2013-09-12

Zakończone

Konkurs wygraj zestawy Dicoplus

Jesteś osobą, która dba o dietę, zdrowe odżywianie, ciało i dobre samopoczucie? Mamy dla Was kolejny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zapraszamy .

  


Co należy zrobić?

W kometarzach pod konkursem napisz:

 
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 10 zestawów, w skład każego zestawu wchodzi: miarka BMI, długopisy (2 sztuki), preparat Dicpolus i poradnik zdrowego odżywania.


 

 


Konkurs trwa od 12 września 2013 do 12 października 2013.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wygraj zestawy Dicoplus” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 września 2013 do 12 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 września 2013.

Komentarze (39)

metsarhatija (2013-11-02 11:49:18)
konkurs
Zarzywam duzo ruchu, unikam tlustych potraw z tłuszczem trans, jem ryby, dużo owoców, warzyw i soków, pływanie, bieganie, picie ziół oraz długi sen.
Habibi (2013-10-12 23:55:59)
cholesterol
O cholesterol swój codziennie dbam, Otręby owsiane i ryby często spożywam. One kwasy Omega 3 zawierają, Które poziom cholesterolu obniżają. Dieta ma duże znaczenie, warzywa i owoce pomagają, Tłuste i smażone potrawy go wzmagają. O śniadaniu nigdy nie zapominam, Ciemne pieczywo, jajka, twarogi chętnie „wcinam”. Spożycie soli ograniczyłam, ćwiczę dnia każdego, By nie powiększać cholesterolu mego. Aktywność fizyczna i dieta przemyślana, Cholesterol utrzymuje w normie już od rana.  
karolina25 (2013-10-12 22:33:59)
Konkurs
Cholesterolu potrzebuje każda komórka, bo jest niezbędny do produkcji hormonów. Ale nadmiar cholesterolu zagraża zdrowiu, bo jest niebezpieczny dla serca i całego układu krążenia. Aby mój cholesterol był w normie, nie palę papierosów. Stosuję zrównoważoną dietę, ograniczam produkty zwierzęce i węglowodany oraz dużo się ruszam i chodzę na spacery. Jem jak najwięcej świeżych warzyw i owoców oraz błonnik, świeże ryby, płatki razowe i brązowy ryż. Staram się gotować na parze lub w minimalnej ilości wody, a wywar zachowuję i dodaję do innych zup i sosów. Smażę najlepiej na oliwie z oliwek lub sklarowanym maśle. Dobrze podczas smażenia dolewać wodę albo obniżyć temperaturę smażenia. Rezygnuję lub ograniczam produkty przetworzone, które zawierają jajka i mleko w proszku oraz białą mąkę, biały ryż i cukier, czerwone mięso, tłuste mleko. Zamieniłam tłuszcze zwierzęce na oleje roślinne: słonecznikowy, sojowy i kukurydziany oraz oliwę z oliwek i olej rzepakowy. Zamiast masła jem miękkie margaryny ze sterolami roślinnymi. Życie w napięciu podwyższa cholesterol, dlatego próbuję kontrolować emocje i jak najwięcej relaksować się.
marcika (2013-10-12 18:53:47)
Cholesterol
Mam niewiele ponad 30 lat i przyznaję się „bez bicia”, że jeszcze rok temu termin „cholesterol” kojarzyłam jedynie z reklam medykamentów i kampanii społecznych. Oczywiście, zdawałam sobie sprawę z tego, że jego nadmiar w organizmie jest niebezpieczny, ale nigdy nie spotkałam się bezpośrednio z osobą, której zdrowie szczególnie by ucierpiało z jego powodu. Do czasu. Dokładnie rok temu, mój ojciec zaniepokojony nieco niegojącą się raną na swojej stopie stawił się u lekarza pierwszego kontaktu. Później rozpoczęła się seria badań i diagnoza – miażdżyca lewej kończyny. Zmiany miażdżycowe były na tyle zaawansowane, że pojawiła się wizja amputacji. „Na szczęście”, zakończyło się operacją wymiany tętnicy. Od tego momentu wiem już czym jest cholesterol i jak z nim walczyć, bo mój ojciec siłą rzeczy stał się ekspertem w tej dziedzinie, a ja wraz z nim. Ograniczyłam spożywanie tłustych, długo smażonych potraw (unikam żywność i przetworzonej typu fast-food), staram się spożywać jak najwięcej świeżych warzyw i owoców (oraz przetworów z nich) i ziołowych herbatek. I miód! Najlepiej ten gryczany, który wartością nie ustępuje podobno słynnym manuka.  Nie zapominam o ruchu – nic tak nie sprzyja zmianom miażdżycowym jak siedzący tryb życia. Nie trzeba od razu wystartować w maratonie – wystarczy codziennie zafundować sobie kilkunastominutowy spacer z psem. I najważniejsze – papierosy. Popalałam ich trochę, ale teraz zupełnie rozstałam się z tym zgubnym nałogiem. Ruch, dieta i rzucenie papierosów – niby banalne slogany, a jednak prawdziwe. Teraz to wiem!
emerycia (2013-10-12 18:36:16)
Jak dbam, by cholesterol był w normie
Na prawidłowy poziom cholesterolu mają wpływ różne czynniki, takie jak: ruch, odżywianie, uwarunkowania genetyczne. Na uwarunkowania genetyczne nie mam wpływu, natomiast inne czynniki zależą ode mnie. Od paru lat regularnie cwiczę rano przez 30 minut przy otwartym oknie. Jeżdżę na rowerze, biegam, pływam. Odpowiednio się odżywiam. Ograniczam spożycie tłuszczów zwierzęcych. Jem dużo warzyw, owoców, produktów zawierających kwasy Omega 3 i 6 oraz błonnika. Posiłki spożywam często /5 razy dziennie/ ale w małych ilościach. Dbam o odpowiednią ilośc snu, odpoczynek i bezstresowy tryb życia. Pomimo swoich lat / nie powiem ile/ cholesterol mam w normie.
skahio (2013-10-12 15:48:15)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
Przedewszystkim najważniejszy jest zdrowy tryb życia, nie chodzi wyłącznie o dietę której należy przestrzegać, ale o zwiększony wysiłek fizyczny. Sama w sobie nie mam takie zaparcia, więć w bardzo sprytny sposób zaangażowałam w to, moją kochaną córeczkę, która uwielbia być w ruchu. Dzięki temu nie opuszczę, ani jednej rundki na ścieżce zdrowia w tej cudownej polskiej jesiennej scenerii. :-) Z podziękowaniami za troskę ;-*
Olejka (2013-10-12 08:13:30)
Cholesterol- sio!
 Zawsze myślałam, że młode osoby nie muszą się martwić poziomem cholesterolu. Jak wielkie było moje zdziwienie, gdy pewnego razu, odbierając wyniki badań krwi, spostrzegłam, że mój cholesterol wybił się delikatnie ponad normę. Nie mogłam w to uwierzyć! Wtedy stwierdziłam, że zdrowy tryb życia warto prowadzić bez względu na to, czy ma się lat "naście" czy "dziesiąt". Z dnia na dzień ograniczyłam szkodliwe tłuszcze zwierzęce i zainteresowałam się funkcją dobrych tłuszczów w organizmie. Wdrożyłam do diety naturalne oleje z naciskiem na olej lniany, zaczęłam częściej jeść ryby, a warzywa stały się moimi przyjaciółmi. Do tego codzienny ruch i cholesterol uciekł, gdzie pieprz rośnie!
mika19 (2013-10-11 23:27:32)
:)
 odpowiednie masło+dieta+spacery=chlesterolna 5+
magi18 (2013-10-11 22:19:34)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie?
 By mój cholesterol był w normie staram się zdrowo odżywiać, staram się zjadać jak najmniej potraw smażonych, choć to czasem bywa trudne. Często chodzę na spacery, codziennie po pół godzinki. Staram się unikać stresów i wysypiać się. 
sxm (2013-10-11 19:06:15)
Jak dbasz o to, by Twój cholesterol był w normie ?
By cholesterol był w normie - chodzę na spacery, biegam po lesie, w domu też ćwiczę, a wieść ta wśród znajomych się niesie. Zarażam też ich, by dbali o swą kondycję, straszę - nie będziecie dbać, zgłoszę to na Policję :) Golonki nie jem, unikam frytek, mięsa nie smażę, postawiłem na drób i ryby, obiad gotowany głównie na parze. Przy tym obiedzie uśmiechnie mi się czasem mina, a wszystko, hmm... po wypiciu lampki wytrawnego wina :) Cenię sobie w mej diecie bardzo wysoce, to co z natury najlepsze, a więc warzywa i owoce. Podkręslę ważną rzecz i użyję wykrzyknika, sięgajcie również, jak ja po więcej błonnika ! Stosuję się do tego sam, ostatnio namówiłem dziewczynę, i masłem chleba już nie smaruję, wymieniłem je na margarynę. Może mleko sojowe, nie jest pyszne, choć nie ma co patrzec krytycznie, zapewniam - są też smaczne przysmaki, do tego niskokaloryczne. Wiem, że stres to dla cholesterolu i zdrowia morderca, nawet jak pójdzie coś nie tak, daję słowo - nie biorę tego do serca. Podsumowując - cholesterol w normie to głównie wynik sportu i diety, z radością odczytuję wynik - jest super, o rety :)
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar