2013-07-02

Zakończone

Konkurs Feromony.pl

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić?

Lato to najlepszy moment na zmianę!

Do wygrania flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości!
Nagrodę  - flakon markowych, opartych na najwyższej jakości związkach feromonów The EDGE - ufundował  portal www.feromony.plJak działa The EDGE?


The EDGE Woman to feromony o stężeniu powyżej 98%, dzięki czemu skutecznie podkreślają osobowość osoby je stosującej. To sprawdzony sposób na wyróżnienie się z tłumu. Aplikując je określasz swoją pozycję w grupie, stajesz się dominująca, przebojowa i towarzyska, a przy tym nieporównywalnie śmielsza i pewna siebie.

Feromony The EDGE Woman wydobywają naturalne piękno kobiety, budząc pożądanie otaczających ją mężczyzn i zazdrość obserwujących kobiet. Związki te stosują osoby, które chcą:

•    podrywać i uwodzić
•    podkreślić swoją osobę
•    zwiększyć pewność siebie
•    dobrze się bawić

The EDGE Woman posiada delikatny, kwiatowy zapach.  Wysokie stężenie - 2, 5mg feromonów w 25ml flakonie, to z kolei gwarancja najlepszego stosunku jakości do ceny. The EDGE, obok  naturalnego feromonu - Estratetraenolu, zawiera dodatkowo dwa silne, nieujawnione przez producenta związki, które znacząco podnoszą działanie głównej substancji.

 


Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na jedno pytanie:

W jakim celu użyjesz feromony The Edge??Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem i czekaj na ogłoszenie wyników!Jeśli Ci się uda – już wkrótce sprawdzisz na własnej skórze, jak wiele możesz zmienić dzięki The EDGE.


Konkurs trwa od 02.07.2013 do 15.07.2013.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Feromony.pl” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 02.07.2013 do 15.07.2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Odpowiedz na pytanie:
W jakim celu użyjesz feromony The Edge??


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komenatarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostanie osoba, która zamieści poprawną odpowiedź i ciekawe uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 02.07.2013. 

 

Komentarze (48)

ataga (2013-07-15 23:43:20)
... czy dodać do nich uśmiech?
Wybieram się w podróż marzeń. Aby mój plan się ziścił, mam nadzieję spotkać na swojej drodze serdecznych ludzi, którzy ułatwią mi wcielenie pomysłów w życie, ale... jak to w życiu bywa, nie wszyscy ludzie są życzliwi. I właśnie na takich chcę mieć asa w rękawie w postaci feromonów! Podczas szalonych wypraw można napotkać wiele problemów, zazwyczaj ze strony osobników, którzy nie wiedzieć czemu wszystko utrudniają. Mam jednak cichą nadzieję, że flakonik The Edge ułatwiłby mi sprawę. Tak się zastanawiam czy zadziała gdy tylko stanę i "zapachnę", czy będę musiała dodać do niego zniewalający uśmiech ;)
Habibi (2013-07-15 23:36:26)
Feromony
Feromony The Edge zastosuję, By kusić nimi namiętnie ukochanego, Aby nie odrywał wzroku od ciała mego. By podkreślić moją kobiecość i zalety moje, By każdy oglądał się za mną, nawet gdy na przystanku stoję Chcę wyróżniać się z tłumu, być w centrum uwagi, czuć się pewniej, Swobodniej, radośniej, po prostu przyjemniej. Pragnę feromonami The Edge pożądanie wzbudzać, W mężczyznach ich zmysły pobudzać. Być, jak nieosiągalna tygrysica, Jak kotek, jak dzika łasica. Kiedy moc feromonów na sobie poczuję, Ich magię na płeć przeciwną zastosuję. Będę dobrze z The Edge się z bawiła, To będzie wtedy moja chwila. Wykorzystam feromony, By czasami zmienić się w kuszące demony. By podrywać i uwodzić, Swoim ciałem, wzrokiem innych zwodzić.          
grena (2013-07-15 22:19:15)
konkurs
Feromonów uzyłabym idąc na spotkanie z moim dobrym kolegą. Sęk w tym, że ów kolega od jakiegoś czasu zaczął mi się podobać. Chciałabym by On również dostrzegł we mnie kogoś wiecej niż tylko koleżankę. Kto wie, może feromony by mi w tym pomogły ?  W każdym bądź razie wierzyłabym w ich magiczną moc.
Iwonka (2013-07-15 22:09:12)
lekki powiew triumfu
po prostu chcę je mieć
karolina25 (2013-07-15 21:50:07)
Feromony The Edge
Flirt jest wpisany w naszą kobiecość od zawsze. Czy się to nam podoba czy nie- drzemie w nas siła, która jest w stanie rozłożyć na łopatki każdego mężczyznę. Prawda jest jednak taka, że jeśli tylko zechcę, mogę całkowicie kontrolować sytuację. Pod jednym warunkiem, że będę mieć przy sobie feromony The Edge. Są one czymś w rodzaju tajemnego języka, za pomocą którego porozumiewam się z innymi. Uwodzenie wpływa nie tylko na życie towarzyskie. Zyskuję nie tylko ja sama, bo flirtująca kobieta jest przede wszystkim pewna siebie i dobrze zna swoją wartość. To świetny sposób, by wreszcie kogoś sobie znaleźć, a przynajmniej zacząć aktywnie szukać. Czy jest coś lepszego niż mężczyzna, który za mną szaleje, nie zdając sobie sprawy z tego, że... właściwie nie ma wyjścia? 
mika19 (2013-07-15 19:33:21)
:)
żeby unormować aurę pogodową i uczuciową
zaciekawiona79 (2013-07-14 22:07:29)
Konkurs Feromony.pl
Użyję ich w celu zdobycia mężczyzny moich marzeń. Cel jest upatrzony :-)  Niedawno zaczęłam nową pracę, wszyscy są żonaci, dziewczyny to mężatki, aż mi głupio być singielką. Dlatego chciałabym spróbować z feromonami czy coś się zmieni,  czy rzeczywiście działają.
Ajj-Nita (2013-07-14 20:57:34)
Jestem..
Niezuważalnie czuję się, jednak z tym produktem mogę poczuć się jak dama. Wiem, jestem wiedźmą, wiedźmą krystalicznie podłą. Spytasz dlaczego, odpowiedź jest prosta. Czyż nie chcę odebrać innym kobietą piękna, pewności siebie i świetnej zabawy?Ja też nie chcę być myszką, tą szarą co wiecznie boi się wyzwań. Chcę być energią, chcę być tą wiedźmą czarjącą i pobudzającą nie tylko siebie. Uczestniczę, ale nie jestem blaskiem, może się wypaliłam lub nie zapaliłam, to wszystko jest kwestią interpretacji poszczególnych osób. To mnie pociąga, to mnie intryguje, może każdym mężczyznom wyprę mózg i znkomicie zapanuję nad parkietem, i nie tylko. Jestem wiedźmą.
marqina (2013-07-14 20:16:13)
Magia Gry... niekoniecznie wstępnej
Akt 1. Scena 1. Wchodzę do salki prób. Nie pierwszy raz jestem otoczona samymi facetami, w końcu to faceci zazwyczaj biorą się za grę na instrumentach. Biorę gitarę do ręki. Zawsze ze względu na odmienną płeć w tym zwracałam większą uwagę. Teraz kolesie zdali się znieruchomieć i czekają, aż zacznę grać. Scena 2. Wsiadam do auta. Dzisiejsza próba była wyjątkowo udana. Wszyscy byli wyjatkowo zdeterminowani do tworzenia nowych rzeczy. Dziwnym trafem egzekwowali moje pomysły bardziej niż zazwyczaj. Może tylko moje wrażenie. Może. Na pewno jednak tyle nowego materiału jeszcze nigdy nie udało nam się ogarnąć w jeden dzień. Akt 2. Scena 1 Koncert. Nie jest to moja pierwsza publiczna gra, już zwiedziłam wiele klubów w celu rozbawienia publiczności, zarobienia drobnej kasy i sprawienia przyjemności nam samym. Dzisiaj jednak jest inaczej niż zazwyczaj. Jesteśmy jakoś bardziej nakręceni. Mamy nowe kawałki, które brzmią równe energicznie, jak na ostatniej próbie. Jest inaczej, mimo wszystko. Scena 2. Chociaż zawsze traktowałam granie jako dobre hobby, udało nam się. Kilka koncertów po mieście i... złapaliśmy przyzwoitą propozycję kontraktu. "Polish" dream, w całkiem przyzwoitym wydaniu. Można? Można.
emis89 (2013-07-14 19:46:22)
<3
W życiu czasem tak bywa, że złe słowo lub gest na związek wpływa. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy, a słowo PRZEPRASZAM nie gwarantuje schowania wojennych mieczy. W tych sytuacjach, bardzo krytycznych, trzeba próbować substancji chemicznych... Flakonik feromonów The Edge z pomocą przychodzi, od dziś rytuał przeprosin mi zręcznie osłodzi. Pewnością siebie całą mnie obleje, sprzeczka z partnerem to będą stare dzieje. A na zgodę jak zwykle miłosne uniesienie - czy The Edge w tym pomoże? Tego nie ocenię.....  :)
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar