2013-09-10

Konkursy Testy

Konkurs Przetestuj Mleczko do ciała Świat Natury Soraya

ŚWIAT NATURY to linia kosmetyków oparta na drogocennych olejach, wzbogacona najcenniejszymi roślinnymi esencjami z różnych stron świata.

Chciałabyś przetestować jedno z mleczek firmy SORAYA? Zapraszamy do konkursu.
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz zabawny wierszyk, który będzie zawierał słowa: mleczko do ciała, Świat Natury, Soraya.


Dodatkowo zamieść na swoim fb informację o naszym konkursie. Pod wierszykiem zamieść swój link.


Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 mleczek Świat Natury Soraya.

Mleczka zostaną wysłane losowo.Konkurs trwa od 10 września 2013 do 22 września 2013.


W konkursie mogą brać zarówno osoby posiadające bloga, jak również te, które bloga nie prowadzą. Jeżeli prowadzisz bloga wspomnij o tym, w swoim zgłoszeniu.


UWAGA:

Osoby, które wygrają w konkursie po nadesłaniu danych adresowych do Redakcji, otrzymają oświadczenie, które będzie zobowiązywało do napisania recenzji z załączonymi zdjęciami. Oświadczenie będzie musiało zostać podpisane. Na test kosmetyku zwycięzcy będą mieli tydzień czasu, w ciągu następnego tygodnia trzeba będzie przysłać recenzję do Redakcji.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Przetestuj Mleczko do ciała Świat Natury Soraya.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 10 wrzesnia 2013 do 22 września 2013. roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
napisz zabawny wierszyk, który będzie zawierał słowa: mleczko do ciała, Świat Natury, Soraya.
Dodatkowo należy zamieścić na swoim fb informację o konkursie. Pod wierszykiem należy zamieścić link.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 wrzesnia 2013. 

Komentarze (25)

Aksana Ledak (2018-11-07 22:13:02)
kappriz@gmail.com
Na razie z serii Soraya Świat Natury miałam do czynienia z peelingiem do twarzy, który służy mi niepodzielnie od dłuższego czasu. Mleczko do ciała z olejkiem z róży, która podobno pochodzi z Chile jakoś mnie natomiast nie zachwyciło. * Mleczko jest białe, dość lejące i mało skoncentrowane. Może spłynąć nam po skórze. Rozprowadza się łatwo i bez problemu się wciera. * Zostawia lepki film na skórze, czuć takie oklejenie przez pierwsze kilka chwil, ale na całe szczęście dla oceny mleczka to uczucie znika i mleczko koniec końców dość dobrze się wchłania. * Zapach mi osobiście nie przypadł do gustu. Ten różany olej zmieszany z bawełną, którą moim zdaniem czuć najmocniej dał jakiś dziwną roślinno-ostrą woń. To oczywiście rzecz gustu, ja obstaję przy żywych, energetycznych, cytrusowych aromatach. To mleczko najbardziej kojarzy mi się.. z kaktusem. * Skóra po jego regularnym stosowaniu jest gładka i lekko nawilżona. Z tym, że ja nie mam wielkich problemów z suchą skórą na ciele. No i nie jest to środek arktycznej zimy, podczas której często trzeba sięgać po ciężkie mleczka. Jeśli chodzi o ujędrnienie i regenerację, czyli efekty, jakie ma dawać kosmetyk zgodnie z tym, co czytamy na etykiecie to nie zauważyłam. * Co mnie zadziwiło i zasmuciło to fakt, że mleczko jest strasznie niedelikatne dla mojej skóry. Naprawdę rzadko zdarzają mi się takie sytację, ale miewam drobne, alergiczne zmiany na rękach przypominające podrażnienia po depilacji. Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że mleczko strasznie paliło i podrażniało te miejsca, co było potwornym dyskomfortem. Może po prostu jakiś składnik jest dla mnie nie do przyjęcia. * Mleczko jest dość wydajne. Wiadomo, tego typu kosmetyki używane regularnie kończą się dość szybko - Soraya jest ze mną już ponad 3 tygodnie. * Opakowanie jest ładne i estetyczne. Dobrze leży w dłoni dzięki swojemu kształtowi.Klapka na butelce trzyma na tyle mocno, że się z zewnątrz nie wylewa i na tyle lekko, że z otwieraniem nie ma problemu. * Ja kupiłam swoje opakowanie za 9 złotych i to jest maksymalna cena, jaką mogę dać za mleczko takiej jakości. Ponownie pewnie nie kupię. Może jakieś inne mleczko z serii Świat Natury, chilijska róża mnie nie oczarowała.
Marta (2013-09-22 00:10:23)
Soraya
Przychodzi baba do lekarza i pyta : - Czy pan słucha radia i gazety czyta? Czy pan już słyszał, że ŚWIAT NATURY ma coś dla wszystkich, co można w góry, nad morze, rzeki, pod namiot też, gdziekolwiek jedziesz, po prostu to weź. Ma swoją nazwę, to tajemnicze słowo SORAYA -piękne, egzotyczne. Miłe dla oczu, dobre dla ciała, pojemność nie jest wcale tak mała. Każda kobieta mieć by go chciała, bo to cudowne MLECZKO DO CIAŁA.   https://www.facebook.com/marta.szalinska.7315  
vesp007er (2013-09-21 17:41:01)
Konkurs!
 Na poranne nawilżenie sposobów mam wiele, Po pierwsze preferuję  z Sorayą kompiele. Używam produków ze Świata Natury, Zapewnianią nieziemski zapach dla mej skóry. Pytają mnie koleżanki i sąsiadki, Skąd mej skóry wygląd tak gładki. Choć sekretów mam niewiele, To tym o mleczku do ciała z nikim się nie podzielę.  Produkty od Soraya to me skarby od zawsze, Kupuję od razu gdy nowości jakieś wypatrzę.
JakiTaki (2013-09-21 08:51:01)
To czym żyjemy
Pewnego poranka, o szóstej bez mała, Zaczęły snuć się dźwięki do mych bębenków, Gładko jak mleczko do ciała, Gdzie wśród plusku wody i żabich jęków, Pośrodku panoramy ona stała, I mimo tego który mnie ogarną lęku, Chciałem ażeby mi odpowiedziała, Skąd taki Cud Natury piękny jak kwiat orientu, A ona znikając już tylko powiedziała, -Jestem Soraya, nie proś o mnie, a dziękuj. Zapomniałem wcześniej dodać mojego linka do FB: https://www.facebook.com/jaki.taki.526
JakiTaki (2013-09-21 08:48:42)
To czym żyjemy
Pewnego poranka, o szóstej bez mała, Zaczęły snuć się dźwięki do mych bębenków, Gładko jak mleczko do ciała, Gdzie wśród plusku wody i żabich jęków, Pośrodku panoramy ona stała, I mimo tego który mnie ogarną lęku, Chciałem ażeby mi odpowiedziała, Skąd taki Cud Natury piękny jak kwiat orientu, A ona znikając już tylko powiedziała, -Jestem Soraya, nie proś o mnie, a dziękuj.
ania_d (2013-09-20 21:35:26)
SORAYA
Kocham dbać o członków mojej załogi, Dlatego z dumą SORAYA przenoszę przez me progi! Czy to do ciała regeneracji czy do głębokiego nawilżania, Każdy z członków załogi zaczyna po węchu MLECZKA DO CIAŁA poszukiwania! Czy to kapitan załogi-głowa domu, Nim tylko spojrzę-on już z mojim mleczkiem chodzi po kryjomu! Dwaj pozostali mali tropiciele, Do swych łowów zaangażowali nawet dwa nasze spaniele! I tak też nowy ŚWIAT NATURY od Soraya członkiem załogi został, Honorowe miejsce zajął, bo każdemu z zadań sprostał! Tak więc Sorayą już zawsze dzielić się będę z Nimi musiała, Nawet jeśli tak cudowny zestaw za siebie samej zachować bym chciała! https://www.facebook.com/#!/ania.domaradzka.16
Marzena (2013-09-20 17:06:48)
mleczka Soraya
zapomniałam https://www.facebook.com/marzena.strawa
Marzena (2013-09-20 17:04:49)
mleczka Soraya
Znów Soraya zaszalała, 4 mleczka do ciała z linii wiat Natury na świat wydała. I cóż ja biedna mam z tym fantem zrobić? Które mleczko mam wybrać, którym się przyozdobić? Nawilżająco-ujędrniające z olejkiem z amarantusa? Muszę je mieć, po  lecie ma skóra przypomina kaktusa. Regenerująco-ujędrniające z olejkiem z Róży? To mi także po lecie się bardzo przysłuży. Wygładzająco-antycellulitowe z olejkiem jojoba? Z tym się na długo zaprzyjaźnię i będę jak nowa. Wyszczuplająco-ujędrniające z olejkiem arganowym? Po nim ma skóra wyglądem poszczyci się nowym. Proszę Cię wiec Sorayo, bądź tak łaskawa. Daj mi cztery mleczka na raz, niech pojawi się dostawa.  
Karolina (2013-09-20 08:55:05)
Super mleczka
Fajne te Wasze wierszyki Ja niestety nie mam zupełnie takiego talentu, więc wierszyka nie spłodzę, ale mleczka pochwalę. Moje ulubione. Mam trzy . Z olejkiem jojoba, z olejkiem arganowym i z olejkiem z amarantusa Trudno wybrać najlepsze. Wszystkie są naprawdę świetne. Pięknie pachną, super się wchłaniają i szybciutko. Są leciutkie. WARTO O NIE ZAWALCZYĆ W TYM KONKURSIE  Powodzenia
Ania (2013-09-19 08:48:11)
wierszyk
Świat natury to nam sprawia Że życia w nowe barwy się układa. Gdy tylko moja skóra poczuje mleczko do ciała Ciało i zmysły moje pieszczą. To wszystko zawdzięczam firmie Soraya, Bo z nią kobieta staje się piękna od samego rana. Pełna wigoru i witalności, Zdrowia, uśmiechu i przyjemności! Afirmuję więc Sorayę I każdemu tym się chwalę. https://www.facebook.com/ania.wilk.545/posts/579957048732243
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar