2013-11-19

Zakończone

Konkurs Wygraj książki Potrzebuję Cię Wydawnictwa WAM

W idealnej rodzinie, gdzie wyrozumiałość, bezpieczeństwo i miłość są podstawą, zaczynają się pojawiać problemy. Syn Chad wpada w złe towarzystwo. Córki Ansley i Grace nie radzą sobie emocjonalnie. Darlene zaczyna podejrzewać męża o romans z inną kobietą. Tak rozpoczyna się rodzinna i osobista tragedia - na szczęście pomocną dłoń podadzą życzliwa osoba, psychoterapeutka oraz ktoś jeszcze. Ktoś, kto wniesie do rodziny Darlene najwięcej spokoju.

Poruszająca opowieść o drugiej szansie i nadziei, która nie umiera nigdy.

Chcesz wygrać jedną z książek? Zapraszamy do konkursu.
  


Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 

Jaka książka według Ciebie jest idealną lekturą na jesienne wieczory?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 książek "Potrzebuję cię" Wydawnictwa WAM.Więcej o książce TUTAJ.Konkurs trwa od 19 listopada 2013 do 03 grudnia 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj książki Potrzebuję Cię Wydawnictwa WAM” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 19 listopada 2013 do 03 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jaka książka według Ciebie jest idealną lekturą na jesienne wieczory?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Komentarze, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 19 listopada 2013.

 

Komentarze (46)

Rabiosa (2013-12-04 21:31:29)
książka
Idealna książka na dlugie jesienne wieczory to optymistyczna lektura, poprawijąca humor i podnoszaca na duchu. Powinna nieść ze sobą optymistyczne przesłanie, rozweselać i bawić. Ciepłe zakończenie i pozytywni bohaterowie mile widziani!
mika19 (2013-12-03 23:39:05)
:)
 Harry Potter- już nigdy nie będzie tak ciekawie na jawie!
glabelka (2013-12-03 23:31:29)
Mikołajek
Zawsze marzył mi się zaczarowany ołówek, którym mogłabym wyczarować świat, w którym żadne dziecko nie cierpi głodu. W którym prawa najmłodszych istnieją nie tylko na papierze, ale są również egzekwowane. W którym każde dziecko chodzi do szkoły z plecakiem jaki tylko sobie wymarzy, a w tym plecaku drzemią obok Plastusia kolorowe przybory i pomoce szkolne. W którym dorośli nigdy nie tracą cierpliwości do swoich dzieci.   Byłby to świat, w którym nie znalazłoby się miejsca dla ludzi o zatwardziałych sercach, których nie są w stanie zmiękczyć nawet ramiona dziecka obejmującego ich swoimi ciepłymi ramionkami. Świat wyczarowany za pomocą mojego magicznego ołówka obfitowałby w ludzi, którzy nie zatracili dziecięcej naiwności, ciekawości, którzy nadal na wiele rzeczy patrzyliby zdumionymi, szeroko otwartymi z zachwytu oczami dziecka.   Myślę, że kluczem do tego, by świat był lepszy jest nie wykorzenianie z człowieka dziecięcego pierwiastka, który powinien drzemać w każdym dorosłym. To dzieci sprawiają, że świat jest lepszy, więc mój świat tworzyłyby rodziny wielodzietne, które stanowiłyby jego trzon. W moim świecie każde dziecko miałoby niezachwianą pewność, że jest kochane, potrzebne i chciane.   Nie mam niestety takiego ołówka, więc w długie jesienne wieczory przenoszę się w świat Mikołajka. Do każdej z książek Rene Goscinny'ego mam szczególny sentyment. Po przygody Mikołajka sięgam, by nie zatracić w sobie tego dziecięcego pierwiastka, o którym już napisałam i by z nową mocą, siłą i przekonaniem co dzień walczyć o piękny, idealny świat. Wszystkie historie o Mikołajku i jego kolegach wywołują na mojej twarzy uśmiech i sprawiają, że z nostalgią wspominam czasy beztroskiego dzieciństwa. Wychowałam się na przygodach Mikołajka, więc książki z tej serii stanowią dla mnie bramę przez którą mogę powracać do czasów swego dzieciństwa i na powrót stawać się dzieckiem, a czy jest ku temu bardziej sprzyjający czas niż długie jesienne wieczory? : )
nniewidzialnaa (2013-12-03 22:38:10)
Na jesienne wieczory
Idealna lektura na jesienne wieczory to książka pobudzająca jak intensywny imbir i tuląca nas swoją treścią jak wełniany kocyk. To książka, która zahipnotyzuje nas tak, że żaden deszcz ani mrozy nie będą nam straszne. A gdy wszystkie książki już przeczytamy, warto wrócić do albumów ze zdjęciami ze wspomnieniami :)
coulorek (2013-12-03 17:23:19)
Dom liści...
House of Leaves (Dom liści) Marka Danielewskiego - to książka, która znajduje się na mojej liście ulubionych publikacji, a jest na samym szczycie tych, które przeznaczam na jesienne wieczory. Po raz pierwszy sięgnęłam po nią jakieś pięć lat temu, w poszukiwaniu czegoś nowego. Słysząc o genezie i powolnie rosnącym kulcie tej książki zostałam skuszona do podjęcia wyzwania. Co do samej książki: powieść jest męcząca. Fabuła zawiła i tajemnicza. Postacie mgliste, a czytelnik mocno wciągnięty w akcję. Co zaczyna się jako proste, jednak zawiłe, przeradza się w coś o wiele bardziej złożonego i pozwala nam samym odkrywać swą duszę, marzenia, obawy, pragnienia... wszystko to, co odczuwają bohaterowie powieści. Ciężko powiedzieć mi coś więcej o tej książce - uważam, że należy do tej kategorii, którą każdy musi odkryć sam.
iwonciaaa (2013-12-03 10:55:14)
idealna pozycja na jesienny wieczór
Jesień w pełni, a co się z tym wiąże towarzyszą nam niezbyt sympatyczne pod względem pogodowym i nastrojowym wieczory. Szaruga za oknem, deszcz i przenikliwy wiatr jest w tym wypadku gwoździem do trumny. Czy jest jakiś sposób, aby obudzić w sercu na nowo pogodę ducha? Oczywiście, że tak ! Dobra książka, która rozgrzeje serce i umysł, wywoła łzy i głębokie emocje, rozśmieszy sprawiając, że będziemy śmiać się na głos do siebie. Dla mnie taką książką jest zdecydowanie ,,Dziennik Bridget Jones'' czytany już setki razy, okraszony łazami, kawałkami ciasteczek czekoladowych sprawia, że w mojej głowie gości lato. Perypetie Bridget sprawiają, że przestaję w siebie wątpić i jestem bardzo pogodna.
martaaaw (2013-12-03 00:39:55)
:)
 Dla mnie każda książka jest zawsze dobra :) na jesienne wieczory jednak musi występować w konkretnym zestawie - książka w wersji papierowej, herbata, kocyk i wygodny fotel :)
batonzo (2013-12-02 12:10:33)
książka na rozgrzewkę
W paskudny, szary, deszczowy, jesienny wieczór potrzebujemy tzw. książkę rozgrzewającą, czyli taką, która rozgrzewa nasz umysł i serce bądź taką, która przenosi nas w jakiś gorący kawałek świata. Pijemy przy tym cieplutką herbatę, więc horrory raczej odpadają, bo chwili grozy nagle może nam się rozlać nasz gorący płyn i wtedy nasza książka będzie już nie tylko w przenośni gorąca. Książka ciepła, ze szczęśliwym zakończeniem, nie wymagająca w tym momencie ode mnie gimnastyki moich ospałych, szarych komórek.
bozena62 (2013-12-01 22:52:33)
Trzy opcje
To wszystko zależy od gustów czytelnika i nastroju. Ja bym polecała trzy gatunki:   - na poprawe nastroju coś zwariowanego, właśnie Joanna Chmielewska byłaby idealna,  - dla tych co lubią mocne emocje - dobry kryminał, właśnie w długie, ciemne wieczory super się czyta ten gatunek, i ten dreszczyk, ach.. - i coś co może być zamiennikiem seriali, lekkie, obyczajowe czytadła. Ale tak właściwie to nie jest najważniejsz co się czyta ale to, że wogóle sie czyta i sprawia nam to radość :)
agata17ko (2013-12-01 17:22:55)
jesienne wieczory we dwoje
Najlepsze książki na jesienne wieczory to takie, które można czytac we dwoje, gdy z ukochana lub ukochanym siadziemy przytuleni do siebie i możemy razem wertować strony ttej samej powieści. Najlepszą książką do czytania we dwoje jesienią to według "Igrzyska Śmierci" nie wyobrażam sobie innej powieści do tego zadania. Plusy dla dziewczyny: - każdorazowe metamorfozy Katniss niezbędne do udziału w Igrzyskach (przecież każda z nas chce zostać łabędziem), - niesamowite sceny romantyczne między Katniss i Peetą (po prostu samej zaczyna się chcieć całować). Plusy dla facetów: - niezliczone sztuki walki, które mrożą krew w żyłach, - zachwycająca broń, a wiadomo ze każdego faceta broń rajcuje! Plusami dla obu płci oczywiście jest wartka akcja, która  nie pozwala się nudzić, a przez to nie ma szans aby jedno lub drugiego zajęło się czymś innym niż czytaniem aby się ogrzac jesienią przy kominku ;] agata.17ko@wp.pl  
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar