2013-06-21

Zakończone

Konkurs z firmą Floslek

Za oknem coraz cieplej. Pogoda zachęca do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Zachowanie zasad higieny intymnej latem, zwłaszcza w podróży, nie jest proste. Wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy wielogodzinna podróż w upał i ograniczony dostęp do łazienki... dlatego w tym czasie musimy w szczególny sposób zadbać o ochronę miejsc intymnych. Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy kosmetyków firmy Floslek.
 


 


Co należy zrobić?
 
- Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego?

- Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

5 zestawów nagród  - w każdym zestawie znajduje się Żel do higieny intymnej oraz emulsja kojąca SOS po opalaniu.


 
 

 

 


 


Konkurs trwa od 21 czerwca do 10 lipca 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs z firmą Floslek” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 czerwca do 10 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
- Żele intymne firmy Floslek - gwarancją na zdrowie. Dlaczego?
- Opisz w ciekawy sposób co to jest prebiotyk.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 czerwca 2013.


 


 

Komentarze (55)

Habibi (2013-07-10 23:58:33)
Floslek
  Żele intymne firmy Floslek zdrowie zapewniają, Bo o higienę intymną idealnie dbają. Naturalną równowagę pH utrzymują, Wrażliwe kobiece miejsca pielęgnują. Z nimi każda kobieta pewnie i komfortowo się czuje, Kiedy żel Floslek codziennie stosuje. To on chroni przed różnymi bakteriami I przed podrażnieniami. Żele intymne firmy Floslek przykry zapach niwelują, One znakomicie regenerują.     Prebiotyk to przyjaciel, który florę bakteryjną przywraca i korzystny wpływ na ludzkie zdrowie ma, przyczynia się do rozwoju przyjaznych bakterii, dlatego żel Floslek w swym składzie go posiada.  
karolina25 (2013-07-10 14:58:58)
Żele intymne Floslek
- Nie od dziś wiadomo, że przyroda wciąż ma nam do zaoferowania ogromne bogactwo łatwo przyswajalnych substancji wydobytych z roślin. Jej potencjał jest ogromny i to zauważyła firma Floslek produkując żele intymne. Strefa intymna jest bardzo wrażliwa i delikatna. Te produkty są gwarancją na zdrowie, bo możemy wybierać z wariantów, które mają naturalne ekstrakty z babki lancetowatej, aloesu, prawoślazu i rumianku. Ze względu na delikatną formułę, obecnoś kwasu mlekowego  i prebiotyku wspomagają mechanizmy obronne ciała przed podrażnieniami i infekcjami okolic intymnych. Niski odczyn pH skutecznie pomaga przywrócić równowagę pH okolic intymnych. Łagodnie myje, odświeża i nie wysusza śluzówki i skóry oraz zapewnia komfort.  - Prebiotyk to tarcza obronna, a zarazem "wzmacniacz", który odnawia naturalną florę bakteryjną i usprawnia pracę układu pokarmowego, przyczynia się do rozwoju bakterii przyjaznych skórze, a jest wrogiem rozwoju bakterii i grzybów chorobotwórczych. To także pożywienie dla bakterii priobiotycznych.
mika19 (2013-07-09 23:14:29)
:)
 prebiotyk=zdrówka dotyk;)
emerycia (2013-07-09 22:16:36)
konkurs
Żele intymne Floslek zawierają ekstrakt z mydlnicy o właściwościach myjących oraz ekstrakt z aloesu o działaniu przeciwzapalnym, nawilżającym i łagodzącym podrażnienia, dlatego w należyty sposób chronią nas kobiety przed wszelkimi niespodziankami, zapewniając komfort i wspomagając leczenie infekcji, przyspieszając regenerację drobnych uszkodzeń, otarć, odparzeń okolic intymnych. Dodatkowo wzbogacone są o prebiotyk - substancję,która odnawia naturalną florę bakteryjną, stymulując rozwój bakterii przyjaznych skórze a hamuje rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych.    
onlyme30 (2013-07-09 21:18:32)
Konkurs
 Żele intymne Floslek to ochrona naszych intymnych okolic, gdyż zawierają składniki, które chronią kobietę przed infekcjami. Zapewniają świeżość, czystość i odpowiednie ph, dzięki zawartości prebiotyków, kwasu mlekowego i naturalnych substancji łagodzących. To żele, które dbają o naszą intymną strefę przez całą dobę i zapewniają nam 100 procent komfortu i samo zdrowie:)   Prebiotyk - jest niczym żołnierz, bo strzeże i dba o rozwój prawidłowej flory jelit, poprawiająca w ten sposób nasze zdrowie i samopoczucie. To naturalna ochrona,dzięki której czujemy się komfortowo, a nasze jelita są pod doskonałą ochroną. Dzięki nim szczepy dobroczynnych bakterii się mnożą i barierę zdrowia dla nas tworzą:)
magda-17_17@o2.pl (2013-07-08 23:39:14)
konkurs
 Żele intymne firmy Flosek mają działanie przecizapalne, nawilżające i łagodzące podrażnienia.  Hamują rozwój bakterii chorobotwórcze.Dlatego też żele intymne Flosek są gwarancją zdrowia. Prebiotyki to sunstancje, które stymulują rozwój prawidłowy flory jelit. Są to naturalne składniki diety (jak np. skrobia) lub mogą to być suplementy diety. Prebiotyki dbają o nasze zdrowie.  
Erna (2013-07-08 17:28:01)
Intymnie z Floslek
Żele intymne Floslek gwarancją na zdrowie , dlatego że: - niezbędne są do prawidłowej higieny intymnej, - redukują ryzyko wystąpienia infekcji, - wzmacniają naturalny system ochronny, - zapewniają ph fizjologiczne dla sfer intymnych, - zapobiegają podrażnieniom, - zapewnia uczucie czystości i świeżości. Prebiotyk pochodzenia roślinnego np. inulina z cykorii stymuluje prawidłową przemianę materii, dzieki czemu  wspomaga odchudzanie. Nie jest  trawiony, jak miotełka oczyszcza jelita doskonale aby super funkcjonowały i zdrowie całemu organizmowi zapewniały.
aniakl88@o2.pl (2013-07-07 15:13:16)
Floslek to dopiero lek
Prebiotyk jest pokarmem dla probiotyku :))). Stymulują naturalną florę organizmu zapewniając jej zdrowie. A Żele intymne firmy Floslek są świetne bo zawierają w składzie właśnie te cudeńka, a i ogólnie firma Floslek jest THE BEST.
stasia ch. (2013-07-07 08:57:09)
Żele intymne Floslek
Bez względu na to ile mamy lat zdrowie intymne powinno stanowić priorytet dla każdej kobiety.Gwarancją na to zdrowie daje nam Floslek ponieważ ich żele intymne oprócz ekstraktów naturalnych z mydlnicy,aloesu,babki lancetowatej,prawoślazu i rumianku które mają cudowne właściwości nawilżające,łagodzące podrażnienia i regenerujące mają jeszcze jeden bardzo ważny składnik a mianowicie prebiotyk - inulinę.Połączenie natury z prebiotykiem daje mi 100% gwarancję zdrowia stref intymnych.Z Floslekiem czuję się pewnie,świeżo i komfortowo.Nie wyobrażam sobie dnia bez żelu intymnego. Prebiotyki to pożywienie dla bakterii probiotycznych,które mieszkają w naszych jelitach i dbają o nasze zdrowie i układ odpornościowy.Aby mogly się namnażać potrzebują odpowiedniego pożywienia.Najlepsze jest to naturalne tj.karczochy,cykoria, natka pietruszki,owies,pełnoziarniste pieczywo,owoce-  błonnik pokarmowy oraz fermentowane mleko tj.jogurt naturalny,kefir,maślanka,zsiadłe mleko- najlepsze pożywienie dla naszych jelit. Jednak w dobie wysoko przetworzonej żywności może ich być zbyt mało w pożywieniu dlatego warto szukać produktów kosmetycznych wzbogaconych prebiotykiem,bo to kożyść dla nas samych.
Jula567 (2013-07-06 17:35:56)
.
Żele intymne firmy Flosek są gwarancją na zdrowie ponieważ zawierają tak ceny nam prebiotyk. A PREBIOTYK - jest naszym przyjacielem, który dba o nasze zdrowie i nie pozwala aby jakaś zła bakteria zbliżyła się do nas i się z nami zaprzyjaźniła. Tp prebiotyk jest naszym przyjacielem na dobre i złe! ;)
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar