2013-09-17

Konkursy Testy

Konkurs Test kosmetyków MARION

Wiele razy prezentowaliśmy Wam różne kosmetyki firmy Marion. Dziś mamy dla Was konkurs, w którym do wygrania zestawy kosmetyków MARION. Zapraszamy.

 
 


Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem napisz za co cenisz kosmetyki firmy MARION.

Dodatkowo zamieść info o tym konkursie na jednej ze stron internetowych, może to być jedna ze stron portali społecznościowych: fb, nk... swój blog, lub inna strona promująca konkursy. Link zamieść pod swoją odpowiedzią.

Co można wygrać?


Do wygrania mamy 5 zestawów , w każdym po 5 produktów.
 
- Ampułki do włosów z olejkiem arganowym
- Eliksir do pielęgnacji skórek i paznokci Marion SPA
- Ocet z malin, kąpiel odbudowująca włosy Marion Nature Therapy
- Jedwab w sprayu Jedwabna Kuracja Natura Silk
- Maseczka rewitalizująca Peel Off Marion SPA 


 
Konkurs trwa od 17 września 2013 do 29 września 2013.UWAGA:

Osoby, które wygrają w konkursie po nadesłaniu danych adresowych do Redakcji, otrzymają oświadczenie, które będzie zobowiązywało do napisania recenzji z załączonymi zdjęciami. Oświadczenie będzie musiało zostać podpisane. Na test kosmetyku zwycięzcy będą mieli 2 tygodnie czasu, w ciągu następnego tygodnia trzeba będzie przysłać recenzję do Redakcji.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Test kosmetyków MARION” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 17 września 2013 do 29 września 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz za co cenisz kosmetyki firmy MARION.
Dodatkowo zamieść info o tym konkursie na jednej ze stron internetowych, może to być jedna ze stron portali społecznościowych: fb, nk... swój blog, lub inna strona promująca konkursy. Link zamieść pod swoją odpowiedzią.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi  i link w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysyłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą naciekawsze odpowiedzi oraz link.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 września 2013.

 

Komentarze (20)

Aksana Ledak (2018-11-07 22:09:16)
kappriz@gmail.com
Ja teraz też używam kosmetyków z aktywnym węglem i jestem zadowolona. DOkładnie tak jak napisałaś – cera wcale nie jest po nich wysuszona, ale nawilżona, odżywiona, gładka i miękka. Super jednym słowem:)
pa2ul (2016-09-08 18:10:51)
Marion
Udostępnione na : https://www.facebook.com/pa2ul.blogspot/ Z firmą Marion jestem już od dłuższego czasu. Pierwsze kosmetyki jakie kupiłam to były do włosów. Świetne opakowania, super skład, piękny zapach - czego chcieć więcej? No własnie, chciałam więcej. A tu maseczka, a tu płukanka, a tu odżywka - i tak rozpoczęła się moja przygoda z produktami Marion. Uwielbiam je i są bliskie mojemu sercu, bo te kosmetyki są ze mną od początku od kiedy zaczęłam się interesować kosmetykami. Produkty są dobre, nie uczulają a cenowo też wychodzą bardzo dobrze. blog --> http://pa2ul.blogspot.com/
czarna :) (2013-12-27 18:37:46)
odpowiedź
Zawsze wybieralam kosmetyki te z " górnej półki, gdyz ślepo wierzyłam, że dają lepsze rezultaty niż te tańsze. Rok temu miałam problem z rozdwajającymi się końcówkami włosów oraz z nadmiernym puszeniem. Koleżanka dała mi wtedy olejek arganowy z waszej firmy. Po pierwszej aplikacji zauwazylam niesamowite efekty więc pobieglam do drogerii by kupic trochę na zapas :D Szukałam go dobre 20 minut po czym poprosiłam ekspedientkę o pomoc. Moja mina na widok ceny i miejsca gdzie sie znajdował  była bezcenna :D Myślałam że skoro przynosi takie efekty to też musi być drogi ,a tu zdziwienie ogromne ! Podsumowując - za co cenię kosmetyki firmy Marion ? 1. Cena 2. Wydajność 3. Natychmiastowe efekty  
vesp007er (2013-09-29 12:55:17)
Konkurs!
 Kosmetyki od Marion doceniam od zawsze, Kupuję je od razu gdy nowe wypatrzę. Nadają mi kompleksowej odbudowy, Dla skóry, włosów i paznokci odnowy. Używanie ich jest dla mnie przyjemnością, Cechują się one wielką efektywnością. Każda kobieta na nie zasługuje, Ich stosowanie piękno gwarantuje! Udostępniam na FB: https://www.facebook.com/amelia.ja.393/posts/1422408877986697
Katarzyna Mirek (2013-09-29 08:42:40)
Marion
 udostępniłam: https://www.facebook.com/katarzyna.mirek.353/posts/739691502712889 Marion, to dobra Polska firma. Oczarowała mnie wieloma swoimi kosmetykami jak np. żelowe peelingi do ciała, które pachną n iesamowicie, peelingują jak trzeba a do tego nie wysuszają skóry jak co nie które preparaty konkurencji. Fajne są tez ich opcje saszetkowe, nie mam duzo miejsca w łazience wiec uwielbiam, użyszasz i się pozbywasz. Praktycznie prawie do wszystkiego mają preparaty w takiej właśnie formie. A do kompletu dochodzi dobra cena, przystępna dla każdego przeciętnego zjadacza chleba za dobrze działający preparat. To ich droga do sukcesu w mojej łazience.
mika19 (2013-09-27 23:03:12)
:)
 (motywacja +wiedza) x wysiłek +wytrwałość do kwadratu = SUKCES Wygrały marzenia...
Anna O. (2013-09-27 11:11:35)
Marion
Link do udostępnienia informacji o konkursie: https://www.facebook.com/?sk=welcome#!/anna.orzechowska.942/posts/1402550176641311 Kosmetyki Marion to dla mnie zbawienie, wszystkie me problemy nikną w okamgnieniu. A więc jeśli i Wam szczęście ma dopisać, Chcę tu w komentarzu dobrze je opisać. Szampon ultramocny, on jest filetowy, Dla mych żółtych włosów on zawsze gotowy, po nim moje włosy są srebrzyste, lśniące, No i również zawsze są także błyszczące. Pózniej niechaj będzie do włosów maseczka, Ona dla mych włosów także jest konieczne. Olej arganowy w niej się też znajduje, To "Złoto Maroka" włosy mi ratuje. Po niej moje włosy miękkie elastyczne, No i w układaniu są bardzo plastyczne. Także ta maseczka wzmacnia i nawilża, Do doskonałości włosy moje zbliża. Bardzo lubię także peeling z pomarańczą, Z białą czekoladą co w duecie tańczą. Skóra po nim bardzo dobrze wygładzona, I jest doskonale ona oczyszczona. Do demakijażu stosuję płyn Marion, to on zapobiega mej skóry męczarniom. Ma kwiat hibiskusa, cząstki lipofilne, jest tam też hialuron, cząstki hydrofilne. Ale najważniejsze, że nie trzeba zmywać, Wtedy efekt trwalszy, to jego aktywa. Jest produktów dużo, wszystkie firmy Marion, wszystkie one mocne, równe militariom. Lubię je stosować, wszystkie bardzo cenię i dla mej kieszeni są w rozsądnej cenie.
Ania (2013-09-27 09:50:55)
Marion
 Cenie za : zapach - jest obłędny, mam wiele różnych produktów, olejek arganowy, przed wysoką temperaturą, naturasilk, aby były proste i innych i każdy użeka mnie swym zapachem, za skuteczność np kuracja i ultralekka odżywka poradziły sobie super z moimi końcówkami, które były w opłakanym stanie. Za wydajność suszę co drugi dzień, prostuje zazwyczaj w weekendy, ale zawsze używam mgiełki termo i termo unoszącej i starcza mi na długo. za ceny nie są jakoś mega wygurowane, 8-15zł to najczęstsza z jaką się spotykam.  http://www.photoblog.pl/barwynaturki/158638712
pati557 (2013-09-22 21:35:23)
Marion
Kosmetyki Marion cenię za to, że bardzo się wyróżniają na tle innych. Ich jakość jest niewspółmierna do ceny. Wśród produktów Marion znalazłam kilka perełek, które kosztują niewiele, a mogłyby konkurować z kosmetykami z "wyższej półki". Szczególnie pokochałam Nawilżający płyn dwufazowy do demakijażu oczu i twarzy oraz Błyskawiczną odżywkę rozświetlającą włosy - będą zawsze gościły w mojej kosmetyczce... https://www.facebook.com/bozena.osowiecka/posts/199807350200964
Yoanne91 (2013-09-21 17:29:46)
Kocham Marion!
Uuuuuwielbiam tą firmę za jej różnorodność! NiesaMowicie szerokA ofeRta. WszystkIe kOsmetyki mają faNtastyczną jakość i niewielką cenę.  Chciałam wypróbować kosmetyki do włosów z olejkiem arganowym, o którym jest tak głośno ostatnio i kupiłam odżywkę właśnie firmy MARION i jestem zachwycona. Włosy lśnią, są nawilżone i niesamowicie delikatne w dotyku. To jest tylko jeden przykład, a reszta jest jeszcze lepsza. Firma ciągle rozwija się i nie stoi w miejscu. Poszerza swoją ofertę by móc zadowolić kazdą z nas. Moje potrzeby realizuje w 100%.  http://nk.pl/#profile/11844282
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar