2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

frotka87 (2014-03-11 20:54:55)
Dzień Kobiet - konkurs
Anti acne program antybakteryjny to moja ulubiona linia kosmetyków firmy Floslek. Szukałam długo, bardzo długo i znalazłam… kosmetyki, które nie podrażniają mojej skóry, działają antybakteryjne, matująco i pielęgnująco na moją skórę która jest podatna na trądzik. Są delikatne dla mojej wrażliwej skóry, ale skuteczne na mój trądzik. Tego właśnie oczekiwałam i poszukiwałam dlatego jest to moja ulubiona linia. Serduszko Swarovskiego sprawi, że ujrzę wszystkie bajeczne i fascynujące kolory życia i świata które napędzą mnie do życia i łapania z niego wszystkiego co najpiękniejsze garściami.
Paulina Dan (2014-03-11 19:42:15)
Dzien Kobiet z firmą Floslek
Moją ulubioną serią kosmetyków firmy Flos Lek jest relaksujący zestaw Aromaflos. Seria ta ma zdumiewający wpływ zarówno na kondycję mojej skóry, jak równiez na moje samopoczucie. Starannie dobrane składniki zapewniające głębokie nawilzenie, relaksujący zapach dający uczucie całkowitego odświezenia- to jedne z wielu właściwości które cenię w serii Aromaflos najbardziej.  Serduszko Swarovskiego sprawi, ze moje pudełko z bizuterią w kącie będzie lezało. Wygrać ten śliczny naszyjnik bardzo by się chciało. To urocze serduszko ważny moment w życiu by mi przypominało. Bo na mojej szyi za miesiąc na ślubnym kobiercu by wisiało. Swoim blaskiem wszystkich gości, a w szczególności przyszłego męża by oczarowało.  
danus (2014-03-11 17:21:08)
HAPPY z FLOSLEK ;)
Myślę, że ukochana przeze mnie linia kosmetyczna od Floslek – HAPPY PER AQUA  – nie na darmo ma w swojej nazwie słowo HAPPY, gdyż dzięki niej moja skóra jest szczęśliwa przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Kosmetyki z tej linii tak intensywnie nawilżają skórę, jakby bez przerwy miała ona do czynienia z nawilżającym składnikiem, jednocześnie zabezpieczającym ją przed utratą wody. Moja łaknąca nawodnienia skóra trafiła zatem na produkty idealne.  Gdybym wybierała się zatem w egzotyczną podróż w pustynne rejony Afryki, zabrałabym ze sobą dwie rzeczy: wodę mineralną do picia oraz krem HAPPY PER AQUA dla skóry. Z całą pewnością szybko zapomniałabym o niedogodnościach klimatu, a cudowne orzeźwienie mojego ciała nie byłoby tylko fatamorganą ;)   Serduszko Swarovskiego sprawi, że poczuję się kimś wyjątkowym. Odbijające się w nim promienie słońca spowodują, że taka zwykła ja - ubrana w lekką sukienkę, z wiatrem we włosach i nadzieją w sercu – zabłysnę jak najpiękniejsza gwiazda na niebie.  
wiolap (2014-03-11 17:08:53)
Floslek to dla mnie dobro genialne
  Moja cera w wieku 35 plus Bywa zachłanna jak ZUS Pragnie wciąż więcej, niewiele dając Tak jakby wieku skutki uznając                     *  *  * Lecz na to biorę ją sposobem Walcząc skutecznie z jej wielkim głodem Mam coś, na co tylko czeka Mineral Therapy od Flosleka                      *  *  * Ta seria u mnie jest wręcz wielbiona Ponieważ cudów umie dokonać Świetnie nawilża, cudnie wygładza Zmarszczki na ziemię szybko sprowadza                     *  *  *  Z minerałami mając tu styczność Skóra zyskuje znów elastyczność Ja na tej serii już się poznałam Ile mam lat … zapomniałam ;)                      *  *  * Serduszko Swarovskiego sprawi, że Z wielką wdzięcznością uśmiechnę się Bo oto w blasku tego cudeńka Zabłyśnie gładkiej skóry potęga Floslek – Swarovski duet genialny Chętnie wygłoszę mu hymn pochwalny!  
kicia2508 (2014-03-11 15:59:58)
dzień kobiet z FLOSLEK
Przedstawiam WHITE&BEAUTY firmy FLOSLEK Przebarwienia towarzyszyły mi od lat i były zmorą każdego dnia Ale niedawno odkryłam i w sklepie internetowym zdobyłam Po wielu opiniach korzystnych to cudeńko zakupiłam Wielkich efektów się nie spodziewałam bo już wiele produktów innych firm próbowałam Ale WHITE&BEAUTY to moje wybawienie i dla buzi odnowienie Przebarwienia poszły precz i nie patrzę już wstecz Gruba tapeta to już przeszłość Dzięki WHITE&BEAUTY czuję się jak piękność. Serduszko sprawi, że na buzi mojej córci uśmiech pojawi się, której na urodziny go dam oczywiście jeśli wygram ;-)
Olejka (2014-03-11 15:39:06)
(Flos) Lek na niedoskonałości
Mam cerę tłustą, taka już moja uroda,  nie jest to dla mnie jakaś wielka szkoda, bo mam pod ręką Flos Lek Anti Acne, czyli kosmetyki dla tej cery zacne! To moja ulubiona linia tej marki, bo dotrze w każde twarzy zakamarki. Dokładnie oczyszcza oraz matuje, a skóra zdrowiem wręcz promieniuje!   Lecz nie tylko ciało jest ważne,potrzeba czegoś dla ducha! Wiosna nadchodzi i każdy chce mieć uśmiech od ucha do ucha. Serduszko Svarowskiego sprawi, że i ja będę zadowolona  i nie zepsułaby tego nawet rzęsistego deszczu tona.  Może to serduszko przyciągnie do mnie jakiegoś pana,  co będzie śniadanie mi serwował do łóżka z rana...? ;-)
mmoly (2014-03-11 12:22:46)
Dzień kobiet z Floslek
Moim ulubionym Floslekowym kosmetykiem jest masło do ciało Karite Olej Babassu. Moja skóra po użyciu jest tak jakby młodsza, tak jakby dostała mocnego kopniaka, który dodał jej energii. Masło wspaniale nawilża, jest tłuste i powoduje że skóra zaczyna "oddychać". Jak dla mnie jedno z najlepszych maseł do ciała na rynku kosmetycznym. Serduszko Swarovskiego sprawi, że mój dekolt pomimo małego biustu będzie chwytliwie przyciągał oczy innych ludzi. Zawieszone na pięknym łańcuszku sprawi, że będę czułą się pewnie, i elegancko. W końcu każda biżuteria jest przyjacielem kobiety.
marcika (2014-03-11 11:38:25)
Floslek
Moja przygoda z kosmetykami Floslek rozpoczęła się od żelu ze świetlikiem. Pamiętam, że były to czasy studenckie, dużo pracy przy komputerze, mało snu i coraz bardziej napuchnięte powieki. Żel działał cuda i dość szybko porpawiał stan skóry wokół oczu. Pierwszą serią kosmetyków Flosleku, którą kupiłam była Acti Acne. Mam mieszaną, przetłuszczającą się cerę. Wcześniej stosowałam wiele innych matujących produktów, głównie zagranicznych marek, bo żyłam w przekonaniu, że to co "obce" będzie lepsze. A okazało się, że polski Floslek jest strzałem w 10! Wspaniale unormował cerę, przestała się nerwowo przetłuszczać, wygładził ją i pozawił "niespodzianek" w postaci zaskórników. Serduszko Swarovskiego sprawi, że poczuję się odrobinę jak Kate Winslet w "Titanicu"!. Poza tym, co tu dużo mówić - ona jest piekna!
beatkaa84 (2014-03-11 10:11:47)
Floslek
 Moim ulubionym kosmetykiem z Floslek jest żel pod oczy i do powiek  ze świetlikiem,który jest obowiązkowym elementem mojej codziennej pielęgnacji.Żel bardzo fajnie nawilża okolice oczu,pozostawiając tam skórę delikatną,gładką.Bardzo dużo pracuję i niestety po moich oczach to widać,a ten żel zmiejsza opuchnięcia oczu i ich zmęczenie.To idealny kosmetyk bez którego nie wyobrażam sobie dnia,po jego nałożeniu fajnie chłodzi okolice oczu,bardzo szybko się wchłania i co najważniejsze niewiele kosztuje.Dobra jakość w niskiej cenie-Lubię to! Ostatnio nawet moja mama mi go podkrada,bo jak mówi raz się skusiła i była zadowolona i musiała sięgnąc po niego drugi raz:)Wielkim jego plusem jest to,że można go stosować pod podkład. Serduszko Swarovskiego sprawi,że na mojej twarzy uśmiech od ucha do ucha pojawi się,a ja będę dumna jak Paw,że wreszcie coś od Swarovskiego mam:) I tak sobie po cichu marzę o tym serduszku wspaniałym i nadzieję wielką mam że marzenie spełni się:) i serduszko zawędruje w ręce moje:)
Wanda Findling (2014-03-11 09:52:19)
Konkurs Floslek
Ojej,jakże wspaniałe mogą być dla mnie dwa kremy-Przeciwzmarszczkowy na dzień SFP15 oraz Krem pod oczy Arnika.Dla mnie ,czyli dziewczyny ,która ma 75 lat! Marzę o tym,by zmarszczki na czole oraz pod oczami uciekły w popłochu. Ratunkiem może być hialuron Od 55 lat najdroższym sercem jest serce męza.Serduszko Swarowskiego wzmocni bicie naszych serc,bo dziś najwazniejsze z marzen,być jak najdluzej razem    
Strona komentarzy 3 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar