2013-09-10

Konkursy Testy

Konkurs Przetestuj Mleczko do ciała Świat Natury Soraya

ŚWIAT NATURY to linia kosmetyków oparta na drogocennych olejach, wzbogacona najcenniejszymi roślinnymi esencjami z różnych stron świata.

Chciałabyś przetestować jedno z mleczek firmy SORAYA? Zapraszamy do konkursu.
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz zabawny wierszyk, który będzie zawierał słowa: mleczko do ciała, Świat Natury, Soraya.


Dodatkowo zamieść na swoim fb informację o naszym konkursie. Pod wierszykiem zamieść swój link.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 mleczek Świat Natury Soraya.

Mleczka zostaną wysłane losowo.Konkurs trwa od 10 września 2013 do 22 września 2013.


W konkursie mogą brać zarówno osoby posiadające bloga, jak również te, które bloga nie prowadzą. Jeżeli prowadzisz bloga wspomnij o tym, w swoim zgłoszeniu.


UWAGA:

Osoby, które wygrają w konkursie po nadesłaniu danych adresowych do Redakcji, otrzymają oświadczenie, które będzie zobowiązywało do napisania recenzji z załączonymi zdjęciami. Oświadczenie będzie musiało zostać podpisane. Na test kosmetyku zwycięzcy będą mieli tydzień czasu, w ciągu następnego tygodnia trzeba będzie przysłać recenzję do Redakcji.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Przetestuj Mleczko do ciała Świat Natury Soraya.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 10 wrzesnia 2013 do 22 września 2013. roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz zabawny wierszyk, który będzie zawierał słowa: mleczko do ciała, Świat Natury, Soraya.
Dodatkowo należy zamieścić na swoim fb informację o konkursie. Pod wierszykiem należy zamieścić link.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 wrzesnia 2013. 

Komentarze (25)

klaudia (2013-09-19 00:00:26)
Super mleczka!
Moim zdaniem mleczka  naprawde godne polecenia ! Ja Kupilam mleczko wyszczuplajaco-ujedrniajace z olejem arganowym , kilka tygodni temu w jakiejs drogerii i jestem bardzo zadowolona. Po pierwsze mleczko ma fajna konsystencje, jest dosc rzadkie dzieki czemu dobrze sie rozprowadza. Mleczko szybko sie wchlania i nie pozostawia na skorze tlustej warstwy.. Co do efektow - mleczko niesamowicie nawilza skore, efekt ujedrnienia tez widoczny przy regularnym stosowaniu i polaczeniu z cwiczeniami daje naprawde super efekt ! Produkt bardzo wydajny i w przystepnej cenie wiec naprawde wart zakupu ! Polecam:)    
Marta (2013-09-18 13:25:52)
Soraya
Jak tu kochać świat natury W tak paskudny szary dzień, Niebo znów pokryły chmury Astry się ukryły w cień. Prysznic grośnie straszy wodą Sąsiad ciepłą całą zużył, Żadne żele nie pomogą  Gdy deszcz wredne plamy wróży. Nagle puka ktoś od rana, Co za licho do cholery? Twarz sąsiada zatroskana Uśmiech słaby ale szczery. Sorry mała za tą wodę Chciałem kawę ci postawić I znów pluję sobie w brodę Gdzieś musiałem ją zostawić Mleczko tylko mam do ciała Co tak patrzysz? To mamusi! Pisze na nim że Soraya A więc niezłe być to musi. https://www.facebook.com/marta.sikorska.906
ANGELIKA (2013-09-18 11:00:29)
SORAYA
Moja skóra uwielbia balsamy Soraya teraz z serii Świat Natury mam mleczko I powiem szczerze jestem w nim zakochana, ujął mnie delikatnością i zapachem. Nakładanie tego mleczka na skórę to ogromna przyjemność. Sprawia, że skóra jest jak niemowlęca pupa, delikatna i aksamitna. Po regularnym stosowaniu na pewno wygładza i wyrównuje fakturę. oto dlaczego warto stosowac Mleczko do ciała Świat Natury Soraya Piękny zapach Nawilżanie Poprawia, jakość skóry Wygładzanie cellulitu Cena Ładne opakowanie
lazyxlady (2013-09-17 17:15:02)
wierszyk
 Ciągle pada, świat jest bury chcę powrócić do Świata Natury. Tam jest wszystko kolorowe, wszystkie istotki są zdrowe. Nie trzeba się martwić do przodu bo nikt nie umiera za młodu. Nawet bocian w gnieździe kle kle, że brzydka zima ciągle w piekle. Gdzieś na kwiatku siedzi pszczółka Maja, która zachęca do kosmetyków Soraya. Nie wszystkie są kwiatowe, lecz każdy odnajdzie typy swoje. Choćby Maja bardzo chciała, to nie użyje mleczka do ciała. Jest za malutka,żeby użyć tego kosmetyku a Gucio wytypuje do tego faworytek bez liku :) https://www.facebook.com/karolina.lubojanska.56
Kaja (2013-09-17 08:47:27)
Soraya
mleczko do ciała, Świat Natury, Soraya, To jest coś czego potrzebowałam. Wysmarowałam się kiedy rano wstałam, świeża pachnąca po mieście śmigałam. Z uśniechem na twarzy do domu wracałam, z wiedzą że następny ranek zaczne od mleczka do ciała. Soraya, sprawia że każdy dzień wygląda tak jak chciałam!    https://www.facebook.com/malina.pozeczka?ref=tn_tnmn
Yoanne91 (2013-09-16 16:12:26)
Świat natury Soraya!
Znowu wstałam rano totalnie zaspana, zupełnie nie tak jak bym chciała, dlatego użyłam mleczko do ciała. Zapach oczarował mnie bezsprzecznie, postawił na nogi skutecznie. I jak tu firmy Soraya nie lubić, dba ona o nas bardzo i nie przestaje się trudzić, w swoich straniach by każdej z nas dogodzić, ale nie będę już dłużej słodzić. Chętnie przetestuję serię Świat Natury, bo dobrze wpłynie na kondycję mojej skóry. Będę sławić dobre imię firmy, w Krakowie, a nawet u wybrzeza Birmy!  https://www.facebook.com/antoniak.joanna
Dorotka (2013-09-16 12:08:06)
...
Oparty jest na drogocennych olejach... Zapach ma zniewalająco kuszący... Poprawia wygląd skóry... Mowa o... Mleczku do ciała Z świata natury... Marki w 1984 roku powstałej... Czyli Soraya... https://www.facebook.com/dorotkagargas?ref=tn_tnmn
Natalia (2013-09-14 03:40:16)
marzycielka
 Natalia leży i marzy czy wygrana w konkursie właśnie jej się zdarzy . Chcę się przenieść w świat natury może wyjadę na mazury. Chyba nie ma takiej potrzeby może ktoś mi uwierzy. Waraz z mleczkiem soraya  naturę mam dziś w domu, kupuje go po kryjomu.  Uzależnia jak narkotyk, czasem działa jak erotyk. Jest znany  i uwielbiany. Powiem Wam skrycie Wasze kosmetyki uwielbiam niesamowiecie. Pozdrawiam serdecznie, kosmetyki produkujcie wiecznie. Jesteście znani   i jak dla mnie doskonali https://www.facebook.com/natalaNadolska
Natalia (2013-09-14 03:38:03)
marzycielka
 Natalia leży i marzy czy wygrana w konkursie właśnie jej się zdarzy . Chcę się przenieść w świat natury może wyjadę na mazury. Chyba nie ma takiej potrzeby może ktoś mi uwierzy. Wraz z mleczkiem Soraya do ciała mam dziś w domu, kupuje go po kryjomu.  Uzależnia jak narkotyk, czasem działa jak erotyk. Jest znany  i uwielbiany. Powiem Wam skrycie  Wasze kosmetyki uwielbiam niesamowicie. Pozdrawiam serdecznie, kosmetyki produkujcie wiecznie. Jesteście znani   i jak dla mnie doskonali https://www.facebook.com/natalaNadolska
Natalia (2013-09-14 03:32:11)
marzycielka
 Natalia leży i marzy czy wygrana w konkursie właśnie jej się zdarzy . Chcę się przenieść w świat natury może wyjadę na mazury. Chyba nie ma takiej potrzeby może ktoś mi uwierzy. Waraz z mleczkiem soraya  naturę mam dziś w domu, kupuje go po kryjomu.  Uzależnia jak narkotyk, czasem działa jak erotyk. Jest znany  i uwielbiany. Powiem Wam skrycie Wasze kosmetyki uwielbiam niesamowiecie. Pozdrawiam serdecznie, kosmetyki produkujcie wiecznie. Jesteście znani   i jak dla mnie doskonali https://www.facebook.com/natalaNadolska
Strona komentarzy 2 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar