2013-06-21

Zakończone

Konkurs z firmą Floslek

Za oknem coraz cieplej. Pogoda zachęca do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Zachowanie zasad higieny intymnej latem, zwłaszcza w podróży, nie jest proste. Wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy wielogodzinna podróż w upał i ograniczony dostęp do łazienki... dlatego w tym czasie musimy w szczególny sposób zadbać o ochronę miejsc intymnych. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków firmy Floslek.
 


 


Co należy zrobić?
 
- Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego?

- Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

5 zestawów nagród  - w każdym zestawie znajduje się Żel do higieny intymnej oraz emulsja kojąca SOS po opalaniu.


 
 

 

 


 


Konkurs trwa od 21 czerwca do 10 lipca 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 czerwca do 10 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
- Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego?
- Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 czerwca 2013.


 


 

Komentarze (55)

kerocna (2013-06-25 13:22:40)
:-)
Żele intymne firmy Floslek gwarancją na zdrowie, bo wspomagają organizm a nie wyręczają go. Zawierają naturalne składniki takie jak rumianek, ekstrakt z mydlnicy czy aloes, które są naszymi najlepszymi sprzymierzeńcami. A prebiotyk to taki ktoś kto pobudza dla nas zdrowe bakterie wszelkie. :)
heya1 (2013-06-25 13:15:57)
prebiotyki
Żele Floslek Intymnie odświeżają bez wysuszania skóry, delikatnie oczyszczają i utrzymują lekko kwaśny odczyn okolic intymnych. W składzie każdego z nich, obok prebiotyku, znalazł się m. in.: kwas mlekowy, lamesoft (chroni płaszcz lipidowy), ekstrakt z mydlnicy o właściwościach delikatnie myjących, panthenol i glicerynę o właściwościach łagodzących i nawilżających. - Nawilżający żel do higieny intymnej z aloesem o działaniu przeciwzapalnym, nawilżającym i łagodzącym podrażnienia, - Regenerujący żel do higieny intymnej z babką lancetowatą o działaniu przeciwzapalnym oraz przyspieszającym gojenie i regenerację nabłonka, - Łagodny żel do higieny intymnej z prawoślazem o działaniu przeciwzapalnym, powlekającym i zmiękczającym, - Kojący żel do higieny intymnej z rumiankiem o działaniu antyseptycznym, łagodzącym i przyspieszającym gojenie. Ważna sprawa prebiotyki, dzięki nim nie straszne mi są już antybiotyki. Długie leczenie mikroflorę rujnuje, prebiotyk z probiotykiem mi ją odbuduje. Razem tworzą synbiotyk, to pomysł trafiony, każdy intymny dyskomfort będzie wyleczony.
Ankaa:) (2013-06-25 12:27:08)
konkurs
 Prebiotyk to składnik pokarmu który poprawia i ułatwia nam życie. Floslek to magia to sposób by żyć i nie cierpieć to coś intymnego i luksusowego dla kobiet by nie czuły się skrępowane a czuły się za to pewnie i komfortowo.
aga1oo (2013-06-24 23:54:43)
Prebiotyki
1. Żele intymne Floslek to intymna przygoda w drodze po zdrowie. Zapewniają komfort naszej kobiecości. Myją, pielęgnują, nawilżają i łagodzą podrażnienia. Wzbogacone o prebiotyk rozwijają przyjazna florę, hamują rozwój nieproszonych gości, że nie wspomnę o właściwym ph...a nikt nie lubi pecha ;) Nie używasz żeli intymnych Floslek ? Masz pecha...bakterie, świąd, pieczenie...gwarantowane ! Miejsca intymne obronione przed intruzami, a to za przyczyną żeli do higieny intymnej Floslek. To bohaterowie naszej kobiecości, to rycerze broniący naszego zdrowia. 2. Prebiotyk to przyjaciel każdego człowieka. Prebiotyk to brat probiotyku...no może daleki kuzyn, bo nie zawiera drobnoustrojów, a działa podobnie :) To bohater w walce z zatwardzeniem, bólem brzucha, wzdęciami...bąkami ;) Samo zdrowie ! Prawdziwy i wierny przyjaciel brzucha, sprzymierzeniec wąskiej talii, kompan zgrabnej sylwetki. Prebiotyk to okaz zdrowia ;) To samo zdrowie :) Brzmi dziwnie ? Obco ? Najprościej ujmę to tak prebiotyk ...jego drugie imię to błonnik pokarmowy ;) Błonnik jest właśnie prebiotykiem :)
Joanna Grzelak (2013-06-24 16:30:07)
konkurs
 Flosek, intymne żele, Używaj ich częściej niż „co niedzielę”. Prebiotyków nie ma się co bać, Wręcz przeciwnie, to one będą o Ciebie dbać. Już Ci wyjaśniam do czego one służą: To małe składniki żywności, które korzystnie na organizm oddziałują. Stymulują wzrost lub aktywność jednej lub więcej bakterii, Po to, abyś miała zdrowie w pełni. Są to np. białka lub tłuszcze niestrawione, Które do jelit docierają w formie niezmienionej. Jedz szparagi, karczochy i cebulę, A nie straszne Ci będą żadne bóle. Dbaj o higienę wszystkich części ciała I pamiętaj, abyś obok szamponu zawsze żel intymny miała!!
pati557 (2013-06-24 14:24:04)
Floslek
(F)loslek gwarancją na zdrowie, bowiem: (L)ubi, gdy intymność kobiety jest pod kontrolą, (O)tacza ją troskliwą opieką, (S)woim płaszczem bezpieczeństwa otula, (L)uksusem świeżości i komfortu obdarza, (E)liminując bakterie i infekcje, (K)oi przez cały dzień!   Prebiotyk - to taki życzliwy chochlik, co w każdym z nas mieszka i potrafi nieźle namieszać. Upodobał sobie układ trawienny i tam jest aktywny od rana do wieczora. Dzięki niemu nasze jelita działają jak trzeba. Jednak czasem chochlik dostaje lenia lub się buntuje i wtedy trzeba go wspomóc (dokarmić) środkami z aptecznej półki.
karioka (2013-06-24 10:01:43)
konkurs
1.Żele do higieny intymnej firmy Floslek są gwarancją zdrowia ponieważ stosując je dbamy o nasze miejsca intymne  zapewniając  im właściwą ochronę przed podrażnieniami. Dzięki żelowi do higieny intymnej możemy czuć się pewnie i komfortowo wiedząc,że prebiotyk odnowi naszą florę bakteryjną, a ekstrakty ziołowe złagodzą nasze podrażnienia. 2. W kefirze lub jogurcie możecie go spotkać bo ma żywych mikroorganizmów postać. Dba o prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego, osłania mikroflorę jelit do tego, stosowany jest w trakcie lub po antybiotyku, Cóż można dodać więcej o prebiotyku.
KasiaNajdaZajega (2013-06-24 08:35:03)
Konkurs
Dlaczego żele? Odpowiedz jest prosta są gwarancją czystości najbardziej narażonych intymnych części ciała.  Dbanie o te sfery intymne - są dla kobiety priorytetem. Czystość, nawilżenie, uczucie swierzości. Dla każdej kobiety, o każdej porze. Idealne dla mnie i dla Ciebie. Prebiotyk - prawidłowa flora, dla zdrowych jelit. Nie chcesz mieć problemów pamiętaj o nich. W dzień i w nocy poprawiają zdrowie. Nie trawione przez enzymy - czysty środek - super miny
Karolina K.K. (2013-06-23 09:27:13)
KONKURS
Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego? Kto posłucha ten się dowie, Żele intymne firmy Floslek to gwarancja na zdrowie Naturalną mikroflorę odbudowują Grzybów chorobotwórczych rozwój hamują Bakterii przyjaznych skórze wzrost stymulują Działają przeciwzapalnie, przyśpieszają gojenie, naskórek regenerują. Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk. PREBIOTYKI To takie żywności składniki Co nie ulegając trawieniu do światła jelita docierają Gdy rozpoczną swe działanie, zdrowie nasze poprawiają Bo prawidłową pracę jelit stymulują I korzystnie na organizm gospodarza oddziałują Przyjaznych dla nas bakterii rozwój dopingują Dlatego w żelach intymnych Floslek je wykorzystują.
kalineczka (2013-06-22 23:11:25)
Konkurs
 Dlaczego? Odpowiedz jest prosta. Miejsca intymne sa najbardziej wrazliwymi miejscami na ciele kobiety, totez wymagaja specjalnej pielegnacji i ochrony, ktora zapewniaja kosmetyki firmy Flosek. Kompleksowe dzialanie pozwoli na uczucie komfortu i pewnosci, ze nie wda sie zadna niepozadana infekcja.  Prebiotyki są to swojego rodzaju motory prawidlowej pracy jelit, ktora to wlasnie wspomagaja.
Strona komentarzy 5 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar