2013-12-05

Zakończone

Konkurs wygraj zestawy naturalnej wody kokosowej CHI

Woda kokosowa zapewnia skuteczną regulację gospodarki wodnej i metabolizmu, jest więc niezastąpiona w zdrowej diecie. Woda kokosowa nawadnia organizm o wiele lepiej niż izotoniki, dostarczając niezbędnych mikroelementów. Nie zawiera przy tym żadnych sztucznych dodatków takich jak stabilizatory, substancje słodzące, konserwujące czy regulatory kwasowości. Jest całkowicie naturalna, ma minimalną zawartość kalorii, dlatego można spożywać ją bez ograniczeń i obawy o swoją dietę.

Jeżeli chcesz wygrać zestawy naturalnej wody kokosowej, zapraszamy do udziału w konkursie.
 


 


Co należy zrobić?


 
Opisz lub przedstaw własny pomysł na danie/drinka z wodą kokosową Chi.


Podobny artykuł już się pojawił na naszej stronie (warto do niego zajrzeć), a teraz czekamy na Wasze pomysły - zdjęcia, przepisy.... forma dowolna.


Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone.


Swoje odpowiedzi w formie pisemnej proszę zamieszczać w komentarzach pod konkursem, a jeżeli ktoś ma życzenie dołączyć zdjęcie lub inny załącznik to swoją odpowiedź wraz ze zdjęciem lub innym załącznikiem należy przesłać na adres Agnieszka@udziewczyn.pl Prace będę prezentowane na portalu, prosimy więc o wyrażenie zgody na wykorzystanie pracy przez portal udziewczyn.pl. W tytule maila należy podać nazwę konkursu, a w treści pełne imię i nazwisko, abyśmy mogli podpisać prezentowaną pracę.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 zestawy, w skład każdego zestawu wchodzą 2 losowo wybrane wody (rodzaje wód: woda naturalna, woda z dodatkiem mango, woda z dodatkiem ananasa lub woda z dodatkiem owoców tropikalnych).

 

Konkurs trwa od 05 grudnia 2013 do 22 grudnia 2013.


 Zapraszamy do naszych świątecznych konkursów.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wygraj zestawy naturalnej wody kokosowej CHI” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 grudnia 2013 do 22 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Opisz własny pomysł na danie/drinka z wodą kokosową Chi - forma dowolna.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem, bądź przesyłają na maila Agnieszka@udziewczyn.pl, jeżeli odpowiedź wymaga załącznika.
Odpowiedź/zdjęcie/prace… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze/maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą bądź prześlą najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 grudnia 2013.


 

Komentarze (29)

karolina25 (2013-12-22 23:35:58)
woda kokosowa CHI
Drink karnawałowy z wodą kokosową CHI   - 30 ml wody kokosowej CHI z dodatkiem mango - 20 ml Woodford Reserve Whiskey - 10 ml świeżego soku z grapefruita - 5 ml soku z cytryny - 10 ml syropu Bazylia Monin   Wszystkie składniki shakerujemy i całość przelewamy do koktajlówki.  
Mjonis (2013-12-22 22:50:03)
Drink kokosowy
Prosty jest mój przepis na drinka, po którym gościom robi się wesoła minka. Z 1/4 szklanki cytrynowego soku robimy kostki lodu o równym boku. Do szklanki 1/4 część naturalnej wody kokosowej Chi wlewamy i 1/4 część wina musującego białego dolewamy. Potem 1/4 częścią Sprite drinka uzupełniamy i na koniec cytrynowe kostki lodu wrzucamy. Wszystkim gościom drink ten smakuje ikażdy się nim mocno delektuje.
dobiezka (2013-12-22 17:45:43)
kokosowy likier ;)
Mój przepis będzie trochę procentowy, ale jakże smaczny. Proponuję kokosowy likier składający się z: - puszka mleka skondensowanego - puszka mleka kokosowego - około 50 ml  wody kokosowej - 300 ml wódki Składniki wrzucamy do blendera i miksujemy. Wkładamy do lodówki i schładzamy. Delektujemy się iście kokosowym smakiem:)).
mamowanie (2013-12-21 22:33:17)
wegańskie CHIacha
 wegańskie CHIacha :) Składniki: 220 - 250 g płatków owsianych średnio zmielonych 100 wody kokosowej CHI 1/4 łyżeczki sody oczyszczonej 2 łyżki oleju opcjonalnie do posłodzenia syrop z agawy, miód itd. dowolne bakalie, suszone owoce "jajko" z siemienia lnianego: płaska łyżka siemienia i woda W misce mieszamy suche składniki, jeśli orzechy czy suszone owoce są większe warto je wcześniej pokroić/poszatkować. Wlewamy olej, syrop, wodę kokosową i „jajko”, mieszamy. Odczekaj chwilę, płatki stopniowo absorbują wilgoć i zlepiają się. Efektem końcowym powinna być gęsta papka, z której możemy swobodnie uformować ciasteczka tak, aby się nie rozpadały (można nieco „manipulować” ilością płatków, wody i oleju – najważniejsza końcowa konsystencja). O smaku też decydujesz Ty – mogą być to ciastka korzenne, cynamonowe, kakaowe lub kakaowo-korzenne.   Nasze dzieło układamy na blaszce wyłożonej papierem, piekarnik nagrzewamy do 180 stopni, pieczemy 30 minut. Uwaga: po pierwszych 15 minutach ciastka przewracamy. Na koniec studzimy. Smacznego!
Erna (2013-12-20 19:03:08)
Konkurs z CHI
Mój przepis z wodą kokosową CHi na pożywne śniadanie: Skład: 4 łyżki musli 6 łyżek wody kokosowej CHi, 1 łyżka miodu, 1 łyżka orzechów laskowych, 1 łyżka rodzynek Wykonanie : wszystkie skłaniki włożyc do salaterki i zalać wodą kokosową CHi. Odstawić na10-15 min i  następnie  zjeść pożywne, zdrowe i lekkie śniadanie.Smacznego!
szczurek7704 (2013-12-20 14:08:14)
drink
Mój drink jest prosty i smaczny, świetnie nadaje się na letnie party czy sylwestrowe przyjęcie. Do zrobienia jednego drinka potrzebujemy wysokiej szklanki z rantem ozdobionym cukrem trzcinowym i kawałkiem plastra ananasa oraz 150 ml wody kokosowej CHI z dodatkiem ananasa,  50 ml greckiej anyżowej wódki OUZO i łyżeczkę soku z kiwi. Składniki mieszamy, przelewamy do szklanki i schładzamy np. dodając kilka kostek lodu.
madzia912 (2013-12-19 15:19:38)
DRINK RELAX
 Każdy z nas potrzebuje chwili relaksu . W tej wyjątkowej chwili należy stworzyć niesamowity napój , który uspokoi , odświeży oraz pobudzi w naszym organiźmie ogromne ilości energii. Idealnym napojem jest DRINK RELAX ! : * 150 ml wody kokosowej  * 2 garści malin ( mrożonych ) * kostki lodu * 2 listki mięty  * sok  z połowy cytryny  * 100 ml soku malinowego * 30 ml rumu  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA : Do szklanki wrzucamy maliny i rozgniatamy je . Dodajemy kostki lodu. Wlewamy wodę kokosową , potem rum a następnie sok malinowy i sok z  cytryny. Mieszamy wszystko i dodajemy 2 listki mięty. Ozdabiamy szklankę słomką i cudowna parasolką , aby przenieść się do świata marzeń i delektujemy się tą chwilą jak najdłużej. SMACZNEGO :) !
batonzo (2013-12-19 08:00:14)
woda kokosowa
Woda kokosowa ma tyle właściwości odżywczych, że należy zastosować ją w stanie jak najmniej przetworzonym. Dlatego idealnym napojem jest orzeźwiający, letni napój przygotowany z zalanej gorąca, zwykłą wodą  swiezej mięty i melisy. Po oziębieniu dodajemy wodę kokosową i mamy cudeńko na upały.
dorisek16 (2013-12-17 16:27:01)
CHI
Woda kokosowa jest najlepsza sama w sobie, szkoda psuć jej smaku lecz myślę że w połączeniu z likierem kokosowym lub orzechowym byłoby zachwycające ;)
aga1oo (2013-12-15 20:48:31)
kokos kocham
Drink z wodą kokosową Chi : woda kokosowa, mnóstwo uśmiechu, spora garść miłości, pół szklanki zdrowia, 4 łyżki optymizmu, garść poczucia humoru, wiórki kokosowe i...gotowe :)
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar