2013-06-11

Zakończone

Konkurs Europa to my

Termin nadsyłania zdjęć w ramach akcji „Europa to my” (www.europatomy.pl), promującej inwestycje unijne, przedłużony do 12 czerwca! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was niespodziankę: konkurs, w którym do wygrania jest 5 płyt zespołu Pectus - "Siła Braci".

 


 


Koncert Blue Cafe, De Mono, Mezo oraz zespołu Pectus wciąż w zasięgu ręki każdego, kto poświęci chwilę na zrobienie kilku zdjęć jednej z inwestycji unijnych w swojej okolicy, opisze krótko jej historię i dzięki temu zwycięży w konkursie „Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje życie”. Ponadto laureat zabawy otrzyma bon o wartości 20 000 złotych na „podróż życia”. A wszystko dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Radia Zet i TVP1.

Nasze Czytelniczki mogą zaś zawalczyć o jedną z 5 płyt zespołu Pectus! Co trzeba zrobić, by ją zdobyć? Wystarczy w sposób kreatywny odpowiedzieć na pytanie:

 Która z inwestycji unijnych w Twoim regionie jest według Ciebie najciekawsza i dlaczego?


Płyty powędrują do Autorów 5 najciekawszych wypowiedzi.


Swoje odpowiedzi proszę zamieszczać w komentarzach pod konkursem.Konkurs trwa od dziś do 30 czerwca 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Europa to my” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 czerwca 2013 do 30 czerwca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Która z inwestycji unijnych w Twoim regionie jest według Ciebie najciekawsza i dlaczego?Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieścił najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 czerwca 2013. 
 

Komentarze (12)

Mateusz (2013-06-12 13:29:40)
Inwestycja Unijna
Dla mnie najciekawsza inwestycja realizowana w moim regionie przy wsparciu środków z UE to taka, która niesie za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców. Przykładów jest mnóstwo i każdy region posiada takową na swoim terenie. Jeśli miałbym jednak wdawać się w szczegóły i przybliżyć jedną konkretną to jest nią rewitalizacja oraz budowa Jeziora Tarnobrzeskiego. Historia związana z tym miejscem zaczyna w momencie kiedy na dobre upadł przemysł siarkowy w powiecie tarnobrzeskim (lata 90-te). W powstałym wyrobisku zaczęto wówczas doszukiwać się potencjalnego miejsca, które w przyszłości ma stać się drugim co do wielkości na Podkarpaciu (zaraz po Solinie) sztucznym jeziorem. Z punktu widzenia potencjalnego mieszkańca regionu inwestycja jest bardzo ciekawa, gdyż w skupisku dawnego województwa tarnobrzeskiego mieszka ponad 500 tyś. mieszkańców, którzy w sezonie letnim aby skorzystać z wodnych atrakcji oraz wszelkich zabawach temu towarzyszących musieli udawać się na wypoczynek do wcześniej wspomnianej Soliny, która poprzez swoją lokalizację wielu potencjalnych turystów zniechęca lub też odstrasza. Zamysł oraz chęć stworzenia z Jeziora Tarnobrzeskiego okolicznej atrakcji jak można było się spodziewać był strzałem w dziesiątkę. Poprzez pozyskanie odpowiednich funduszy Unijnych powstał akwen wodny, który w roku  2012 (wyłącznie w jeden weekend) przyciągnął nad brzeg ponad 25 tyś. turystów. Dlatego też zgodnie z obecną kampania woj. podkarpackiego "liczby mówią same za siebie" pragnę posłużyć się przykładem Jeziora w Tarnobrzegu jako miejsca godnego polecenia oraz w moim mniemaniu najciekawszej inwestycji w regionie. Na koniec wklejam link, który posłuży jako naoczny przykład tego co zostało napisane. Pozdrawiam http://jezioro-tarnobrzeskie.eu/kamery
karcelka (2013-06-12 09:14:22)
konkurs
W takim razie będę pierwsza... Która z inwestycji unijnych w Twoim regionie jest według Ciebie najciekawsza i dlaczego? Pytanie dość trudne, nad którym trzeba się chwilkę zastanowić.. Już prawie rok mieszkam w innej, oddalonej o 20km od mojej poprzedniej miejscowości. Na każdym kroku widzę, jak miejscowść ta zyskała dzięki wspariu ze środków Unii Europejskiej: szlaki turystyczne, obiekty zabytkowe. Jednak jest miejsce, które zachwyca mnie dosłownie za każdym razem, gdy się tam znajdę. Chodzi dokładnie o teren przy miejskim boisku sportowym, gdzie aktualnie kończone są prace związane z budową basenu. Pomyślicie, zachwycam się tym,że budują basen. Tak! I to bardzo! Basen, choć jeszcze "w budowie" prezentuje sie bardzo okazale. Będzie to dosłownie jeden z kilku w mojej okolicy. Myśle,że chyba najładniejszy. Korzystać z niego będa na pewno mieszkańcy mojej miejscowości, wszelkich okolicznych, a także mieszkańcy podbliskich Czech. Będzie to świetne miejsce na spędzenie upalnego dnia wraz z najmłodszymi. Już nie będzie trzeba jeździc kilkadziesiąt kilometrów, skoro będziemy mieć "pod nosem" jeszcze lepszy obiekt. Miło patrzeć jak postepują prace na tym obiekcie. Wierze w to,że wraz z otwarciem basenu moja miejscowość zyska i stanie się jeszcze większą atrakcją turystyczną! A to wszystko dzięki wsparciu Unii Europejskiej! :)
Strona komentarzy 2 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar