2013-09-12

Zakończone

Konkurs wygraj zestawy Dicoplus

Jesteś osobą, która dba o dietę, zdrowe odżywianie, ciało i dobre samopoczucie? Mamy dla Was kolejny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy .

  


Co należy zrobić?

W kometarzach pod konkursem napisz:

 
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 10 zestawów, w skład każego zestawu wchodzi: miarka BMI, długopisy (2 sztuki), preparat Dicpolus i poradnik zdrowego odżywania.


 

 


Konkurs trwa od 12 września 2013 do 12 października 2013.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wygraj zestawy Dicoplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 września 2013 do 12 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 września 2013.

Komentarze (39)

mmoly (2013-10-11 15:15:00)
konkursik
Miałam już problem z poziomem cholesterolu we krwi, a więc teraz jestem mądrzejsza. Przede wszystkim zwracam  uwagę na moją dietę. Najgorsze są tłuste potrawy i... słodycze. Wszelkie ciasta , ciasteczka są tak naszpikowane złym cholesterolem, że aż strach dawać je dzieciom. Do tego piję regularnie Yerba Mate , które powolutku, ale skutecznie obniża poziom złego cholesterolu. Zły cholesterol jest wielkim wrogiem żywienia i dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, co się je !!! 
pipi55 (2013-10-08 21:33:31)
Jak dbasz o to by Twój cholesterol był w normie?
Ponieważ 40-tka powoli się zbliża, wdrażam w życie metodę, która cholesterol obniża…. Do pracy chodzę piechotą - czy słońce, czy deszcz, z późnej kolacji przeważnie rezygnuję też. Jadać owoce i warzywa staram się usilnie, w okresie jesienno – zimowym tran połykam dzielnie. A na czczo popijam sok z karczocha. W smaku, przyznaję, to nie jest radocha, ale dzień witam dzielną miną, gdy to zagryzam suszoną żurawiną. Codzienne życie to nieustanne pokusy, staram się więc zachować rozsądek, by nazbyt nie nabierać tuszy!
Elżbieta (2013-10-07 16:19:19)
Jak dbasz o to by Twój cholesterol był w normie
 Dbam o to by  cholesterol utrzymywał się w normie.Unikam stresujących sytuacji,oraz lubię być w ruchu,uprawiam Nordic Walking,jeżdzę na rowerze, na działkę.,jestem stale w ruchu  .Stosuje odpowiednią dietę,jem pięć posiłków dziennie,unikam tłustych potraw.Rano po śniadaniu wypijam kawę ekspresso z mlekiem i zjadam ciasteczko . Trzy razy w tygodniu  na obiad jem ryby morskie,,lub pierś z indyka lub z kurczaka bez skóry,czy też coś innego z mięsa chudego duszonego ,unikam smażonych potraw.Ryż z warzywami,na różne sposoby ,dużo jarzyn,sałatki przyrządzam z 1 łyżką oleju z oliwek lub rzepakowego z pierwszego tłoczenia Bardzo lubię dużo owoców w sezonie jest obfitość w ciągu roku nasze i sprowadzane.Podgryzam garstkę orzechów codziennie,na kolacje,czy też śniadanie lubię chlebek z siemię lnianym smaruję  Benecolem,do tego jakiś serek chudy lub półtłusty, chuda szyneczka,kefirki lub jogurciki ,albo zupa mleczna z musli.Trzy razy dziennie herbatki ,lubię soki z marchewki,lub z selera czy grejfruta. Czosnek to najczęściej jeżeli jem to z zielona pietruszką .Mam wagę w normie,cholesterol w granicach do 190. .
malgosiakraw (2013-10-07 13:57:26)
cholesterol
Raz do roku wykonuję badania,żeby się upewnić,czy wszystko w porządku.Poza tym zamiast tłuszczu zwierzęcego stosuję roślinny,w diecie stosuję też dużo warzyw(w tym cebula,czosnek) oraz w miarę możliwości duże ilości najlepiej świeżych ziół,przyprawy,chude mięso(drób,ryby,cielęcina,wołowina).Dużo się ruszam,żeby utrzymać stałą wagę i jak narazie to wystarcza.
gusia (2013-10-06 22:39:39)
Badanie na cholesterol
Raz do roku idę na pobranie krwi,badam go - jest ok ! w normie i to wszystko :-) Do tego robię inne badania kontrolne i jak reszta jest dobrze,a jest to nawet nie stosuję ograniczeń co do jedzenia, czyli jem na co mam ochotę.Myślę że mam umiar lubię owoce,warzywa,rybke,ale i od czasu do czasu boczuś;-)
Erna (2013-10-04 09:46:12)
Cholesterol w normie.
Dietę bogata w warzywa i owoce preferuję, na parzę gotuję. Colon C przd kolacją zażywam i wody mineralnej dużo wypijam. Herbatę zieloną często piję a po objedzie raz dziennie CARDIOchol stosuję i cholesterol w normie otrzymuję. Ruchem wszelkim nie pogardzam. Na spacer chętnie chodzę i rowerem rekraacyjnie jeżdżę, co dobrze na kondycję wpływa i dodatkowych kalorii się w ten sposób pozbywam.
mika91 (2013-10-03 22:29:56)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
Jak powszechnie wiadomo musimy "pilnować"  i wykonywać badania odnośnie zawartości cholesterolu całkowitego we krwi. Najbardziej powinniśmy wystrzegać tego złego, czyli LDL. W celu posiadania prawidłowej zawartości cholesterolu staram się być aktywną fizycznie (nie zawsze wychodzi!) Oprócz tego moja dieta jest zróżnicowana i znajdziemy w niej takie elementy jak np. płatki zbożowe, nasiona roślin strączkowych.. Oczywiście nie wolno popadać w skrajność, ale pilnujmy się, ponieważ nasze życie i zdrowie zależy tylko od nas! :) pozdrawiam :)
wiewiorczak (2013-09-30 15:14:39)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
Dla mnie to czuć sie dobrze ,wiem ,że jestem czy raczej będe w grupie ryzyka poniewaz wszystcy z mojej rodziny maja cukrzyce i kontrolują cholesterol.wystarczy konsekwencja i badania ,przyjmowanie leków jesli oczywiście już mamy wysoki i konsultacja lekarska,dieta bogata w błonnik oraz warzywa i owoce-to lubię,ruch ,pływanie czy spacery,teraz nawet i grzybobrnaie wazne aby ruszyć sie z domu i coś zrobic dla siebie przyjemne z pozytecznym oraz utzrmywać wage ciała do norm i na odpowiednim poziomie. 
joanna (2013-09-26 12:23:42)
chorestelor aby był w normie
Jedz dziennie 3 kromki posmarowane Optimą Cardio. Maksymalny efekt obniżenia cholesterolu osiągniesz po 3 tygodniach. Aby utrzymać niski poziom cholesterolu spożywaj codziennie 30 g Optimy Cardio. Skuteczność działania Optimy Cardio jest trwała, pod warunkiem spożywania zalecanej dziennej dawki w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dietą. Bardzo ważne jest regularne spożywanie Optimy Cardio , która nawet przy wieloletnim stosowaniu skutecznie obniża poziom cholesterolu. Pamiętaj, tylko długotrwałe utrzymywanie obniżonego poziomu złego cholesterolu może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia i dać wymierne korzyści zdrowotne.
atabe85 (2013-09-26 09:34:37)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
Jeszcze nie dbam ale jest w normie,jeśli będzie z nim problem myslę że zaczne wtedy mysleć co zrobić aby nie był za wysoki.Zapewne będzie to większa dawka ruchu i odpowiednia dieta.
Strona komentarzy 2 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar