2013-06-21

Zakończone

Konkurs z firmą Floslek

Za oknem coraz cieplej. Pogoda zachęca do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Zachowanie zasad higieny intymnej latem, zwłaszcza w podróży, nie jest proste. Wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy wielogodzinna podróż w upał i ograniczony dostęp do łazienki... dlatego w tym czasie musimy w szczególny sposób zadbać o ochronę miejsc intymnych. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków firmy Floslek.
 


 


Co należy zrobić?
 
- Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego?

- Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

5 zestawów nagród  - w każdym zestawie znajduje się Żel do higieny intymnej oraz emulsja kojąca SOS po opalaniu.


 
 

 

 


 


Konkurs trwa od 21 czerwca do 10 lipca 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 czerwca do 10 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
- Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego?
- Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 czerwca 2013.


 


 

Komentarze (55)

Patrycja (2013-06-29 14:02:55)
wygram
Jestem w ciąży, więc wiem jak bardzo ważna jest ochrona stref intymnych przed czynnikami zewnętrznymi.  Żele do higieny intymnej firmy FlosLek  najlepiej ochraniają nasze wrażliwe miejsca, dzięki prebiotykom - które pomagają wytwarzać naturalną florę bakteryjną stref intymnych. Przy tym pięknie pachną i mają lekką konzystencję jak na żel. PREBIOTYKI -  ograniczają rozwój bakterii,                          - są składnikami roślinnymi dzięki czemu są bezpieczne                          - ochraniają nasz organizm od wewnątrz  
ewela386 (2013-06-29 12:14:37)
kunkurs
 Dlaczego zele do higieny intymnej firmy Flosek są gwarancją na zdrowie?  Są żelami wykonanymi z naturalnych składników, króre usuwają szkodliwe bakterie i drobnoustoje, pozostawiajac to co najlepsze. ma kwasne Ph i jest ukojeniem przy infekcjach i ochroną gdy wszystko jest ok. Prebiotyk- to substancja która stymuluje wytarzanie dobrych dla naszego organizmu bakrerii. można go porównać do zaczynu, dzieki któremu ciasto jest coraz lepsze i dzieki któremu w tym procesie nie muszą uczestniczyć maszyny. Wszystko dzieje sia naturalnie , bez sztucznych składnikow . Nasza flora bakteryjna pochwy chroni nas przed infekcjami, ale dzieki prebiotykowi potrzebnych bakterii jest wiecej., a ich nigdy nie jest za wiele
jenna inna (2013-06-28 22:43:30)
konkurs
Historia tych surowców jest stosunkowo krótka. Badania nad nimi rozpoczął na początku dwudziestego wieku rosyjski uczony, laureat Nagrody Nobla, Ilia Miecznikow, profesor Instytutu Pasteura w Paryżu. Podczas częstych pobytów na wsi, między innymi w stepach Rosji i Bułgarii, zauważył on, iż ludzie tam żyjący dożywają bardzo sędziwego wieku. Na podstawie prowadzonych obserwacji zaczął łączyć ten fakt z pozytywnym działaniem jednego ze szczepów bakterii kwasu mlekowego znajdującego się w ich pożywieniu, które w dużej mierze oparte było na fermentowanych produktach mlecznych.   Bakterie dobroczynne dla urody Probiotyki są też coraz częściej składnikami aktywnymi kosmetyków. W Europie ich sprzedaż systematycznie rośnie. Ze względu na szerokie możliwości ich działania, obserwuje się coraz większe zainteresowanie tego typu układami. I tak na przykład prowadzone badania potwierdzają, że serwatka mleczna uzyskana poprzez fermentację prowadzoną przy użyciu szczepu Lactobacillus helveticus, stosowana w wyrobach pielęgnacyjnych działa korzystnie na zachodzące w skórze procesy. Cechuje ją między innymi zdolność do intensyfikowania przebiegu różnicowania keratynocytów. Wpływa ona korzystnie na przemiany profilagryn do filagryn, a następnie NMF-u (Natural Moisturizing Factor), czyli naturalnego czynnika nawilżającego skórę. W jego skład wchodzą higroskopijne substancje, o niewielkiej masie cząsteczkowej, dobrze rozpuszczalne w wodzie. Są to głównie aminokwasy, mleczany i mocznik. Składniki NMF ograniczają proces utraty wody, dzięki czemu w naturalny sposób nawilżają skórę, uelastyczniają ją, nadają odpowiednią miękkość, gładkość.  
gosia2883 (2013-06-28 11:10:27)
Konkurs z firmą Floslek
-Co to jest prebiotyk? Prebiotyki prebiotyki-naturalne kosmetyki składniki pożywienie nie do strawienia walczą z zaparciami oraz ze złymi stężeniami  choresterolu we krwi Prebiotyki choć ich pchodzenie bywa dzikie to szukaj ich w mleczu mniszku lekarskim czy nawet w bananach  choć i w jogurtach mące czy kremie jest ich pełne nasycenie - Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego? Firma Floslek żele intymne produkuje i prebiotyków im nie żałuje! Dba dzięki temu o nasz organizm i wydobywa dobre bakterie bo nasza skóra i nietylko bywa leniwa! Odbudowuje florę bakteryjną i sprawia że staje się silną! Zabezpiecza nasz na każdy dzień wiec inne żele idą w cień! Gwarantuje nam to samo zdrowie bo Firma Floslek myśli za Ciebie o Tobie!!!  
agnieszkakruz (2013-06-28 09:12:00)
konkurs
Prebiotyki - nazwa mi znajoma, ale nie będą się wymądrzać. Najbardziej lubię poznawać świat poprzez doświadczenie na własnej skórze, a nie tylko w teorii, ponieważ wtedy lepiej zapamiętuję. Jeśli wypróbuję produkty z prebiotykami na sobie, będę dokładnie wiedziała z czym mam do czynienia.
AngelaS77 (2013-06-28 05:36:23)
Flosek
                         I-Intymne strefy opieką otacza                          N-nawilża je każdego dnia,                          T-To Flosek daje poczucie komfortu              BarierY  -ochronne na daje co dnia.                               M-Mydlnice w sobie zawierają dzięki które świetnie myją                        N-naturalny zapach mają inie podrażnia                        O-Odnawiają florę bakteryjną                        Ś-świerzość cały dzień nam dają                        Ć-Ćiądle o kobiece miejsca w delikatny sposób dbają K-Koi wszelkie podrażnienia O-O probiotyk wzbogacona B-Bakteriami się zajmują I-I higienę gwarantuja E-Ekstrakty z aloesa ma T-To nam nawilżenie da. Prebiotyki to są takie małe bziki co o nasz organizm dbają i całego oczyszczaja. I odporność gwarantują,z jelitami kolegują. Kiedy gorsze chwile mamy i z chorbą się zmierzamy one z chęcią ci pomogą probiotyki wieke mogą.O kobiety także dbają kiedy Flosek używają,Bo tam też powskakiwały o intymność będą dbały.Zresztą wszędzie się wepchały nawet kefir zaatakowały,takie są te prebiotyki bardzo zdrowe te chohliki.
Keisa (2013-06-27 21:43:14)
Konkurs
Żele intymne Floslek - każdy Ci to powie, to gwarancja na zdrowie Panie i Panowie. Łagodzą podrażnienia, działają przeciwzapalnie, dzięki nim nie tylko "na wierzchu" jest fajnie :-) Komfort zapewniają a do tego florę bakteryjną odnawiają. Dbają o kobiety to fakt niepodważalny, przeznaczone są do codziennej pielęgnacji całej kobiecej nacji. Dają kobietą bezpieczeństwo, pamiętajmy więc o nich na co dzień, aby każda chwila dzięki nim stała się pełna zdrowych brzmień. Prebiotyki to Pomocnicy Regeneracyjni Emanujący Bakteriami przyjaznymi I Odpowiedziali za Transport tYlko Korzystnych bakteriI :-)
agnieszka (2013-06-27 20:55:26)
konkurs
prebiotyki to naturalne substancje lub wyciagi roslinne ktore wspieraja i stymuluja uklad immunologiczny organizmu. zapobiegaja powstawaniu nowotworow. zwiekszaja namnazanie sie dobrej flory bakteryjnej.dzialaja przeciwzapalnie i hamuja rozwoj grzybow strefy intymnej.
fruzia (2013-06-27 13:54:19)
hmmm:)
 Aktualnie koncepcja probiotyku zakłada wprowadzenie do diety żywych mikroorganizmów w takiej formie, żeby przetrwały w żołądku, dwunastnicy i były aktywne w okrężnicy (część jelita grubego), a także działały korzystnie na organizm człowieka.Najprościej mówiąc probiotyki są to takie środki spożywcze które zawierają żywe mikroorganizmy (drobnoustroje), a spożycie ich przez człowieka powoduje korzystny efekt zdrowotny Według powszechnie używanej definicji prebiotyki są to składniki żywności niepodlegające trawieniu które stymulują wzrost i aktywność szczepów bakterii w jelicie grubym powodując korzystny wpływ na stan zdrowia ludzi.Prebiotyk jest rozpuszczalnym włóknem pokarmowym, który ma tę cechę szczególną, iż nie jest trawiony przez nasze enzymy, ale służy jako pokarm z wyboru dla probiotyków. Nazwą „prebiotyki” określono grupę związków korzystnie wpływających na skład mikroflory jelitowej, a rezultatem tego działania jest pozytywny efekt zdrowotny. Ich budowa chemiczna jest zróżnicowana, cechą wspólną wszystkich jest odporność na działanie enzymów trawiennych.  żel do higieny intymnej. Zawiera ekstrakt z mydlnicy o własnościach myjących oraz ekstrakt z aloesu o działaniu przeciwzapalnym, nawilżającym i łagodzącym podrażnienia. Wzbogacony o prebiotyk, który odnawia naturalną florę bakteryjną, stymuluje rozwój bakterii przyjaznych skórze, a hamuje rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych. Stosowany regularnie zapewnia komfort i wspomaga leczenie infekcji, przyspiesza regenerację drobnych uszkodzeń, otarć i odparzeń. Dzięki zachowaniu lekko kwaśnego odczynu pH zapewnia fizjologicznie prawidłowy stan skóry i śluzówki miejsc intymnych.Stąd jego znakomitość i prawidłowe działanie 
Angel1090 (2013-06-27 13:08:57)
Floslek
 Żele intymne firmy Floslek to gwarancja na zdrowie, bo  stworzone są dla nas - kobiet. Delikatnie oczyszczają, miejsc intymnych nie podrażniają, bo ekstrakty z roślin mają. Nawilżający aloes, kojący rumianek, dopełnia je prawoślaz bez dwóch zdanek. Do tego kwas mlekowy i prebiotyki - dzięki nim moja intymność buduje dobre nawyki. Warto z Flosleku zawsze korzystać, z nim czuję się świeża i taka czysta... Prebiotyki są jak Dobra Wróżka - strzegą bram zdrowego brzuszka. Pomagają chronić nasz organizm, stymulują układ odpornościowy, który jest tak wartościowy. Dobrych bakterii są to kultury, potrzebuje ich każda kobieta i to nie są bzdury! Dlatego Floslek w żelach intymnych je funduje - zna się na rzeczy i zdrowie propaguje!
Strona komentarzy 3 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar