2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

kerocna (2014-03-03 13:14:44)
Floslek
Moim ulubionym kosmetykiem marki Floslek jest krem zimowy do rąk i paznokci, który już wiele, wiele razy wybawił moje dłonie od suchości i pękania. Nie jestem fanką rękawiczek, dlatego w okresie zimowym moje dłonie mają ochotę wziąć ze mną rozwód - nie bez powodu zresztą, bo w tym okresie są bardzo narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne, zwłaszcza wilgoć, chłód i wiatr. Krem marki Floslek jets moim numerem 1, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni - o których niestety zbyt często zapominamy - w okresie zimowym. Serduszko Swarovskiego sprawi, że na mojej twarzy rozbłyśnie jak w odbiciu kryształu radość, szczęście i witalność. :)
Magdalena (2014-03-03 10:35:45)
Mój kosmetyk Floslek
Moim ulubionym kosmetykiem z firmy Floslek jest Make-up antybakteryjny. Mam 21 lat, maluję się od 15 roku życia, długo nie mogłam dobrać dobrego fluidu mam dosyć ciemną karnację i tłustą na czole i nosie oraz suchą  na policzkach trafiałam a to za ciemny a to za jasny, innym razem po całym dniu świeciłam się jak lampki na choince bądź wyglądałam jakbym miała maskę. Długo szukałam make up, który dałby mi naturalny wygląd i pół roku temu koleżanka ze studiów poleciła mi z firmy Floslek. Jestem bardzo zadowolona dobrze matuje niedoskonałości, nie błyszczę się po nim, a przede wszystkim nie mam maski na twarzy. Trzeba długo szukać aby znależć ten jedyny, ja już znalazlam i jestem bardzo zadowolona z czystym sumieniem poleciłabym go innym. Serduszko Swarovskiego sprawi, że będę błyszczeć piękną biżuterią w połączeniu z gładką cerą.
Paulina Leszno (2014-03-03 09:49:09)
:)
 Poznalam ta marke dzieki zelowi pod oczy ze swietlikiem ktory pomogl mi w walce ze zmeczonymi oczami. Jestem nim oczarowana ! Moje oczy odzyly i wreszcie nie mam z nimi problemu. Uwielbiam go i polecam wszystkim ktorzy maja podobne problemy.  Serduszko Swarovskiego sprawi, ze usmiech nie bedzie znikal z mojej twarzy. Odrobina luksusu bylaby wprost idealna przed urodzinami ktore mam tydzien po dniu kobiet ;)
Apsik (2014-03-03 06:47:33)
dzień kobiet
 Firmę Floslek znam od dobrych kilku lat. Moja przygoda z tą firmą zaczęła się odelu pod oczy ze świetlikiem. Teraz z biegiem lat Firma się rozwinęła i jestem wierna przeciwzmarszczkowemu kremowi pod oczy z linii Mineral Therapy. Krem świetnie nawilza i ujędnia skórę wokół oczu. Jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru, bo skończył się mój odwieczny problem z suchą skórą pod oczami a w związku z tym widocznymi zmarszczkami. Serduszko Swarovskiego sprawi, ze...mój dzień będzie promienny, pełen blasku nawet w pochmurne dni.  
ilonar2301 (2014-03-02 22:46:58)
Dzien kobiet z firmą Floslek - konkurs
Flosek stworzył kosmetyki idealne dla mojej skóry. Zakochałam się od pierwszego dotyku w kremie HAPPY PER AQUA. oja dotychczas sucha i zmęczona skóra odzyskała dawną witalność. Jest w pełni nawilżona, odżywiona i elastyczna. Czuję się świetnie w mojej nowej skórze, ponieważ aplikuję jej to, co najlepsze i to, co sprawia, że czuję się pięknie. A to dla mnie najważniejsze.
Justyna M. (2014-03-02 21:10:19)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
Witam. Tak mam swój ulubiony kosmetyk firmy Flos-lek, a w szczególności odbudowujący krem na noc  dermowypełniający na dzień. Jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru. Moja skóra na twarzy jest gładka i nie świeci się tak, jak po innych kremach.
Iza W (2014-03-02 19:32:52)
flosek
Oczywiście najardziej lubie szmpony owej marki. Mam problemy z włosami- wypadają mi, są słabe. Dzięki szamponom Flosek problem powoli znika. Serduszko sprawi, że uwierzę w swoje szczęscie i poczuję się wyjątkowa.
luna341 (2014-03-02 19:20:03)
dzien kobiet z firmą Floslek - konkurs
Seria SUN CARE  FLOSLEK to moi faworyci w dziedzinie kosmetyków do i po opalaniu a emulsja po opalaniu SOS przyniosła natychmiastową ulgę moim spieczonym ramionom, przynosząc natychmiastową ulgę. Delikatnie chłodzi.Świetnie nawilża i regeneruje wysuszoną skórę.Wpadłam na pomysł,aby emulsje trzymać w lodówce dla spotęgowania efektu chłodzenia. To był strzał w dziesiątkę. Sprawdza się też przy lekkich poparzeniach,na przykład parą.Pracuję w ogrodzie.gdzie moja skóra narażona jest na szkodliwe działanie promieni słonecznych.Dzięki tej serii bez obaw wychodzę na słońce.Odkąd poznałam krem ochronny SUN CARE mimo wielogodzinnego przebywania na słońcu nie nabawiłam się żadnych poparzeń czy zmian skórnych spowodowanych nadmiernym działaniem promieni słonecznych.Warto zaopatrzyć sie w całą serię by bez obaw cieszyc się słońcem. Serduszko SWAROVSKIEGO sprawi , że Męzczyzni wreszcie  zaczną zwracać uwage na mój niewielki biust.
Justyna Gn (2014-03-02 17:21:35)
Dzień Kobiet z Floslek
 Jak tylko zobaczyłam nazwę Floslek od razu pomyślałam o moim ulubionym korektorze antybakteryjnym, który przez długi czas był ze mną na codzień. Nie zamieniłabym go na żaden inny poniewaz spełnia moje wszelkie oczekiwania: dobrze maskuje niedoskonałości, odcień 1 jest poprostu idealny i najważniejsze od pewnego czasu nie musze juz go prawie w ogóle uzywac bo niemile niespodzianki, które pojawiały się przewaznie ciągle w tych samych miejscach przestały mnie dręczyć  wierzę, ze to za sprawą antybakteryjnych właściwośći korektora, który oprócz ukrywania niedoskonałośći  właśnie przyspiesza proces ich gojenia i  "znikania" Mogę więc go polecić z czystym sumieniem, bo sprawdziłam i wiem ze jest wart swojej dobrej opini :)  A Serduszko Swarovskiego sprawi, ze na twarzy mojej mamy w końcu pojawi się uśmiech, poniewaz właśnie jej podarowałbym wygraną gdyby choć raz się udało  Na pewno bardzo by się ucieszyła, a ja razem z nią  
aniafla (2014-03-02 14:59:10)
dzień kobiet z Floslek
Mam swój ulubiony krem Floslek do cery naczynkowej, dzięki niemu pozbyłam się wstydu z powodu rozszerzonych naczyneki i zaczerwienionej skóry. Moja cera wygląda zdrowiej i bardzo się z tego cieszę. Lubię konsystencję tego kremu i jego wydajność. Wiem, że nie zamienię go na inny kosmetyk. Jest dla mnie numerem jeden! Serduszko Swarovskiego sprawi że się uśmiechne szczerze i na nowo w swe szczęście uwierzę! 
Strona komentarzy 13 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar