2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

Karolina (2014-03-04 13:34:22)
Dzień Kobiet z Floslek
Moim największym kosmetycznym odkryciem jest cała seria żeli ze świetlikiem do pielęgnacji skóry wokół oczu firmy Floslek. Żele te idealnie spełniły moje oczekiwania. Przede wszystkim są bardzo wydajne, szybko sie wchłaniają, odświeżają, natychmiast usuwają szelkie objawy zmęczenia, w szczególności opuchnięcia. A co najważniejsze nie podrażniają moich wrażliwych okolic oczu i są w rewelacyjnie niskiej cenie. Uwielbiam je, a w szczególności, ten ze świetlikiem i z ekstraktem z zielonej herbaty. Serduszko Swarovskiego sprawi, że dzięki niemu będę mogła poczuć się wyjątkowo, pewnie i pięknie. Ten subtelny, elegancki i bardzo kobiecy dodatek będzie idealnym dopełnieniem mojego codziennego stroju, jak i wieczorowej kreacji.
Roninn22 (2014-03-04 12:13:03)
dzien kobiet z firmą Floslek
Ja używam lini kosmetyków Flosmen Moim zdaniem to jest najlepszy produkt polski na rynku. Jest tanszy od konkurencji a jakością lepszy. Kazdy produkt z lini Flosmen przetestowałem i teraz uzywam tylko tej marki. Twarz jest po tych kosmetykach delikatna i odświerzona. Polecam linię kosmetyków Flosman kazdemu facetowi który lubi dbać o skórę. Serduszko Swarovskiego sprawi, że moje serce zabije mocniej i wypełni szarość dnia.
Aleksandra Kaszuba (2014-03-04 11:43:28)
FLOSLEK
Niestety w moim małym mieście nie mam dużego wyboru w kosmetykach FLOSLEK, jedynie kiedys dawno temu miałam żel pod oczy, ale nie pamietam z jakiej serii :( za to byłam z niego bardzo zadowolona A serduszko Swarowski, jest w moim ulubionym kolorze i sparwi że m oje oczy będe błyszczeć
skonieczny.jarek@wp.pl (2014-03-04 09:19:38)
Dzień Kobiet z firmą Floslek - konkurs
Moja kobieta stosuje kosmetyki z serii MINERAL THERAPY morskie minerały Ca + Mg, a ja z tego czasami korzystam. Jej ulubionym kosmetykiem jest zestaw dwóch maseczek, które dotleniają skórę, oczyszczają pory a także w widoczny sposób ją ujędrniają.Przyznaję, że ja również mam swój ulubiony kosmetyk - jest nim Dermowypełniający KREM NA DZIEŃ SPF 15. Nawilża moją skórę, poprawia jej elastyczność. A co najważniejsze pomimo nawilżenia moja skóra się nie świeci. Co daje mi duże poczcie komfortu. Serduszko Swarovskiego sprawi, że w dniu jej święta zachwycę moją kobietę. Sprawi, że jej dekolt ozbobi zawieszka nielada bez krępacji będę nań patrzył, teraz nie wypada. Darując mi tę błyskotkę uszczęśliwicie osoby dwie: moja narzeczoną, uwielbiającą precjoza oraz mnie
alicjamagdalena (2014-03-03 22:51:03)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
1. Moim ulubionym produktem Floslek jest krem do rąk i paznokci nawilżająco – kojący. Ubóstwiam ten kremik, ponieważ żaden kosmetyk nie działał tak fantastycznie na moje dłonie jak przedstawiciel Flosleku. Mam zniszczone pracą dłonie, a po jego stosowaniu zauważyłam znaczną poprawę. Skóra stała się mięciutka, zniknęła szorstkość i odmrożenia. Krem dokonał cudu, długo szukałam ideału, ale w końcu znalazłam :)) 2. Serduszko Swarovskiego sprawi, że.. moje smutne życie nabierze w końcu blasku.
agus22 (2014-03-03 21:28:15)
:)
Kobieta zmienną jest, więc i ja nie potrafię zbyt długo pozostać wierna temu samemu kosmetykowi...tak to już ze mną jest, że jestem bardzo kochliwa ;) Do tego jestem kolekcjonerką - tak, tak...kobiety kolekcjonują co się da..sukienki, buty, biżuterię... dlatego ja kolekcjonuję z uporem maniaka masła...do ciała :) Ale nie byle jakie, tylko te z serii NATURAL BODY FLOSLEK.  To moje ulubione kosmetyki. A dlaczego? Masło Waniliowo -Czekoladowe, Masło Acerola - Cherry berry,  Masło Karite - Olej babassu, Masło Opuncja - Biała herbata, Masło do ciała Liczi - Arbuz, Masło do ciała Truskawka, Masło do ciała Mango - Marakuja... wygląda na to, że jestem łasuchem!! I amatorką smakowitych zapachów :) Te masła to sama przyjemność, a jeśli można połączyć przyjemne z pożytecznym...bo są bardzo pożyteczne :) Regeneracja pachnąca truskawkami, nawilżenie okraszone zapachem arbuza czy wygładzanie o zapachu mango, to jest to czego potrzebuję niezależnie od pory roku :) Serduszko Swarovskiego sprawi, że...pokocham całym sercem :)
yolanda007 (2014-03-03 17:37:38)
konkurs Floslek
Jestem wielką fanką serii wybielającej Floslek, jednak ostatnio nie mogę się rozstać z kremem Spot Lightening Cream. Używam go od 6 tygodni i jestem zdumiona jakie przynosi efekty. Mam piegowatą cerę (piegi zlewają się jakby w jedną całość na szczytach policzków i na nosie). Widzę znaczną redukcję tych przebarwień. Dodatkowo pięknie pachnie i świetnie nawilża. Mam cerę tłustą, zatem zależy mi, aby krem dodatkowo mi nie natłuszczał cery i świeżo wyglądał po nałożeniu podkładu. Z ręką na sercu- spełnia wszystkie te kryteria. Serduszko Svarowskiego sprawi, że poczuję wiosnę, A witane przeze mnie dni będą promienne i radosne. Doda mi wdzięku i potrzebnego po zimie wigoru, I będzie idealnie pasować do mojego ulubionego koloru. Chcę dzięki niemu zacząć wreszcie szyję eksponować, Wtedy, gdy pod drapiącym szalikiem nie muszę jej chować. Nigdy nie miałam odwagi do noszenia takiej biżuterii, Lecz teraz nie boję się tej dyskretnej kokieterii. Słyszane komplementy jako żarty traktowałam, Bo swoją długą i smukłą szyję za dziwaczną uznawałam. Na wiosnę i lato chciałam coś w swoim wizerunku zmienić, Zatem serduszko to będzie w słońca blasku się mienić. Mógłby być to przełom w mojej zamkniętej osobowości, Bo serce to symbol otwartości – na ludzi i świat pełen miłości.
Zofia Rzemek (2014-03-03 15:54:20)
dzień kobiet
Flosek cenię od dawna za jakość ,skuteczność i dobrą ,przystępna cenę.Krem Mineral Therapy na noc otrzymałam od męża na urodziny  i pierwszy raz udało  sie mu mnie zadowolić .Powiem w zaufaniu ,że kupił mi  kilka lat temu krem do cery naczynkowej dla kobiet po 60 roku życia  i był to nir trafiony prezent.Z kremu Floslek jestem zadowolona a moja cera jest  dopieszczona i te zmarszczki się wygładziły -on działa!!! Serduszko Swarovskiego jest takie śliczne   ,napawa mnie  entuzjazmem i radością i z dumą bym nosiła je na piersi ;)
ewusiekk (2014-03-03 15:37:02)
konkurs
moim ulubionym kosmetykiem z tej firmy jest krem pod oczy. dzięki niemu moja delikatna skóra pod oczami staję się gładsza, rozjaśniona, znikają worki i oczy nie wyglądają na zmęczone. serduszko Swarovskeigo sprawi że będę wyglądać jakbym nosiła na szyi klejnot oceanu
Angelika (2014-03-03 14:29:38)
Konkurs
Moim ulubionym produktem jest krem Floslek do skóry naczynkowej. Dzieki niemu moja skóra nie zmienia kolorytu ani ze zdenerwowania ani ze wstydu :)  Serduszko Swarovskiego sprawi, że ..... W dzień kobiet przyjdzie wiosna w moim kuferku z biżuterią :)  
Strona komentarzy 12 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar