2013-11-28

Zakończone

Konkurs Magia Świąt – magia prezentów

Zapraszamy do wzięcia udziału w niezwykle świątecznym konkursie, w którym do wygrania atrakcyjne nagrody.

Konkurs odbywa się na Facebooku. 

Co należy zrobić?

W komentarzach pod wpisem o konkursie na naszym Facebooku https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?fref=ts opis - swój pomysł na oryginalny prezent mikołajkowy.


Co można wygrać?

Do wygraniamy mamy 5 zestawów kosmetyków z serii Naturia mini.


Konkurs trwa od 28.11.2013 do 06.12.2013.


UWAGA:

Konkurs odbywa się na stronach internetowych wymienionych w regulamienie konkursu. Proszę nie zamieszczać odpowiedzi na portalu, ale na naszym FACEBOOKU lub facebooku Joanny, gdyż tylko te odpowiedzi będą brały udział w konkursie.

Regulamin konkursu „Magia Świąt – magia prezentów”


1. 1.       Ogólne zasady konkursu
1.1.   Konkurs nosi nazwę: „Magia Świąt – magia prezentów”.
1.2.   Celem Konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku Laboratorium Kosmetycznego Joanna i udziewczyn.pl w Internecie.
1.3.   Organizatorem konkursu „Magia Świąt – magia prezentów” jest Laboratorium Kosmetyczne Joanna Sp. j. Bogusław Górka, Ryszard Korczak, z siedzibą w Warszawie 01-510, ul. Gen. J. Zajączka 11/C2, wpisane pod numerem 6564 do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwane dalej Organizatorem. Współorganizatorem konkursu jest portal internetowy udziewczyn.pl http://www.udziewczyn.pl/
1.4.   Konkurs będzie zorganizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.
1.5.   Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.11.2013 o godzinie 21:00 i trwa do 06.12.2013 do godziny 20:00.
1.6.   W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby spełniające warunki wymienione w pkt. 2 Regulaminu.
1.7.   Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem niniejszego Konkursu (dalej Regulamin Konkursu). Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.
1.8.   Konkurs nie jest organizowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook.com.
 
 
1. 2.      Uczestnicy konkursu
2.1.   W konkursie może wziąć udział osoba (dalej: Uczestnik) spełniająca następujące warunki:
-          jest pełnoletnią osobą fizyczną
-          posiada pełną zdolność do czynności prawnych
-          zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
-          jest konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego
-          nie jest pracownikiem ani nie należy do najbliższej rodziny pracowników Organizatora (mąż, żona, dzieci, zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia)
-          dobrowolnie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, dokładną datę urodzenia, dane adresowe /ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/ oraz numer telefonu kontaktowego, e-mail) przez Organizatora dla celów związanych z niniejszym konkursem, zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.

1. 3.      Zasady prowadzenia konkursu
3.1.   Konkurs będzie przeprowadzony na następujących stronach internetowych:
http://www.facebook.com/LaboratoriumKosmetyczneJoanna
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?fref=ts
3.2.   Konkurs będzie prowadzony w dniach określonych w pkt. 1.5.
3.3.   Zgłoszenia, które zostały nadesłane przed dniem 26.11.2013 przed 20:00 oraz po 06.12.2013 po godzinie 20:00 będą traktowane jako nieważne.
3.4.   Konkurs będzie polegać na napisaniu najbardziej oryginalnego pomysłu na prezent mikołajkowy. Najciekawsze wypowiedzi zdaniem jury Joanny zostaną nagrodzone.
 
3.5.   Laureatami Konkursu zostaną osoby wymienione w pkt. 5.3.
3.6.   Propozycje opisów zgłaszane do konkursu nie mogą zawierać treści dyskryminujących, obraźliwych lub naruszających prawa osób trzecich. W przypadku ich zamieszczenia Organizator zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
3.7.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisy utracone, uszkodzone, niewłaściwie złożone lub zamieszczone po upływie określonego terminu.
1. 4.      Prawa autorskie oraz dane osobowe
4.1.   Laureaci wyróżnieni w Konkursie przekazują nieodpłatnie Organizatorowi całość majątkowych praw autorskich do złożonej pracy/prac (wpisów). Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom trzecim oraz do ich całościowej lub częściowej publikacji, na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. do:  
wyłącznego używania i wykorzystania prac konkursowych we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej,
utrwalania i zwielokrotniania prac konkursowych wszelkimi technikami graficznymi,  
zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac konkursowych na nośnikach elektronicznych,  
publicznego wystawiania i wyświetlania prac konkursowych na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych,  
wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów promocyjnych, informacyjnych, wydawniczych i innych z wykorzystaniem prac konkursowych,  
wprowadzania do pamięci komputera i umieszczenia prac konkursowych w Internecie. Prawa te są nieograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.
4.2.    Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie oświadcza, że złożona praca/prace są jego autorstwa i nie naruszają praw osób trzecich.
4.3.   Autor pracy ponosi pełną odpowiedzialności wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby udostępniona praca/e naruszała/y prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
4.4.   Organizator może wykluczyć uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.
4.5.   Uczestnik Konkursu, wraz z przystąpieniem do Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu lub marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
4.6.   Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu oraz możliwość poprawienia swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
4.7.   Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest - w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) Organizator Konkursu.
4.8.   Organizator – przyrzekający nagrodę  -  nabywa własność, co do treści i formy każdego z nagrodzonych wpisów z chwilą wydania Uczestnikowi nagrody, zgodnie z przepisami prawa cywilnego i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
1. 5.      Sposób rozstrzygnięcia konkursu
5.1.   Udział Uczestników będzie rozpatrywany pod warunkiem ich zgodności z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5.2.   Nad prawidłowym przebiegiem czuwać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora oraz Agencji obsługującej profil wymieniony w pkt. 3.1 - w szczególności weryfikować dane przysłane przez Uczestników, rozpatrywać reklamacje, prowadzić korespondencję z Uczestnikami.
5.3.   Laureatami Konkursu zostanie 5 osób, które zostaną wyłonione przez jury Joanny za najciekawsze wypowiedzi na receptę na piękno i relaks.
5.4.   Nagrodami w Konkursie będzie 5 zestawów kosmetyków Naturia Mini.  
5.5.   Laureaci poszczególnych etapów zostaną powiadomienie o przyznaniu nagród za pomocą maila. Jednocześnie lista laureatów będzie dostępna od dnia 09.12.2013 na stronie internetowej:
http://www.facebook.com/LaboratoriumKosmetyczneJoanna
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?fref=ts
 
5.6.   Osoby wymienione jako Laureat konkursu zobowiązana jest do kontaktu z Organizatorem w terminie do 5 dni od daty ogłoszenia wyników na adres e-mail: konkursy@mimigroup.pl Brak kontaktu ze strony zwycięzcy konkursu oznacza utratę nagrody.
5.7.   Nagrody zostaną dostarczone przez na adres dostarczony przez Laureata Konkursu za pomocą poczty lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników. Istnieje również możliwość odbioru osobistego nagrody przez Laureata po wcześniejszym ustaleniu mailowym pod adresem: konkursy@mimigroup.pl
5.8.   W przypadku niepodjęcia przez laureata nagrody w terminie 3 miesięcy od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
5.9.   Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
5.10.        Każdy z Laureatów Konkursu może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę.
 
 
 
 
1. 6.      Postępowanie reklamacyjne
 
6.1.   Reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej na adres mailowy konkursy@mimigroup.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia publikacji na profilach wymienionych w pkt. 3.1 listy laureatów.
6.2.   Reklamacje rozpatruje Komisja, o której mowa w pkt.5.2 Regulaminu.
6.3.   Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres mailowy Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.
6.4.   W ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji, Komisja rozparzy je i zawiadomi Uczestnika o zajętym stanowisku za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy podany w reklamacji.
6.5.   Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
1. 7.      Terminy przedawnienia roszczeń
7.1.   Roszczenia związane z udziałem w konkursie przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wymagalności.
7.2.   Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
1. 8.      Postanowienia końcowe
8.1.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b. nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem,
c. świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
8.2.   Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
8.3.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemu uczestnika Konkursu.
8.4.   Wyciąg z regulaminu akcji promocyjnej dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronach wymienionych w pkt. 3.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
8.5.   Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
8.6.   Niniejszy Regulamin jest jedynym  dokumentem mającym  wiążącą moc prawną w zakresie realizacji przedmiotowej Akcji.
8.7.   W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 
 

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar