2013-10-29

Konkursy Testy

Konkurs Przetestuj krem Venus

Jesień nie daje za wygraną! Duże wahania temperatury, silny wiatr i przebywanie w ogrzewanych pomieszczeniach sprawiają, że nasza skóra staje się sucha  i zmęczona. Jak temu zaradzić? Zapraszamy do konkursu.
  


Co należy zrobić?

Dokończ myśl:

Moje ciało jesienią....


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.
Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 kremów -  Nawilżająco – ochronny krem do twarzy i ciała Venus (duże opakowanie aż 250 ml).


 

Nagroda powędruje do 5 osób.


W konkursie mogą brać zarówno osoby posiadające bloga, jak również te, które bloga nie prowadzą. Jeżeli prowadzisz bloga wspomnij o tym, w swoim zgłoszeniu.


UWAGA:

Osoby, które wygrają w konkursie po nadesłaniu danych adresowych do Redakcji, otrzymają oświadczenie, które będzie zobowiązywało do napisania recenzji z załączonymi zdjęciami. Oświadczenie będzie musiało zostać podpisane. Na test kosmetyku zwycięzcy będą mieli tydzień czasu, w ciągu następnego tygodnia trzeba będzie przysłać recenzję do Redakcji.


Konkurs trwa od 29 października 2013 do 10 listopada 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Przetestuj krem Venus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 29 października 2013 do 10 listopada 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Dokończ myśl:
Moje ciało jesienią....

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 29 października 2013.
 

  

Komentarze (136)

Aksana Ledak (2018-11-07 21:59:45)
kappriz@gmail.com
No dobra, klasycznie urodowy punkt też musi być. Ale nie mam tu nic wymyślnego, ot żel pod prysznic, krem i peeling (nie wspominam tu jednak o pielęgnacji twarzy, bo o tym mogłabym napisać książkę;)). Moja skóra super szybko się przesusza, dlatego zależy mi na delikatnym środku myjącym.
aniagawron9@gmail.com (2017-01-22 11:31:17)
Konkurs
moje cialo jesiena potrzebuje pielegnacji. Kapiele z olejkami zapachowymi, z płynami.Stosuje je jesienia codziennie. Oczywiście podczas kąpieli dobra muzyka oraz ciastka przydadzą się także.
bast3t - Anna K. (2016-11-19 10:18:20)
Jesienne zmiany
Moje ciało jesienią przechodzi wielkie zmiany. Z ciepłego lata na zimną jesień wrzucone musi się ponownie odnowić i przed zimą przygotować. Skórę trzeba nawilżyć i zregenerować po działaniu słońca i zbudować warstwę ochronną przed zimą. Oczywiście idzie to również od środka, więc dbam o swoją dietę sezonowymi warzywami i owocami bogatymi w antyoksydanty, ale również olejami rybimi oraz z orzechów poprzez nienasycone kwasy tłuszczowe. Jesienią zaczynają wypadać włosy, więc ich pielęgnacja oraz dostarczanie bioty to również podstawa. Posiadam bloga, na którym testuję produkty: http://testobranie.blogspot.com/ dopiero się rozkręcam, ale niedługo już będzie nowy test. Zapraszam :)
pa2ul (2016-09-08 18:04:40)
Venus
Moje ciało jesienią potrzebuje dogłębnego nawilżenia, ponieważ mam bardzo suchą skórę, a pogoda mi w tym nie pomaga. Lubię tę porę roku ze względu na specyficzną atmosferę. Zasiąść z herbatą i dobrą książką przy kominku, a wieczorem, gdy dzieci będą spać mieć chwilę przyjemności dla siebie i wziąć długą i odświeżającą kąpiel, po której nawilżę swoje ciało balsamem. http://pa2ul.blogspot.com/
Paull03 (2016-08-21 17:02:43)
Skóra potrzebuje nawilżenia od zaraz
Moje ciało jesienią odpoczywa po lecie. Ma na sobie pamiątki z wakacji, słonecznych dni i letniego szaleństwa. Ciało jesienią wymaga intensywnej regeneracji i nawilżenia. Wysuszona słońcem i morską wodą skóra potrzebuje nawilżenia od zewnątrz i wewnątrz. Piję więc dużo wody i wklepuję w nie balsamy. W ten sposób wiem, że je odpowiednio nawadniam.
Klaudia Cebula (2015-10-05 18:10:59)
Venus
 Moje ciało jesienią cieszy się na długie wieczory, ciepłe i aromatyczne kąpiele, raduje się nowym karnetem na siłownię i mnótwem kosmetyków za pierwszą pensje w pracy. 
wiewiorczak (2014-09-07 22:07:10)
jesien inne barwy
Moje ciało jesienią zmienia się znikają piegi i opalenizna zostaje skóra zimna i ziemista -tak już mam ,ze skórę szara jesienią bez koloru mam .Jest przesuszona ,zmęczona i pozbawiona blasku stawiam na nawilżanie i oczyszczanie minerałami i kosmetykami
magdalenka113 (2014-08-17 15:00:55)
a wiosną...
 Moje ciało jesienią pamięta promienie słońca i czeka na ciepły kaszmirowy sweter.
pluszaczek1983 (2014-08-13 07:57:26)
Jesienne ciałko
Moje ciało jesienią potrzebuje mega zastrzyku nawilżenia. Jesień to czas tuż po lecie gdzie moja skóra była wystawiona na działanie słońca i wysokiej temperatury. Opalona skóra wygląda pięknie i kusząco, ale słońce ma na nią również negatywny wpływ. Promienie wysuszają skórę co przyspiesza jej starzenie. Funduję wtedy mojej skórze odpowiednie nawilżenie, używając codziennie do pielęgnacji kosmetyków które odżywią i zregenerują suchy naskórek. Odpowiedni balsam do ciała wyraźnie ujędrnia, zmiękcza i wygładza. Skóra staje się aksamitnie gładka, sprężysta i miękka w dotyku. Dzięki kremowej konsystencji  balsam łatwo się rozprowadza i szybko wchłania, nie obciąża skóry i nie pozostawia tłustej warstwy. Przyjemny i delikatny jego zapach zapewnia mi uczucie świeżości i komfortu. Nie zapominam też o twarzy która latem była najbardziej wyeksponowana na działanie promieni słonecznych, a jesienią podczas gdy temperatura spada wszelkie mankamenty staja się bardziej widoczne. Skóra twarzy potrzebuje innego nawilżenia latem, a innego jesienią czy zimą. Kiedy dni stają się chłodniejsze zaczynam stosować cięższe kremy bardziej treściwe w składzie. Ze względu, że moja skóra ma skłonności do przesuszania fakt, że krem jest tłusty nie przysparza mi większych kłopotów gdyż szybko się wchłania. Jesienią jak i latem nie zapominam o nawilżaniu skóry od środka, a robię to wypijając dziennie co najmniej 2l wody. Wodę taka popijam często, ale w małych ilościach wówczas szanse na jej zatrzymanie w skórze znacznie wzrastając. 
Kasia (2013-11-15 18:19:33)
Moje ciało jesienią...
 Moje ciało jesienią jest bardzo wysuszone i pozbawione energii , czuję jak z nadejściem chłodnych dni ,wypala się w nim witalność.  Wtedy sięgam po świetne balsamy: nawilżające, energetyzujące i wszystko jest tak ,jakbym dopiero co wróciła ze SPA ;))
Strona komentarzy 1 z 14
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar