmarszczek, a do tego ma dużo bardziej elastyczną, napiętą, przede wszystkim "młodszą" skórę. Dla mnie i tak jest wyjątkowa, więc bez względu na stosowane kosmetyki, uważam ją za piękną, ale być może Floslek ma w tym swój udział ;p Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę mogła sprawić sobie niemałą przyjemność i zabłysnąć wieczorem na imprezie organizowanej przez mojego ukochanego ;) A jeśli nie ja, to może chociaż mama mogłaby pochwalić się tym pięknym wisiorkiem. Gdybym została obdarowana Serduszkiem, może ze szczęścia, że w końcu coś wygrałam, podarowałabym je rodzicielce ;)
ania164 (2014-03-05 10:29:46)
Floslek na dzień kobiet:-)
 Moją ulubioną linią firmy Floslek jest Anti-acne. Już od kilku miesięcy używam pianki do mycia twarzy, toniku antybakteryjnego oraz kremu matującego z tej linii. Jestem zachwycona ich działaniem gdyż znakomicie radzą sobie z problemami mojęj skóry. Doskonale oczyszczają i odświeżają skórę przygotowując ją do nałożenia makijażu. Systematycznie stosowane kosmetyki z tej linii usuwają nadmiar sebum. Zmiany trądzikowe są mniej widoczne a moja skóra jest miekka nawilżona i matowa, ponadto ma ona zdrowszy i ładniejszy koloryt. Serduszko Swarovskiego sprawi, że w zwykły, pochmurny dzień odrobinę rozświetlę szary, znudzony tłum:-)  
lilcia88 (2014-03-05 10:26:33)
Dzień Kobiet z Floslek
Przyznam, że dotychczas używałam tylko jeden kosmetyk firmy Floslek. Ale wystarczył tylko jeden produkt by odkryć perełkę wśród moich kosmetyków. Żel ze świetlikiem lekarskim i herbatą do powiek i pod oczy sprawił, że wreszcie moja skóra pod oczami jest nawilżona i skończył się problem z łzawieniem w klimatyzowanych pomieszczeniach. Bardzo trudno było mi znaleźć coś co pomoże mi z tym problemem, bo wiele kosmetyków mnie uczula, a ten żel jest tani i dobry więc co tu wymagać więcej. Serduszko Svarowskiego sprawi, że.... może będę silniejsza, moje serce zabliźni się i zacznie na nowo błyszczeć.  
agni3ska (2014-03-05 09:45:00)
konkurs
Moglabym sklamac, ze uzywam i chwale ale niestety w mojej kosmetyczne nie pojawil sie chyba nigdy kosmetyk firmy Floslek, nad czym raczej ublewam bo opinie sa swietne z tego co zdazylam poczytac. Zaciekawila mnie linia do skory z przebarwieniami, niewykluczne, ze kiedys sie na nie skusze :) A co do serduszka wiadomo, sprawi duz radosci, tymbardziej ze jest w moim ulubionym niebieskim kolorze, a bizuteria to slabosc kazdej kobiety, wiec na pewno sprawi ze poczuje sie piekniej :) 
Aneta F. (2014-03-05 08:43:17)
Dzień Kobiet
 Nie posiadam kometyków marki Floslek, moja skóra nie potrzebowała do tej pory pomocy ze strony kosmetycznej używałam ewentualnie maseczek i w ostatnim czasie wysuszyły one bardzo moją twarz.. Dlatego z wielką przyjemnocią wypróbowałabym kosmetyków z tej linii. Słyszałam dużo pozytywnych opini na temat tych kosmetyków dlatego ucieszyłam się widząc Wasz konkurs. Piszę, a może się uda : ) ! Natomiast jeśli chodzi o serduszko swarovskiego nie ma co się rozpisywać..Niezależnie od tego jaka kobieta zawiesi takie cudeńko na szyi kazda będzie wyglądałą o ten jeden błysk piękniej. Serduszko swarovskiego sprawi, ze stanę się dużo bardziej zauwazalna i przy tym atrakcyjniejsza. Doda mi pewnosci siebie, a dodatkowo będzie się idealnie komponował z kolorem moich oczu. No i nie oszukujmy się, taki prezent mnie poprostu uszczęsliwi..
Strona komentarzy 9 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar