2014-01-24

Zakończone

Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok

12 magicznych fotografii Justyny Steczkowskiej w wyjątkowych owocowych aranżacjach – tak wygląda kalendarz marki herbat Loyd na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania niezwykłe kalendarze  z przepięknymi zdjęciami Justyny Steczkowskiej.
  


Co należy zrobić?

Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 kalendarzy marki herbat Loyd na 2014 rok z Justyną Steczkowską.Konkurs trwa od 24 stycznia do 11 luty 2014.


    

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj kalendarz z Justyną Steczkowską marki herbat Loyd na 2014 rok” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 24 stycznia do 11 luty 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Herbata Loyd jest idealna na ... dokończ zdanie i dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać kalendarz z Justyną Steczkowską na rok 2014.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 24 stycznia 2014.
 

Komentarze (38)

bozena62 (2014-02-11 19:02:10)
konkurs-kalendarz
Herbata Loyd jest idealna na cztery pory roku. Chciałabym wygrać kalendarz z panią Justyną bo jest bardzo ładny, taki apetyczny. Kolory bardzo przyjemne, ujęcia ciekawe i gdyby wisiał u mnie na ścianie wprawiałby mnie zawsze w dobry nastrój.
Sosenka (2014-02-11 17:30:06)
Loyd przez cały rok
Herbata Loyd jest idealna na pogaduchy z psiapsiółką każdego dnia. Kalendarz z Justyną Steczkowską na 2014 rok byłby dla mnie bardzo miłym prezentem. Ozdobi ścianę, wskaże konkretną datę i będzie podziwianym przez gości elementem. Elementem domu, kuchni konkretnie, ponieważ to tu herbata smakuje najlepiej i przy pogaduchach wszyscy czują się świetnie.
Torebkaa12 (2014-02-11 17:04:30)
konkurs
Herbata Loyd jest idealna na... H - huśtawkę nastrojów o tej porze roku E - ekscytujący wieczór z ksiazkowym thrillerem R - rodzinny obiad w gronie najbliższych B - beztroski weekend z dala od pracy A - aktywny, poranny spacer pobudzający do życia T - trudną rozmowę z szefem w sprawie podwyżki A - aromatyczny poranek z drugą połówką L - letnie upały na słonecznej plaży O - oczyszczenie organizmu pomocne w odchydzaniu Y - yyy... orzeźwienie po udanej imprezce D - dzień pełen wrażeń Chciałabym wygrać kalendarz z Justyną ponieważ byłby wspaniałym wypełnieniem mojej ściany w kuchni. Jest świetny, gdyż przedstawia to, co w Herbacie Loyd najcenniejsze, czyli owocowy raj dla podniebienia, a Justyna cudownie i zachecająco je wszystkie prezentuje. Dlatego marzy mi się taki piękny kalandarz, dzięki któremu każdego miesiąca i każdego dnia, będę miała przed oczami zaproszenie od tej wspaniałej piosenkarki, do wypicia wyśmienitej i aromatycznej herbaty i, z któregoż to zaproszenia jak najbardziej skorzystam:)
krysiachmura@interia.pl (2014-02-11 17:03:11)
konkurs herbata Loyd
Herbata Loyd jest smaczna o każdej porze dnia i o każdej porze roku. Chciałabym wygrać kalendarz  z naszą Justyną Steczkowską gdyż miło byłoby popatrzeć czy zerknąć okiem na piękną kobietę i niestety przemijający czas.
cytrynkowa (2014-02-10 14:16:26)
konkurs
 Herbata Loyd jest idealna przyjaciółce na ramieniu się wypłakuję, gdy z babcią jej imieniny świętuję, gdy z męzem film ogladamy i gdy gram z córką w warcaby. Herbata Loyd w każdym momencie ona ma naprawde wzięcie. Bo Loyd najlepszą jest, była i bedzie.  Taki kalendarz to nielada gradka, na pewno zazdrościła by mi go sąsiadka, i listonoszka by zazdrosna była, bo fanką pani Justyna kiedyś była. Moja mama by go podziwiała i też by taki mieć chciała. A tesciowa by się herbatą zadławiła jakby go tylko zobaczyła. Dlatego o ten kalendarz proszę, nim swoje morale podniosę  
cytrynkowa (2014-02-10 14:06:53)
konkurs
   
batonzo (2014-02-10 08:28:11)
herbata Loyd
herbata Loyd jest idealna na taki moment w życiu, kirdy wszystkiego masz dość, a życie wydaje Ci się jedną wielką niesprawiedliwością. Jeden łyk herbaty i świat wraca do normy.  Kalendarz jest nierozerwalnie związany z herbatą Loyd, więc pijąc herbatę można odliczać kolejne dni razem z Justyną Steczkowską. Oczywiście same dobre dni, bo innych w tym kalendarzu nie ma.
Martynica (2014-02-08 18:19:39)
Idealna na cały rok!
 Herbata Loyd jest idealna na: Zimę - bo ociepla mroźne dni Wiosnę - bo daje nam odczuć nadchodzące ciepło Lato - bo pozwala rozgorączkowanemu ciału ustabilizować temperaturę Jesień - bo jest idealnym partnerem na długie chlodne wieczory Poniedziałek - by złagodzić długi tydzień, który mamy jesczze przed sobą Wtorek - bo pozwoli zapomnieć nam o poniedziałku Środę - bo daje przyjemność z tego, że do weekendu zostało jeszcze tylko 2 dni Czwartek - by poczuć przedsmak weekendu Piątek - by zanurzyć się w lenistwie Sobotę - by powspominać stare czasy przy herbacie i grupie znajomych Niedzielę - by świętować lenistwo najdostojniejszym trunkiem Herbata Loyd jest idealna na cały rok!
mika19 (2014-02-07 23:16:01)
:)
 Pani Justyna to fajna dziewczyna!
squosh85 (2014-02-05 10:00:36)
p.Steczkowska
Herbata  Loyd jest idealna na każdą porą roku. Dla mnie jest kwinesencją zdrowego odżywiania, jest dopełnieniem deseru jak i najsmaczniejszego obiadu. Z filiżanką tejże herbaty potrafię jest odstresować i przenieść w czasie. To moja mała "transformacja". Dodatkowo zależy mi na kalendarzu gdyż p. Steczkowska jest moim idolem i byłabym w siódmym niebie mając jej zdjecia na mojej świeżo umalowanej ścianie;-)
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar