2013-10-29

Konkursy Testy

Konkurs Przetestuj krem Venus

Jesień nie daje za wygraną! Duże wahania temperatury, silny wiatr i przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach sprawiają, że nasza skóra staje się sucha  i zmęczona. Jak temu zaradzić? Zapraszamy do konkursu.
  


Co należy zrobić?

Dokończ myśl:

Moje ciało jesienią....


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 kremów -  Nawilżająco – ochronny krem do twarzy i ciała Venus (duże opakowanie aż 250 ml).


 

Nagroda powędruje do 5 osób.


W konkursie mogą brać zarówno osoby posiadające bloga, jak również te, które bloga nie prowadzą. Jeżeli prowadzisz bloga wspomnij o tym, w swoim zgłoszeniu.


UWAGA:

Osoby, które wygrają w konkursie po nadesłaniu danych adresowych do Redakcji, otrzymają oświadczenie, które będzie zobowiązywało do napisania recenzji z załączonymi zdjęciami. Oświadczenie będzie musiało zostać podpisane. Na test kosmetyku zwycięzcy będą mieli tydzień czasu, w ciągu następnego tygodnia trzeba będzie przysłać recenzję do Redakcji.


Konkurs trwa od 29 października 2013 do 10 listopada 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Przetestuj krem Venus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 października 2013 do 10 listopada 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Dokończ myśl:
Moje ciało jesienią....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 29 października 2013.
 

  

Komentarze (136)

agah (2013-10-31 19:30:26)
moje ciało jesienią...
moje ciało jesienią... gdy ostatnie liście złotem się mienią, gdy chłodem powiewa pierwszy z jesiennych wieczorów, gdy wokół świat nabiera nowych kolorów... moje ciało dopominać się ciepła zaczyna, jego braku nawilżenia i głębokiego odżywienia to jest przyczyna. pojawia się szorstka i nieprzyjemna w dotyku skóra, cera staje się szara, smutna i ponura... wszystko co najlepsze pragnę wtedy mojemu zapewnić ciału, wyjątkową pielęgnację i odrobinę szału!
ramciaa@o2.pl (2013-10-31 18:20:53)
Moje ciało jesienią
 Moje ciało jesienią wysyła wiadomość, iż staje się suche i wkrótce będzie potrzebowało silniejszego nawilżenia przed i w okresie zimowym. Moje "zadowolone" ciało to dla mnie priorytet, dlatego też zawsze chętnie spełniam jego zachcianki i szukam w tym celu najlepszych rozwiązań...:)
Malwa (2013-10-31 16:48:54)
konkurs
moje ciało jesuienią staje się suche
Aneta (2013-10-31 13:22:56)
anetka_girl@wp.pl
Moje ciało jesienią potrzebuje szczególnej delikatności. Idzie Jesień, gwałtowny spadek temperatury i wiatr nie wpływa korzystnie na stan mojego ciała i skóry. Bardzo wysycha i narażona jest na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych tj wiatr i ogrzewanie w pomieszczeniach. Podstawą pielęgnacji jest silnie nawilżający balsam do ciała, który zadba o miękkości mojej skóry. Dzięki dobrym kosmetykom do pielęgnacji ciała zabezpieczam skórę przed wyschnięciem i zapewniam  właściwą ochronę bariery hydro-lipidowej. Wykonuje piling, który usuwa przebarwienia i martwy naskórek. Robię maseczki z naturalnych składników tj marchewka , płatki owsiane.  Na twarz nakładam kremy nawilżające, wzmacniające oraz ochronne przed wiatrem jak również suchym powietrzem w ogrzewanych pomieszczeniach. Polecam korzystanie z sauny. Oczyści organizm z toksyn, a ciało odwdzięczy się nam pięknym wyglądem. Uwielbiam ciepłe, odpowiednio przygotowane kąpiele z pięknie pachnącymi olejkami nawilżającymi. Dzięki takim zabiegom skóra z pewnością poczuje się lepiej i tak też będzie wyglądać.  
Aneta (2013-10-31 13:15:42)
Moje ciało jesienią
Moje ciało jesienią potrzebuje szczególnej delikatności. Idzie Jesień, gwałtowny spadek temperatury i wiatr nie wpływa korzystnie na stan mojego ciała i skóry. Bardzo wysycha i narażona jest na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych tj wiatr i ogrzewanie w pomieszczeniach. Podstawą pielęgnacji jest silnie nawilżający balsam do ciała, który zadba o miękkości mojej skóry. Dzięki dobrym kosmetykom do pielęgnacji ciała zabezpieczam skórę przed wyschnięciem i zapewniam  właściwą ochronę bariery hydro-lipidowej. Wykonuje piling, który usuwa przebarwienia i martwy naskórek. Robię maseczki z naturalnych składników tj marchewka , płatki owsiane.  Na twarz nakładam kremy nawilżające, wzmacniające oraz ochronne przed wiatrem jak również suchym powietrzem w ogrzewanych pomieszczeniach. Polecam korzystanie z sauny. Oczyści organizm z toksyn, a ciało odwdzięczy się nam pięknym wyglądem. Uwielbiam ciepłe, odpowiednio przygotowane kąpiele z pięknie pachnącymi olejkami nawilżającymi.Dzięki takim zabiegom skóra z pewnością poczuje się lepiej i tak też będzie wyglądać.  
Mysiunia (2013-10-31 12:14:03)
konkurs
Moje ciało jesienią traci blask, skóra jest sucha i szorstka, potrzebuje intensywnego nawilżenia, by znów promieniała .
Annapoint (2013-10-31 12:13:41)
Test
Moje ciało jesienią potrzebuje szczególnej ochrony, którą należy zapewnić sprawdzonymi i nawilżającymi produktami
izka2700 (2013-10-31 11:21:46)
Jesień
Moje ciało jesienią zmienia się diametralnie . Kondycja mojej skóry załamuje mnie . Latem wszystko jest ok, ale jesienią jest strasznie sucha i boląca . Ratuję się używając oliwki lub balsamu . 
AniaMS (2013-10-31 11:02:24)
Moje ciało
 Moje ciało jesienią jest jak jesienne liście - traci swój powakacyjny kolor i blask, wysusza się i traci na jędrności. Ale dzięki odpowiedniemu nawilżeniu może powrócić do letniej lekkości i świeżości :)
Paula (2013-10-31 10:11:37)
Moje ciało jesienią...
Moje ciało jesienią potrzebuje mocnego nawilżenia i regeneracji! Skóra pod grubszymi ubraniami przesusza się i tracie jędrność! Dlatego stawiam na maksymalne nawilżanie!
Strona komentarzy 8 z 14
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar