2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

Anput (2014-03-11 23:46:50)
Konkurs Floslek
Uwielbiam całą serię do pielęgnacji oczu Floslek, szczególnie żele ze świetlikiem. To mój ratunek na cięzkie, zmęczone pracą przed monitorem powieki. Żele mają fantastyczny skład, nawilżają i wygładzają skórę wokół oczu. Regenerują, łagodzą i koją, nawet wtedy gdy mam za sobą nieprzespaną noc ;) Na plus zaliczam także ich cenę. Świetnie, że kosmetyki których używam od lat i muszę zawsze mieć na półce, kosztują tylko kilka złotych. ... jeszcze jedno! Żele ze świetlikiem występują w kilku wariantach, na przykład z dodatkiem aloesu, rumianku, chabru, herbaty czy babki lancetowatej - naprawdę polecam, nie można się nimi znudzić :)
marcia7 (2014-03-11 23:46:48)
konkurs
 Uwielbiam Żel pod oczy, na sińce, obrzmienia z arniką, który wspaniale niweluje moje cinie pod oczmi.  Serduszko Swarovskiego sprawi, że rozjaśni się każdy mój dzień tak jak moje cienie pod oczami.   
marcia7 (2014-03-11 23:42:09)
konkurs
 Uwielbiam Żel pod oczy, na sińce, obrzmienia z arniką, który wspaniale niweluje moje cinie pod oczmi.  Serduszko Swarovskiego sprawi, że rozjaśni się każdy mój dzień tak jak moje cienie pod oczami.   
emerycia (2014-03-11 23:09:20)
Ulubiony kosmetyk Floslek
Mam niemały problem z wyborem, bo tych wspaniałych kosmetyków używam od dawna i jestem bardzo z nich zadowolona. Wszystkie bardzo mi odpowiadają, ale muszę dokonać wyboru, więc wybieram Balsam do ciała Opuncja& biała herbata. Dzięki temu produktowi moja skóra jest aksamitna, nawilżona i delikatny zapach utrzymuje się dość długo. Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę szczęśliwa, bo jak każda kobieta lubię otaczać się blaskiem wspaniałej biżuterii.
inezka (2014-03-11 23:07:18)
Floslek
Jestem wielką fanką maseł do ciała, są genialne zwłaszcza zimą, gdy skóra złakniona jest intensywnej pielęgnacji i solidnego nawilżenia. Takie maślane cudeńko od Flosleku odkryłam jakiś czas temu, a konkretnie: Masło do ciała - Czekolada / Wanilia. Od tamtej pory jest to stały bywalec mojej łazienkowej półki z napisem "Ulubieńcy". Nie tylko pomaga mi utrzymać skórę w znakomitej kondycji, świetnie nawilża, wygładza i sprawia, że wygląda ona po prostu zdrowo, ale też jego używanie jest prawdziwą ucztą dla zmysłów. Ma cudowną, gęstą, kremową konsystencję i otula ciało słodkim czekoladowym zapachem, który zawsze wprawia mnie w znakomity nastrój i odpręża. To coś, co można porównać z przyjemnością czekoladowych zabiegów SPA. Mam to od Flosleku w niepozornym okrągłym pudełeczku, we własnej łazience kiedy tylko zechcę... :) Serduszko Swarovskiego sprawi, że ... na mej twarzy uśmiech się pojawi i humor natychmiast mi się poprawi. Wszak pięknych błyskotek nigdy za wiele, to kobiet najlepsi przyjaciele. Kobieta po prostu błyszczeć musi, by było inaczej nikt nas nie zmusi. ;)
gatta (2014-03-11 22:52:52)
floslek
Przyznam, że dotychczas nie miałam okazji używać produktów Floslek dlatego trudno mi się na ich temat wypowiedzieć :) nie będę jednak ukrywać, że chętnie bym je przetestowała, ponieważ moja skóra raz na pół roku wymaga zmiany kremu - tak jakby się uodparniała na ten którego używam, i szukała nowych wartości odzywczych. Mam cerę przetłuszczającą się w strefie T, i jak używam źle dobranych kosmetyków od razu cała ja wyglądam i czuję się źle. A serduszko Svarovskiego sprawi, że być może przyciagnę wzrok jakiegoś przystojniaka :)
prawdziwa (2014-03-11 22:22:56)
moje ulubione
Moja wrażliwa skóra ich pragnie,albowiem dostarczają jej niesamowitych wrażeń.Pieszczą w sposób wyszukany,koją,kiedy tego potrzebuje,łagodzą napięcie i pozostawiają ją cudownie gładką w dotyku.Czy można chcieć czegoś więcej? Nie dziwi więc chyba fakt,że i ja się w nich zakochałam od pierwszego użycia.Uwielbiam te cudowne zapachy,które na długi czas otulają moje ciało,rozbudzając zmysły i łagodząc stres. Dzięki nim mam pewność,ze dostarczam mojej skórze i zmysłom tego,czego najbardziej potrzebują. Oczywiście mowa tu o masłach do ciała NATURAL BODY,które jak dla mnie nie mają sobie równych...   Serduszko Swarovskiego sprawi,że aby móc wyeksponować jego piękno,bez skrępowania odsłonię wypielęgnowany masłami Flosleku dekolt...  
topik4433 (2014-03-11 22:22:27)
Konkurs
Mój faworyt to lnia kosmetyków do cery nzczynkowej. Tonikiem oczyszczam skórę z rana, by była do makijazu przygotowana. By się go pozbyć używam mleczka, na policzki, oczy i usteczka. Później zelu troszeczkę, by usunąć każdą reszteczkę. Przed maseczką peeling enzymatyczny, by jej rezultat był fantastyczny. Na koniec krem pod oczy i półtłusty do twarzy, i to jest wszystko o czm każdego dnia moja skóra marzy. Stosuję wszystko systematycznie, dzięki czemu moja cera wygląda fantastycznie. Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę uradowana, bo jak każda Kobieta, tak i ja lubię być rozpieszczana. Mam już bransoletkę i kolczyki z kryształkami w kształcie serduszka, więc byłby to ostatni brakujący element mojego biżuteryjnego cacuszka. Taka wygrana sprawiłaby mi mnóstwo radości, więc mam nadzijeję, ze niebawem na mym łańcuszku zagości.
karolina25 (2014-03-11 22:20:13)
Dzień Kobiet z Floslek
Rzeczywistość w wielkim mieście to wiele życiowych szans i możliwości. Jest jednak i druga strona medalu. Nie najlepsza kondycja cery i ryzyko wcześniejszych zmarszczek. Chciałam by moje starania o zdrową cerę przyniosły spodziewanie efekty. Jak? Dzięki nawilżającej pielęgnacji skóry. Nie ma się co oszukiwać, bez wody nie ma urody, a dnia bez Floslek Happy per Auqa. Doskonałe i  długotrwałe nawilżenie, które przynosi skórze wyraźny komfort. Dzięki tej serii cera jest świetlista, gładka, wprost promienieje i lepiej trzyma blask, a ja jestem po prostu happy.  Serduszko Swarovskiego sprawi, że miniaturowy symbol miłości będzie dopełnieniem uczucia, które najczęściej rodzi się wiosną. Ma magiczną moc, ponieważ symbolizuje piękno. Poprzez padające na niego promienie słońca iskrzy się niezwykłym blaskiem. Dzięki temu poprawia się samopoczucie, czuję się wyjątkowo i staje się najpiękniejszym prezentem dla ukochanego.   
slena1986 (2014-03-11 22:17:57)
floslek
Mój ulubiony kosmetyk z firmy Floslek to FLOSIK - Krem ochronny dla dzieci i niemowląt na każdą pogdę. Mój synek nie ma po nim żadnej wysypki i wiem, że krem odpowiednio dba o jego delikatną skórkę. Jest idealny:) Serduszko Swarovskiego sprawi, że zacznę od ucha do ucha uśmiechać się, że radością wybuchnę jak Wezuwiusz w Pompejach, bo tak wspaniałaej nagrody jeszcze nie było w moich dziejach. 
Strona komentarzy 2 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar