2013-07-06

Zakończone

Konkurs Lato zapachów z Pachnąca Szafa

Lato przesycone tysiącem barw i zapachów wprowadzana nas w wyjątkowo dobry nastrój. Weź udział w naszym konkursie i niech w Twoim domu zagoszczą zapachy lata: kwiatów polnych, trawy cytrynowej, czarnej porzeczki....
  

Zadanie konkursowe:


Jaki jest Twój ulubiony zapach lata jeśli chodzi o kwiaty i owoce (uwaga! można wybrać tylko po 1 zapachu kwiatowym i owocowym), który zamknęłabyś/zamknąłbyś w jednym z produktów Pachnącej Szafy (jaki byłby to produkt)?


Swoją odpowiedź zamieść na naszym FORUM.

TUTAJ - http://forum.udziewczyn.pl/yaf_postst1196_Konkurs-Lato-zapachow-z-Pachnaca-Szafa.aspx
Do wygrania mamy 5 zestawów od Pachnąca Szafa.

Jeden Zestaw zawiera:
Saszeta do szafy Wanilia i Bergamotka,
Saszetka do szafy Jaśmin i Drzewo Sandałowe,
Saszetka do szafy Trawa Cytrynowa,
Saszetka do szafy Kwiaty Polne,
Dekoracyjny odświeżacz powietrza Czarna Porzeczka z Marakują.


 
Sponsorem Nagród jest Pachnąca SzafaKonkurs trwa od 06 lipca 2013 do 21 lipca 2013
.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato zapachów z Pachnąca Szafa” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 06 lipca 2013 do 21 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na pytanie:
Jaki jest Twój ulubiony zapach lata jeśli chodzi o kwiaty i owoce (uwaga! można wybrać tylko po 1 zapachu kwiatowym i owocowym), który zamknęłabyś/zamknąłbyś w jednym z produktów Pachnącej Szafy (jaki byłby to produkt)?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na forum.
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 06 lipca 2013.

 

Komentarze (16)

AngelaS77 (2013-07-23 05:34:49)
lato
Lato wiele ma zapachów,co wspomnienia przywołują,czasem zapach jest tak silny że się w sercach zapisują. Owoc nic tak pięknie nie urzeka jak jagoda w wielkim gaju, rosną pośród wielkich krzaków i się słodko uśmiechają. Zapach tamte lata mi szkicuje,ja jak dziecko najagody w las wędruje, gdy się w lecie pracowało ,i jagódki się zbierało. By na książki nowe było,by rodzicom się ulżyło. Rankie plecak spakowany,mama obiad spakował,  Garek w ręke krzyż na czole i do lasu nas wysłała. A tam czasem cudnie było i po drzewach się chodziło,  w cieniu dęba się lerzało,i jagódki się zbierało. Dziś już nie ma tamtych dni lecz zapachy pozostały tamte lata szkicowały. Kwiat-co z latem się kojarzy koniczyna z łąkowej plaży, kwiat co kiedyś się zbierało piękne wianki zaplatało. Dziś gdy idę na polane kiedy wianek córeczce szykuje, to zapach pięknej konieczyny piękne obrazy dzieciństwa maluje. Łąki pełne konieczyny,,nasze buźki opalone, złote włosy rozwiewane letnim wiatrem układane. I te polne koniki co po łąkach się łapało, i wieczory kiedy leżąc w konieczynie na niebo się spoglądało.
asiakali (2013-07-21 21:56:45)
dojrzałe lato
Uwielbiam zapach róż i groszku pachnącego, dojrzewających jabłek i malin. Właśnie te zapachy zamknęłabym w olejku zapachowym, żeby w chłodne zimowe wieczory mój dom wypełniał zapach dojrzałego lata.
Blondyna5 (2013-07-14 07:51:25)
zapachy
z owoców: Niewątpliwie byłaby to jagoda. Zapach ten przypomina mi dzieciństwo, godziny spędzone na zbieraniu ich i wyjadaniu z kanki rodziców (bo krzaczki były za daleko :) ). z kwiatów: maciejka. Słodki zapach wieczornych chwil, roznoszący się po całym podwórku. Na noc specjalnie otwierałam okna, żeby zapach towarzyszył mi również w nocy.
lola007 (2013-07-11 16:39:32)
konkurs Pachnąca Szafa
owoc : Zapachy to piękna woń,lecz również nasze wspomnienia. Piękne i ulotne, lecz wychodzą z podświadomości cienia, właśnie wtedy, gdy poprzez nos, do mózgu trafia zapachów głos. Uwielbiam otulać się owocową wonią, Takie aromaty stanowią miłość moją Słodkie, lecz intrygujące, przywołują na myśl słońce. Mnie urzeka akord brzoskwini- ciepło się kojarzy, Zachód słońca, lato, widok kolorowych pejzaży, To także rozgrzany promieniami sad, Wspomnienia sprzed dwudziestu lat Wspinaczka na drzewo po dojrzałą brzoskwinię, Chowanie się w krzakach i wspinanie po linie. kwiat : Z kwiatowych woni uwielbiam jaśmin, Przenosi mnie wrecz w tajemniczy  swiat baśni. Intensywny, lecz delikatny Do mojego charakteru adekwatny. Kiedy jaśmin latem w ogrodzie moim kwitnie, Mam wrażenie, że mój każdy problem zniknie. Z tym zapachem mam również z Tunezji wspomnienia, Żadny inny zapach tego nie zmienia. Olejek jaśminowy na mojej skórze I chylę czoła naszej cudnej naturze.
Aneta (2013-07-11 11:35:16)
cuda czarnej porzeczki..
Tak, tak..Czarna porzeczka to zdecydowanie ten zapach, który kojarzy mi się z latem. To właśnie zapach czarnej porzeczki przypomina mi cudowne lata dzieciństwa, kiedy wakacje spędzałam u babci w ogrodzie zrywając ten fantastyczny i niezwykle aromatyczny owoc. To z niego babcia wyczarowywała niesamowite kompoty, piekła cudowne ciasta..A ja mogłam zajadać się porzeczkami  do woli..Tak...to zdecydowanie mój ulubiony zapach lata..
BeataP (2013-07-11 00:27:23)
Lawendowy ogród
 Moim ulubionym zapachem jest lawenda.. Zakochałam sie jakis czas temu w tej cudownej roslinie kiedy to po deszczu  obfitym koił moje nozdzrza cudownie aromatycznym bukietem i co najwazniejsze lawenda działa uspokająco a takze, działa przeciw molowo :-)
aga1oo (2013-07-10 22:41:34)
Pachnąca Szafa...kokosem i różą
OWOC Zapach kokosu mnie urzeka, właśnie kokos zaczarowała bym w Pachnącej Szafie. Kokos to zapach wakacji, to zapach raju. Kocham wszystko co pachnie kokosem. Wącham, jem to co ukrywa smak kokosu. Uzależnienie... KWIAT Dzika róża...intensywna, nasycona zapachem lata, nasza, rodzima, a jednak przenosi mnie w kraje arabskie, tajemnicze, przesycone intensywnymi zapachami. Dzika róża to zapach baśni, to kraina Tysiąca i jedenj nocy...
asia21 (2013-07-10 20:49:40)
szafa
orchidea , cytryna
alinam2 (2013-07-10 17:45:00)
zmysly szaleja
moj zaapach, ktory obezwladnia to zapach trawy cytrynowej orazjasmin w polaczeniu z drzewem sandalaowym=zmysly szaleja:))
Redakcja (2013-07-09 13:29:39)
Kochani
Przypominamy, że umieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu spowoduje, że nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze laureatów. Odpowiedzi należy umieszczać na Forum.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar