2013-09-17

Konkursy Testy

Konkurs Test kosmetyków MARION

Wiele razy prezentowaliśmy Wam różne kosmetyki firmy Marion. Dziś mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania zestawy kosmetyków MARION. Zapraszamy.

 
 


Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem napisz za co cenisz kosmetyki firmy MARION.

Dodatkowo zamieść info o tym konkursie na jednej ze stron internetowych, może to być jedna ze stron portali społecznościowych: fb, nk... swój blog, lub inna strona promująca konkursy. Link zamieść pod swoją odpowiedzią.

Co można wygrać?


Do wygrania mamy 5 zestawów , w każdym po 5 produktów.
 
- Ampułki do włosów z olejkiem arganowym
- Eliksir do pielęgnacji skórek i paznokci Marion SPA
- Ocet z malin, kąpiel odbudowująca włosy Marion Nature Therapy
- Jedwab w sprayu Jedwabna Kuracja Natura Silk
- Maseczka rewitalizująca Peel Off Marion SPA 


 
Konkurs trwa od 17 września 2013 do 29 września 2013.UWAGA:

Osoby, które wygrają w konkursie po nadesłaniu danych adresowych do Redakcji, otrzymają oświadczenie, które będzie zobowiązywało do napisania recenzji z załączonymi zdjęciami. Oświadczenie będzie musiało zostać podpisane. Na test kosmetyku zwycięzcy będą mieli 2 tygodnie czasu, w ciągu następnego tygodnia trzeba będzie przysłać recenzję do Redakcji.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Test kosmetyków MARION” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 września 2013 do 29 września 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz za co cenisz kosmetyki firmy MARION.
Dodatkowo zamieść info o tym konkursie na jednej ze stron internetowych, może to być jedna ze stron portali społecznościowych: fb, nk... swój blog, lub inna strona promująca konkursy. Link zamieść pod swoją odpowiedzią.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi  i link w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysyłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą naciekawsze odpowiedzi oraz link.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 września 2013.

 

Komentarze (20)

Paula (2013-09-20 19:00:12)
udostępnienie
http://sutaszetta.blogspot.com/2013/09/konkurs-na-portalu-udziewczynpl.html
Paula (2013-09-20 18:56:22)
Marion
Markę MARION cenię przede wszystkim za jakość która kompletnie nie jest adekwatna do ceny! Jakość ich kosmetyków nie ustępuje kosmetykom zagranicznym tzw. wysokopółkowym. Ceny kosmetyków są bardzo atrakcyjne, dzięki czemu każda kobieta może sobie pozwolić na pielęgnacje kosmetykami Marion. Dodatkowym atutem dla mnie jest bardzo szeroki wybór w ofercie tej firmy:) Zawsze wspieram polskie koncerny kosmetyczne, a markę Marion szczególnie uwielbiam za to właśnie!
Kurczak (2013-09-19 23:10:58)
Marion Lover
Za co cenię kosmetyki Marion? To pytanie retoryczne. Za wszystko! Mają świetne działanie, dbają zarówno o moje włosy, jak i ciało. Nieprzeceniony jest jedwab, który pozostawia moje włosy miękkie i pachnące oraz zabeczpiecza końcówki. Odkąd go używam, nic się nie rozdawaja! Ponadto, ma on higieniczne i funkcjonalne opakowanie, która pozwala bez rozlewania jedwabiu nałożyć odpowiednią ilość. Ten jedwab to mój hit! :) Co więcej... wszystkie kosmetyki Marion stoją na równie wysokim poziomie: spełniają się zapewnienia producenta, a ja jestem zadowoloną klientką:) Jednym słowem - marka godna zaufania!   link   https://www.facebook.com/patrycja.kurczak.9/posts/1383576981875217?ref=notif&notif_t=like
Kurczak (2013-09-19 23:08:09)
Marion Lover
Za co cenię kosmetyki Marion? To pytanie retoryczne. Za wszystko! Mają świetne działanie, dbają zarówno o moje włosy, jak i ciało. Nieprzeceniony jest jedwab, który pozostawia moje włosy miękkie i pachnące oraz zabeczpiecza końcówki. Odkąd go używam, nic się nie rozdawaja! Ponadto, ma on higieniczne i funkcjonalne opakowanie, która pozwala bez rozlewania jedwabiu nałożyć odpowiednią ilość. Ten jedwab to mój hit! :) Co więcej... wszystkie kosmetyki Marion stoją na równie wysokim poziomie: spełniają się zapewnienia producenta, a ja jestem zadowoloną klientką:) Jednym słowem - marka godna zaufania! 
MAGDALENA WIERCIŃSKA (2013-09-19 19:14:43)
MARION
KOSMETYKI MARION CENIĘ ZA TO ŻE SĄ NIEZAWODNE OD WIELU LAT WCIĄŻ SĄ TAKIE SAME, CIĄGLE FIRMA SIĘ ROZWIJA IDZIE DO PRZODU WPROWADZAJĄC CORAZ TO NOWE, WSPANIAŁE KOSMETYKI, GODNE POLECENIA. DODATKOWO LUBIĘ JE ZA TO ŻE MAJĄ PRZYSTĘPNĄ CENĘ I ŚWIETNĄ JAKOŚĆ:)
Zakochana w kolorkach (2013-09-19 18:29:48)
marion
Info o konkursie:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1420197348202092&id=145706725631003 Firma MARION,jest jedną z moich ulubionych firm.Uwielbiam ich produkty Plastry na nos-bezkonkurenycjne ampułki do włosów-must have saszetki-bez zastrzeżeń. Bardzo lubię firmę Marion Koleżanki do niej garną;) Sama chętnie więc testuję i nowości opisuję. Super produkt,super cena Tutaj żadnej ściemy nie ma :)
lazyxlady (2013-09-18 14:37:14)
Marion
Kosmetyki Marion to bez wątpienia kosmetyki dostępne dla każdej kobiety. Zwykły wyjadacz chleba może sobie pozwolić na odrobinę właściwej pielęgnacji. Ja osobiście cenię te kosmetyki,że są naprawdę dobre w stosunku do ceny. Być może marka nie afiszuje się co chwilę w reklamach, czy na promocjach. A to dlatego,że charakteryzuje się stabilizacją. Ceny są stałe i nie zaskakują nas z dnia na dzień. Jakość kosmetyków jest bardzo dobra, do tej pory nigdy nie zawiodłam się na żadnym ich produkcie. Muszę przyznać,że wiele znanych i nie tanich kosmetyków podrażniło moją cerę,co było bardzo dokuczliwe także dla psychiki. Wielkim plusem tej marki są proste, nieskomplikowane opakowania, na których w przejrzysty sposób są ukazane najważniejsze informacje, takie jak: data produkcji, składniki, do kiedy najlepiej zużyć ten kosmetyk i że był testowany dermatologicznie. M-arka godna polecenia j-Akość R-ozsądek   I -nnowacja O-ryginalność  N-aturalne składniki  http://xmymyselfandi.blogspot.com/
Ciekawska Magdalena (2013-09-18 11:33:30)
MARION
Kosmetyki MARION lubię przede wszystkim za serię ampułek do włosów, dzięki czemu każda z nas znajdzie odpowiednią linię pielęgnacyjną do swych zapotrzebowań. Firma ta posiada również linię małych saszetek SPA do dłoni, czy stóp, które są lepsze od niejednej nieoszliwofanej kosmetyczki. Nastepnie kosmetyki MARION sąrównież w bardzo przystępnych cenach,a więc na każdą kieszeń. Udostepnienie-https://www.facebook.com/pages/Ciekawska-Magdalena-blog/493561980719257
AloohaD (2013-09-17 22:53:37)
Konkurs
Za co cenię kosmetyki marion?:) Po raz pierwszy spotkałam się z tą marką już pare ładnych lat temu. Miałam problemy z zaskórnikami (szczególnie na nosku ;/ ). W desperacji poszłam do renomowanego salonu kosmetycznego na oczyszczanie twarzy i tylko pogłębiłam swój problem. Pamiętałam że byłam załamana - wiadomo jak to nastolatka. Szykowało się wtedy "większe wyjście" i mama przyniosła mi właśnie plaster oczyszczający na nos firmy Marion. Wyśmiałam ją i byłam wściekła bo w życiu nie pomyślałam, że da to jakiś lepszy efekt. Użyłam i byłam w szoku jak ładnie mi wyczyściło nos. Przy okazji dodało mi to dużo pewności siebie na pierwszej randce z chłopakiem, który baaardzo mi się podobał. ;) Później kupowałam je regularnie. Raz się zdarzyło, że zostały wykupione i Pani w drogerii zaproponowała mi inne plasterki firmy "Nivea".... to był pierwszy i ostatni raz, kiedy użyłam innych niż te z Marion. Nie będę robiła tu antyreklamy dla Nivea, ale nie polecam! Później zaczęłam zmieniać inne kosmetyki na te z firmy Marion. Używałam jedwabiu "Ekosilk" i był ok, ale dość ciężko rozprowadzało się go po włosach. Miałam takie wrażenie jakby był trochę tłusty i po nałożeniu minimalnej ilości włosy czasem wyglądały jak tłuste.Natomiast w jedwabiu firmy Marion wielki plus za pompkę! Dużo łatwiej się rozprowadza. Nie ma ryzyka, że w którymś miejscu nałoży się go za wiele. Do tego jest wydajnejszy. Jeśli chodzi o np. maseczki do twarzy to używałam dość drogich firm, a jak już spróbowałam tych z Marion to efekt był taki sam, za dużo mniejsze pieniążki. W sumie jest to chyba jedna z nielicznych firm, która jest przystępna cenowo a jej kosmetyki dają takie same lub czasem lepsze rezultaty niż te z droższych marek. Jestem osobą, która raczej ciężko nabiera zaufania do firm kosmetycznych i testowania nowości. Powodem jest moja alergia. Zdarzało się, że uczylały mnie kosmetyki hipoalergiczne. ;/ A po balsamie zJohnson's nie wspomnę jakie problemy miałam... Kosmetyków z Marion trochę użyłam i żaden mnie nie uczulił! Ogólnie jakoś ta marka wzbudza we mnie zaufanie, a dla mnie to bardzo ważne.
Patrycja P (2013-09-17 22:40:23)
Marion
 Kosmetyk Marion cenię przedewszystkm za serię z olejkiem arganowym do włosów, ultralekka odżywka cudownie wygładza włosy, jest mom zdecydowanym numerem jeden.Olejkiem z tej serii zabezpeczam końcówki i sprawdza się idealnie, daje im długotrwałe odżywienie i chroni je. Ostatnim moim odkryciem jest natomias maska świetlisty połysk, cudownie działa na moje włosy, robi wszystko co powinna robić maska. Markę cenię więc za jakość oraz przystępne ceny:) Mam jedno pytanie. Już na moim blog recenzowałam ten jedwab z Marion i nie wiem czyto mnie nie dyskwalifikuje skoro już testowałam jeden z tych prodktów... INFORMACJA O KONKURSIE http://kosmetycznie1993.blogspot.com/2013/09/konkurs-z-marion-udziewczynpl.html
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar