2013-09-12

Zakończone

Konkurs wygraj zestawy Dicoplus

Jesteś osobą, która dba o dietę, zdrowe odżywianie, ciało i dobre samopoczucie? Mamy dla Was kolejny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy .

  


Co należy zrobić?

W kometarzach pod konkursem napisz:

 
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 10 zestawów, w skład każego zestawu wchodzi: miarka BMI, długopisy (2 sztuki), preparat Dicpolus i poradnik zdrowego odżywania.


 

 


Konkurs trwa od 12 września 2013 do 12 października 2013.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wygraj zestawy Dicoplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 września 2013 do 12 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 września 2013.

Komentarze (39)

Jula567 (2013-09-25 14:07:43)
.
 Nie dajmy się zwariować! Jedzmy wszystko, ale z umiarem. Poza tym codzienny ruch, którego mamy czasami naprawdę całą masę wykonując codzienne czynności. Oprócz  tego fitness/siłownia lub jak kto woli zwykłe spacerki. A gdy przy kontroli jednak koaze się, że cholesterol jest trochę podwyższony nie sięgajmy od razu po leki... sięgnijmy po BENECOL(margarynę lub ten do picia - niczym jogurt pitny;)) :D - nie obciąży on wątroby, jest dostępny w kilku smakach, więc każdy może wybrać ten, który najbardziej mu odpowiada smakowo i co najważniejsze, obniża cholesterol.
batonzo (2013-09-22 16:33:09)
cholesterol
Lekarstwa mnie wcale nie interesują, bo w końcu i tak nam wątrobę popsują. Masełko odrzucamy, margaryną chlebuś smarujemy. Dużo błonnika i strączkowych jemy. Czosnku wcale nie unikamy, zioła stosujemy, dzika różę pijamy. Troszeczkę w tygodniu poćwiczyć musimy,  poziom złego cholesterolu od razu przydusimy. Chude mięso, ryby intensywnie spożywamy, pieczemy je w folii, oleju unikamy. Nasz cholesterol przy tak dobranej diecie pozwoli nam dłużej pochodzić po świecie.  
Rafał (2013-09-21 19:06:27)
weganizm dla każdego
Chodzę do lekarza dietetyka  choć nie jestem z grupy pacjentów upierdliwych, to jednak regularnie melduję się w przychodni. Wykonuję regularnie badanie krwi. W moim przypadku konieczne jest zażywanie leków przeciwcholesterolowych, niestety. Stosuję je regularnie, codziennie o tej samej porze. Rzecz jasna, stosuję również dietę bogatą w warzywa, owoce (trzeba uważać na fruktozę). Unikam tłuszczów i cukru. Jak najmniej potraw smażonych i pieczonych. Generalnie jestem zwolennikiem diety wegańskiej. Bez diety żaden lek nie byłby w pełni skuteczny.
Ola (2013-09-21 02:03:54)
kontrola i konsekwencja
Przede wszystkim badam się regularnie na zawartość cholesterolu. Unikam także tłustych potraw, zażywam błonnik, jem dużo owoców i warzyw oraz piję dużo niegazowanej wody. Jednak najważniejsze są regularne badania i wytrwałość w stosowaniu diety i ćwiczeniach
Laura (2013-09-19 21:11:19)
Walka ze złym cholesterolem
Aby mój cholesterol zawsze był w normie dbam o swoją dietę, staram się przygotowywać zdrowe posiłki, jeść dużo warzyw, owoców, pić dużo wody. Unikam potraw smażonych, zainwestowałam ostatnio w urządzenie do gotowania na parze :) moja rodzina i ja jesteśmy z niego zadowoleni. Poza tym dużą uwagę przywiązuję do ruszania się na świeżym powietrzu, do pracy jeżdżę na rowerze i dbam o swoją kondycję każdego dnia. Mam nadzieję że nie grozi mi zły cholesterol :).
AlooohaD (2013-09-19 16:33:21)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
1) Eliminowanie stresu. Było to dla mnie z pewnością najtrudniejsze. Jestem dość nerwową osobą, a do tego mój tryb życia nie jest za spokojny. Zaczęłam zadawania sobie pytania: "Czy to na prawdę jest warte, aż tyle nerwów?". Praktykowałam to w wielu sytuacjach i po pewnym czasie odpowiadania sobie "Nie.", o wiele trudniej wyprowadzić mnie z równowagi i dużo mniej się stresuję. 2) Rozsądne odżywianie się. Mam to szczęście, że nie przepadam ani za tłustymi potrawami, fastfoodami czy słodyczami. Uwielbiam za to przeróżne sałatki, ale te lżejsze - z sałatą, pomidorem, oliwkami, itp. Nie lubię tych ciężkich z majonezem. W diecie więc nie musiałam się wysilać za bardzo. Natomiast ogromną uwagę zwracam na to, abym spożywała jak najmniej różnego rodzaju konserwantów, ulepszaczy, itd. Wolę wydać więcej i kupić żywność ekologiczną. Staram się dostarczać organizmowi wszystkiego co potrzeba. Polecam spożywanie sezamu, siemienia lnianego i orzechów włoskich. Dodaję je np. do sałatek - pycha i jakie zdrowe! Preferuję ciemne pieczywo z zaufanej piekarni. Nie używam gotowych przypraw. Pieprz mielę sama, sól w miarę możliwości zastępuję sosem sojowym, a jeśli już muszę to używam morskiej lub himalajskiej. Spożywam dużą ilość ziół  (świeżych) Nie kupowałam w supermarketach. Kupiłam nasionka i posadziłam sobie sama w doniczce. :) Używam dużo oliwy z oliwek - do sałaty i pieczywa. Unikam raczej margaryny, oleju. Nie lubię rzeczy smażonych - wolę pieczone. Uwielbiam ryby pod każdą postacią.:) 3) Aktywność fizyczna. Z tym również nie mam problemu. Uprawiam dużo sportów. Chodzę po górach, pływam, jeżdzę na rowerze, rolkach, nartach, tańczę. Ostatnio zapisałam się na jogę. W zimie, jesienią i wczesną wiosną odwiedzam siłownię. 4) Uważam też, że masaż jest wspaniałą rzeczą! Działa on praktycznie na wszystko (oczywiście wykonany przez osobę profesionalną i kompetentną). Oczyszcza organizm z toksyn, poprawia krążenie i ma wiele innych zalet. Pamiętam o tym, że wszystko jest dobre z umiarem a w nadmiarze szkodzi i czasem można "przedobrzyć". Jeśli chodzi o cholesterol bardzo dużą rolę gra tutaj uświadomienie sobie co to za problem. Niektórych wielkim błędęm jest udawanie, że ich to nie dotyczy. Bardzo ważne są regularne badania!
Marta Z. (2013-09-18 18:31:38)
odpowiedź
 Podstawową zasadą   dbania o odpowiedni poziom choresterolu to regularna aktywność  fizyczna. Powodu ona  mniejsze okładanie się tłuszczu, co też wpływa na poziom choresterolu.
żaneta (2013-09-18 10:27:33)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
No niestety mimo iż jestem jeszcze młoda poziom mojego cholesterolu troszkę przekraczał normę,dlatego musiałam brac tabletki,wiem że to już ostateczność,ale moja Pani doktor stwierdziła że tak narazie bedzie najlepiej dopóki do organizmu nie wdrążymy odpowiedniej diety,niestety czasem tryb życia prowadzi do takich schorzeń,szybkie jedzenie na mieście,fast foody tak było w moim przypadku,ale to już przeszłość dlatego teraz staram się dobrze odżywiać,aby mój cholesterol był w normie:)przede wszystkim unikać słodyczy i tłustych smażonych i przypiekanych potraw,bo to dzięki nim cholesterol tak drastycznie się podnosi.Jem dużo owoców,ważyw,ryb,płatków owsianych,fasoli,orzechów,piję też dużo zielonej herbaty i soku z winogrona.Jem też chude mięso i chudę wędliny,np jakieś plędwiczki,zamiast tłustych kiełbas i innych podrobów.Staram się unikać jajek,choć to nie takie prostę,bo stosowałam  je do wiekszości dań przygotowywanych w mojej kuchni,Spozywam także ciemne pieczywo.które smaruję margaryną miękką,ale w małej ilości.Casem w niewielkich ilościach wieczorem skuszę się na ;ampkę czerwonego wina,ponieważ słyszałam że nie zaszkodzi na cholesterol,a może pomóc.Ponadto nie pije kawy i nie palę papierosów,co też jest niesamowicie ważne.Staram się dużo ruszać,biegam,jeżdze na rowerzę,ćwiczę,czsem udam się na fitnes.Poazatym uważam też aby się nie denerwować,bo stres i nerwy niszczą organizm i oczywiście także doprowadzają do podwyzszenia poziomu cholesterolu.
arturionidas (2013-09-17 17:54:02)
konkurs
By utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu, najlepiej jak ja dokonać kilku prostych zmian. Jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych, sposobów na obniżenie poziomu cholesterolu jest włączenie do naszej codziennej diety steroli roślinnych. Produkty linii Flora pro.activ zawierają sterole roślinne, które, jak wykazały badania kliniczne, skutecznie obniżają poziom cholesterolu o 7-10%, już po 2-3 tygodniach, a wynik ten może wzrosnąć do 15%, gdy towarzyszy nam również przejście na zdrową dietę i tryb życia. Dzięki linii produktów, łącznie z Florą pro.activ, która usatysfakcjonuje najwybredniejsze nawet podniebienia, jesteś o krok bliżej do przejścia na zdrowszą dietę. Istotnymi czynnikami są również zdrowa dieta, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczna.
gwolska (2013-09-17 14:02:21)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
 codziennie piję sok z grejpfruta oraz od czasu do czasu jem czosnek.
Strona komentarzy 3 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar