2014-03-01

Zakończone

Konkurs Dzień Kobiet z Floslek

Która z nas nie lubi otrzymać chociażby drobnego prezentu na Dzień Kobiet? Portal udziewczyn.pl oraz firma Floslek również mają dla Was niespodziankę, która z pewnością porwie Wasze serca i sprawi, że Wasza cera na wiosnę będzie świeża i zadbana. Zapraszamy do konkursu.
  

Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.


Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....


Co można wygrać?

Do wygrania 3 zestawy nagród. W skład każdego zestawu wchodzą:
zestaw kosmetyków z linii Mineral Therapy (krem na dzień, na noc, pod oczy i maseczka) oraz zawieszka - serduszko Swarovskiego.

 

Konkurs trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Dzień Kobiet z Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia trwa od 01 marca 2013 do 11 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Czy masz ulubiony kosmetyk bądź linię kosmetyków marki Floslek. Uzasadnij swój wybór.

Dodatkowo dokończ zdanie:

Serduszko Swarovskiego sprawi, że .....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 marca 2014.
 

Komentarze (153)

iiimmmkkk (2014-03-04 19:23:17)
KOKURS
 
Babka do Orzechów (2014-03-04 18:59:40)
Konkurs
Nie znam jeszcze z własnego doświadczenia żadnego produktu marki Floslek, ale chętnie bym poznała tę markę. A serduszko Swarovskiego sprawi, że nareszcie bede miała wśród mojego skromnego zbioru ozdóbek prawdziwa perełkę.
Savanna (2014-03-04 18:02:48)
Konkurs Dzień Kobiet z Floslek
 Witam,wraz z moją mamą stosujemy produkty firmy Flos~Lek od dawna.Jestem bardzo pozytywnie nastawiona do tych cudo twórczych kosmetyków,które odmieniły moją suchą,zmęczoną z wypiekami skórę,na delikatną i piękną. Mama natomiast,zachwala kurację przeciw zmarszczkową kremami z kwasem hialurownowym ANTI-AGING.Naprawdę widać poprawę,szczególnie w okolicach oczu :) Poza skutecznością,jest dla mnie plusem zapach i konsystencja. Osobiście moim ukochannym,niezastąpionym produktem jest zel arnikowy na sińce,obrzmienia i popękane naczynka.Moja cera jest teraz piękna,odżywiona a wypryski już się nie pojawiają.Jestem szczęśliwa,że znalazłam prawdziwy,skuteczny a przede wszystkim za przyzwoitą cenę kosmetyk.. który naprawdę działa i mogę go z ręką na sercu polecać.Bardzo bym się cieszyła z wygranej,podzieliłabym się z ukochaną rodzicielką kosmetykami,a zawieszkę Svarowskiego zatrzymałabym dla siebie.Ten wisiorek bardzo przypomina Serce Oceanu,naszyjnik z filmu Titanic. Serduszko Svarowskiego sprawi,ze poczuję się piękna,kobieca i przede wszystkim modna.Jest turkusowy,a więc najmodniejszy kolor w tym sezonie.Pozdrawiam,i życzę pięknego dnia kobiet. :D   
kasia2006222 (2014-03-04 17:31:16)
konkrs
Moimi ulbionymi kosmetykiami z Floslek jest żel pod oczy z świetlikiem. Zawsze myślałam, że krem pod oczy aby działał musi byc drogi. Floslek szybko wyprowadził mnie z błędu. Krem rewelacyjnie się wchłania, ujędrnia skórę. Najważniejsze jednak jest to, że nie zawodzi w trdnych sytuacjach. Nawet po nieprzespanej nocy skóra moja twarz i oczy wyglądają świeżo i delikatnie. Nikt nie jest w stanie rozpoznać moich wampirzych poczynań :) Serduszko Swarovskiego sprawi, że poczję się najbardziej kobiecą i elegancką kobietą na ziemi za każdym razem gdy je założę , a nie tylko w Dni Kobiet!
rubik (2014-03-04 16:58:16)
Dzień Kobiet
 Mój ulubiony kosmetyk marki Flosek to Maska -Serum pod oczy ANTI-AGING. Z nią mogę czuć się swobodnie i wygodnie. Zawsze wygładzi moją skóre wokół oczu,a co za tym idzie zmniejsza moje zmarszczki. Nie mam juz worków pod oczami,moje powieki są takie,jakie powinny być u kobiety zadbanej.Każdy patrzy na oczy i widzi wiek kobiety. Dzięki firmie Flosek ja się tego już nie boję. Wiem,e mogę ukryć swoje niedoskonałości i poczuć sie kobietą o wiele młodszą. Serduszko Swarovskiego sprawi że zawsze rozjaśni dni całego roku dodając pewności i równego kroku.  
MangoMania (2014-03-04 15:35:27)
FLOSLEK
Ostanio miałam przyjemność poznać Krem nawilżający do skóry wrażliwej  z SERII HYPOALERGICZNEJ. Krem ten okazał się strzałem w dziesiatkę. Wybierałam go intuicyjnie. Bardzo mi pomógł, gdzie moja skóra twarzy ostatnio miała kaprys i stała się wrażliwa. Tem krem przyniósł jej ulgę oraz ukojenie. Dawno nie miałam styczności z takim kremem, gdzie zapewnienia producenta sprawdzają się prawieeee w 100%. Nawilżenie, wygładzenie naskórka oraz zlikwidowanie podrażnień to jego główne atuty. Sprawą priorytetową jest teraz dla mnie używanie tylko tego kremu. SERDUSZKO SWAROVSKIEGO SPRAWI, ŻE... POSIADAJĄC GO POCZUJĘ SIĘ WYJĄTKOWĄ OSOBĄ:)
szczurek7704 (2014-03-04 15:15:37)
Konkurs Floslek
      Moje ulubione kosmetyki Floslek to seria dermokosmetyków Emoleum. Są dla mnie niezastąpione nie tylko przy dolegliwościach skórnych, ale i w codziennej pielęgnacji. Jakiś czas temu po długiej chorobie pozostała mi pamiątka w postaci AZS, czyli atopowego zapalenia skóry. Kto raz miał z tym do czynienia wie, jak uciążliwa to dolegliwość. Moja skóra zrobiła się sucha, łuszcząca, chropowata i swędząca. Przypominałam pustynną jaszczurkę tuż przed wylinką, a każdy dotyk bywał nieznośny. Poszukiwałam wtedy w aptekach preparatów, które złagodziłyby objawy tej choroby. Kosmetyki te były albo drogie, albo nie radziły sobie z przypadłością. Dopiero znajoma farmaceutka poleciła mi gamę produktów Floslek: olejek myjący pod prysznic 2 w 1, Emo-Oleum do kąpieli, lipidowy balsam, regenerujący krem ochronny i krem nawilżający. Pokochałam je od razu i okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę. Już po pierwszym użyciu poczułam niewypowiedzianą ulgę, a po kilku dniach na mojej twarzy pojawił się uśmiech i… niedowierzanie. Z dnia dzień skóra wyglądała coraz lepiej, zniknęła szorstkość i łuszczenie. Mimo iż problem zniknął, nadal ich używam i zachęciłam do tego całą rodzinę. Kosmetyki są wydajne, niedrogie i przede wszystkim skuteczne a to dla mnie najważniejsze. Dbają o moją skórę i troszczą się o jej dobre samopoczucie, są hypoalergiczne i nie powodują żadnych podrażnień. Emolienty zapobiegają wysuszaniu, utrzymują w skórze wilgoć na stałym poziomie, koją wszelkie podrażnienia i zmiękczają skórę. Dziś mogę powiedzieć, że kosmetyki Floslek przywróciły mi wiarę w siebie i wróciły radość życia. Niemal całkowicie pozbyłam się AZS i w końcu czuję się dobrze w swojej skórze :) Emoleum to miłość na całe życie;)           Serduszko Swarovskiego sprawi, że na wiosnę wyciągnę z szafy niebieską sukienkę, która od kilku miesięcy czeka na swoją premierę i umówię się na randkę z tym sympatycznym sąsiadem spod trójki;) Może migoczące w pierwszych promieniach słońca kryształowe serduszko sprawi, że moje serce na wiosnę dla kogoś szybciej zabije;)
Karolina (2014-03-04 15:07:13)
Floslek i Swarovski
Bardzo lubię linię FLOS-LEK ANTI-AGING Kuracja hiauronowa. A dlaczego? Kosmetyki sprawiły że mam lepszą cerę, czuję że służą mojej twarzy a tu chyba najważniejsze ;)....A serduszko Swarovskiego sprawi, że jedyny element jaki brakował mi do ulubionego zestawu moich ciuszków w końcu znalazł się na odpowiednim miejscu czyli mojej szyi...:)
Magdalena31 (2014-03-04 15:03:39)
Dzień kobiet konkurs
 Mój krem pod oczy arnikowy daje mi poczucie,że dbam o siebie dobrze. Serduszko Svarowskiego sprawi , że bardzo ucieszę się...tak po prostu szczerze:)  
Ilona (2014-03-04 13:52:19)
dzień kobiet konkurs
Krem matujący ANTI ACNE działa na serio działa nie świecę buzią tylko oczami żart to był ale rzeczewiście matuje że nie świecę i polecam wszystkim świecącym. A co do serduszka to chcę świecić i błyszczeć po prostu bez powodu.
Strona komentarzy 11 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar