2013-09-11

Zakończone

Konkurs Zaklinacz Psów z Wydawnictwem ILLUMINATIO

Dzisiaj konkurs przeznaczony dla miłośników psów. Jeśli jesteś właścicielką czworonoga, który sprawia Ci problemy, lub interesujesz się tematyką metod pracy z psami, weź udział w konkursie i wygraj książki  jednego z najpopularniejszych trenerów psów na świecie Cesara Millana, znanego jako Zaklinacz Psów.
 

 
 
Portal Udziewczyn www.udziewczyn.pl oraz Wydawnictwo ILLUMINATIO   www.illuminatio.pl  zapraszają na konkurs, w którym do wygrania mamy bestsellerowe książki znanego na całym świecie Zaklinacza Psów, Cesara Millana.
Wydawnictwo ILLUMINATIO jest wyłącznym polskim wydawcą bestsellerowej serii tych książek.Zadanie konkursowe:

Napisz jakie masz problemy ze swoim psem i co robisz, by to zmienić.
Dlaczego chciałabyś wygrać książki Cesara Millana?


Odpowiedź zamieść na FORUM
forum.udziewczyn.pl/yaf_postsm29370_Konkurs-Zaklinacz-Psow-z-Wydawnictwem-ILLUMINATIO.aspx#post29370Nagrody:

I miejsce

Jak zostać przywódcą stada – Cesar Millan
 

 
Więcej informacji o książce szukaj pod linkiem:
www.illuminatio.pl/aktualnosci/jak-zostac-przywodca-stada-cesar-millan/


Jak wychować idealnego psa
 

 
Więcej informacji o książce szukaj pod linkiem:
www.illuminatio.pl/nasze-ksiazki/jak-wychowac-idealnego-psa-zapowiedz-wydawnicza/


II miejsce

Jak wychować idealnego psa


III miejsce

Jak zostać przywódcą stada


 
Cesar Millan jest jednym z najpopularniejszych trenerów psów na świecie. Także w Polsce podbił serca czytelników, dzięki czemu książka „Zaklinacz Psów” stała się bestsellerem, który rozszedł się już w nakładzie ponad 20 tys. egzemplarzy. Pokochali go zarówno właściciele psów, jak i liczni fani prostej filozofii Cesara. Poznaj tajniki niezwykłych metod pracy z psami i dowiedz się, jakie są recepty na rozwiązanie problemów z czworonogiem.
Wszystko po to, abyś został najlepszym przyjacielem swojego ukochanego zwierzaka.


 
Konkurs trwa od 11.09.2013 r. do 11.10.2013 r.


 
Sponsor nagrody głównej
 

 
 
www.facebook.com/illuminatiopl

 
Zapraszamy do udziału w konkursie!
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Zaklinacz Psów z Wydawnictwem ILLUMINATIO” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 września 2013 do 11 października 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Napisz jakie masz problemy ze swoim psem i co robisz, by to zmienić.
Dlaczego chciałabyś wygrać książki Cesara Millana?

Odpowiedź zamieść na FORUM

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają odpowiedzi na Forum.
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które prześlą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 września 2013. 
 

Komentarze (6)

Justyna (2013-12-21 11:53:03)
 Mój pies  szarik jest owczarkiem niemieckim jest agresywny wobec innych psów  bróbowałam jóż wszystkiego karać , odwracać jego uwagę od psa ale nic to nie daje . zaczełam oglądać zaklinacza psów obejżałam wczystkie odcinki i od tej pory wszystko się zmieniło . chciałam wygrać książke ( Jak zostać przywudcą stada ) z dwóch powoduw bardzo lubię cesara millana moze dowiem się co mogę jeszcze zrobić aby zmienić przezwyczajenie mojego psa do ludzi .
Redakcja (2013-10-10 17:56:58)
Do Martyna, Marta i Aneczka22
Dziewczyny, aby Wasza wypowiedź brała udział w konkursie, musicie ją zamieścić na FORUM: http://forum.udziewczyn.pl/yaf_postsm29370_Konkurs-Zaklinacz-Psow-z-Wydawnictwem-ILLUMINATIO.aspx#post29370
Aneczka22 (2013-10-05 16:20:53)
Zuzia
 Mam problem z moją chichuahuą, mianowicie od szczeniaka uwielbia wcinać własne kupy. Śmiejemy się, że jest jak perpetum mobile, bo co wydali, to zje. Ale jakby na to nie patrzeć, jest z tym spory kłopot, bo Zuzia jest też nauczona korzystać z kuwety i tu już zaczynają się schody, bo trzeba być szybszym niż ona. Kiedy idzie za potrzebą właśnie do kuwety, to czyhamy aż z niej wyjdzie, i zanim wróci trzeba posprzątać, bo inaczej weźmie i zje. Próbowaliśmy już wszystkiego, sypać pieprzem, karać, nagradzać, odwracać jej uwagę od odchodów, ale nic to nie daje. Chciałabym wygrać książkę Jak wychować idealnego psa ("Jak zostać przywódca stada" już mam) z  dwóch powodów: po pierwsze bardzo lubię Cesara Millana i jego metody wychowawcze, a po drugie może dowiem się, co mogę jeszcze zrobić, aby zmienić przyzwyczajenia mojego psa.  
Marta (2013-10-05 10:52:50)
Mój Czaruś
Mój pies- Czaruś jest mieszańcem niemieciego teriera myśliwskiego i kundelka. Jego myśliwska natura często daje mi się we znaki - wystarczy, że poczuje jeża lub wiewiórkę i traci głowę. Czaruś jest kochanym psem, ale przez rozpraszanie się zapachami dzikich zwierząt jest nieznośny i ciężko nad nim zapanować. Po kilkunastu odcinkach serialu zaklinacza psów posiadam kilka ważnych wskazówek jak z nim postępować - częste spacery i konsekwencja są bardzo ważne w przypadku takich piesków.  Chciałabym lepiej poznać metody by skutecznie postępować z moim kompanem, a co najważniejsze by był przy tym szczęsliwy a nie czuł się ciągle karcony.
Martyna (2013-10-03 18:37:25)
Konkurs :)
  Mój pies nie chodził przy nodze, agrasywnie reaował na inne psy, nie chciał chodzić do weterynarza, bał się go. Obejrzałam wszystkie odcinki "Zaklinacz psów" i od tej pory wszystko się zmieniło. Mój pies zdechł, a ja chcę mieć nowego. Dlatego chciałabym obie książki, aby wiedzieć jak z nim później postępować.
NekropolisQueen (2013-09-11 22:23:05)
serial
 Serial jest niesamowity! To, co ten człowiek potrafi jest zaskakujące, aż trudno uwierzyć, że jest samoukiem.
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar