2013-06-11

Zakończone

Konkurs Europa to my

Termin nadsyłania zdjęć w ramach akcji „Europa to my” (www.europatomy.pl), promującej inwestycje unijne, przedłużony do 12 czerwca! Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was niespodziankę: konkurs, w którym do wygrania jest 5 płyt zespołu Pectus - "Siła Braci".

 


 


Koncert Blue Cafe, De Mono, Mezo oraz zespołu Pectus wciąż w zasięgu ręki każdego, kto poświęci chwilę na zrobienie kilku zdjęć jednej z inwestycji unijnych w swojej okolicy, opisze krótko jej historię i dzięki temu zwycięży w konkursie „Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje życie”. Ponadto laureat zabawy otrzyma bon o wartości 20 000 złotych na „podróż życia”. A wszystko dzięki wspólnej inicjatywie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Radia Zet i TVP1.

Nasze Czytelniczki mogą zaś zawalczyć o jedną z 5 płyt zespołu Pectus! Co trzeba zrobić, by ją zdobyć? Wystarczy w sposób kreatywny odpowiedzieć na pytanie:

 Która z inwestycji unijnych w Twoim regionie jest według Ciebie najciekawsza i dlaczego?


Płyty powędrują do Autorów 5 najciekawszych wypowiedzi.


Swoje odpowiedzi proszę zamieszczać w komentarzach pod konkursem.Konkurs trwa od dziś do 30 czerwca 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Europa to my” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11 czerwca 2013 do 30 czerwca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Która z inwestycji unijnych w Twoim regionie jest według Ciebie najciekawsza i dlaczego?Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieścił najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 czerwca 2013. 
 

Komentarze (12)

grena (2013-06-29 23:14:29)
konkurs
 Uważam, że najciekawszą, a zarazem bardzo potrzebną inwestycją w mojej miejscowości była modernizacja świetlicy oraz budowa placu zabaw dla dzieci. To inwestycje, które na tle wielkich unijnych projektów mogą wydawać się na malutkie i bez znaczenia, ale dla mieszkańców są bezcenne. W wyremontowanej świetlicy spotyka się młodzież by pograć w ping-ponga jak i dorośli, którzy spędzają czas m.in. wykonywaniu pięknych ozdób i innych ciekawych rzeczy. Dzieci z kolei mają piękny plac zabaw, miejsce gdzie mogą ciekawie i bezpiecznie spędzić czas, a w wakacje to bardzo ważne. 
ania2517 (2013-06-28 20:57:04)
UE nie takie złe :-)
Może się wydawać, że inwestycja, o której tu wspomnę, jest mało ważna czy może nawet odrobinkę śmieszna. Ale dla mnie wcale tak nie jest! Pochodzę z niewielkie miejscowości. Gdy byłam dzieckiem, jedyne miejsce beztroskich zabaw stanowiło przydomowe podwórko lub zniszczone boisko szkolne. Integracja następowała dopiero w zerówce. NIgd nie narzekałam z teo powodu, ale czułam, że omija mnie coś ważnego, niepowtarzalnego. Teraz gdy przyjeżdzam do rodzinnego domu, widzę, jak wiele zmieniło się na lepsze. Zbudowano bajecznie kolorowy plac zabaw i utworzono niewielkie przedszkole. Dzieciaczki mają swoje własne miejsce, bawia się, uczą, wymieniają doświadczeniami. Pewnie dla większości osób mieszkających w mieście wydaje się czymś naturalnym, że nieopodal znajduje się plac zabaw, a maluchy kazdego dnia wyruszają do przedszkola. Ja  takich wspomnień nie mam. I cieszę się, że moja niewielka wioseczka pomyślała także o najmłodszych. Cudownie jest patrzeć, jak dzieci tłumnie przybywają na zajęcia w przedszkolu, a z placu dobiega nieprzerwany śmiech. Bez pomocy UE ta zmiana nie mogłaby dojść do skutku. Cieszę się, że własnie w taki sposób zagospodarowano te środki, że przeznaczono je dla tych, o których tak często się zapomina. I mam nadzieję, że kiedyś i moje dzieci usiądą na niedawno postawionych huśtawkach...
Erna (2013-06-24 16:10:07)
Konkurs
W moim regionie najciekawszą inwestycją unijną jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków , która będzie spełniać unijne parametry i oczyszczać ścieki miasta Szprotawy w taki sposób , że do rzek będzie odprowadzana czysta woda pozbawiona fosforanów i innych szkodliwych substancji, która nie będzie zatruwać środowiska naturalnego. Tą inwestycję , dlatego uważąm  za najciekawszą, ponieważ daje wiele dobrego dla środowika lokalnego, regionalnego, społecznego, ekologicznego i ogólnopolskiego.
fruzia (2013-06-21 17:56:56)
to co najlepsze
 Aquanet w roku 2013 i kolejnych latach będzie kontynuował realizację inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską z Funduszu Spójności - zarówno w ramach rozpoczętych projektów unijnych, jak również nowych. Spółka zabiega o dofinansowanie do kolejnego, już III etapu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”. W skład tego projektu wchodzi 12 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości ok. 300 mln zł, które będą realizowane do roku 2015 na terenie miast i gmin: Poznań, Mosina i Kórnik. W ramach tych przedsięwzięć zaplanowano m.in. budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daszewice (Gm. Mosina), Kamionki (Gm. Kórnik) oraz w Poznaniu, modernizację oczyszczalni ścieków w Mosinie, budowę kolektora Junikowskiego w Poznaniu oraz budowę kolektora Umultowsko-Sucholeskiego na terenie Suchego Lasu i Poznania. Ponadto, wykorzystując środki, które pozostały do rozdysponowania przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Aquanet stara się również o zwiększenie zakresu zadań objętych dofinansowaniem, dotyczących rozpoczętych już projektów. M.in. są to inwestycje takie jak: hermetyzacja obiektów Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, budowa kolektora ogólnospławnego w Al. Niepodległości w Poznaniu, budowa kolektora sanitarnego w ul. Pułaskiego w Poznaniu, modernizacja przepompowni ścieków „Garbary” w Poznaniu. Kolejny rok będzie zatem dla Aquanetu okresem wytężonej pracy przy realizacji inwestycji, jak również przy prowadzeniu niezwykle obszernej dokumentacji inwestycyjnej, zgodnej z wymogami Unii Europejskiej. Poznań jak go nie kochać :) <3
hania_qw (2013-06-19 23:48:19)
odp
Jako mieszkanka przepięknego miasta Wrocławia, jestem szalenie dumna z wyglądu mojego miasta, bowiem jest ono prawdziwą europejską wizytówką! Wśród inwestycji unijnych szczególnie ważną i najciekawszą zmianą sa dla mnie Wrocławskie Krasnale. Ten element z pozoru mało ważny jest tak naprawdę swoistym  znakiem rozpoznawczym miasta Wrocławia, który pozwala kojarzyć figurki chociażby z wrocławskim rynkiem. Projek Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Wartość całej inwestycji to 351 770.81 zł Jednak uważam to za dobrą inwestycję i element wyróżniający nas na tle eurpejskich miast.
Mateusz (2013-06-17 13:14:32)
Inwestycja Unijna
jeremitbg27@wp.pl
magda-17_17@o2.pl (2013-06-14 22:41:43)
inwestycje unijne
 Trudne pytanie. Lecz odpowiedź będzie prosta. Dzięki inwestycjom unijnym odnowili rynek w Bieczu. Biecz od zawsze porównymany jest do Krakowa, nazywany jest nawet małym Krakowem. Teraz dzięki dotacjom z Unii może się pochwalić odnowionym, upiększonym rynkiem. Aż chce się tam przebywać:)
bootex (2013-06-13 20:50:41)
Konkurs
Może nie wymienię najlepszej inwestycji, ale myślę, że jest ona dość ciekawa. Mianowicie chodzi o stworzenie przy pomocy unijnych środków Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. Projekt ten miał przybliżyć technikę i kulturę wyplatania koszy i wszelkich przedmiotów użytkowych przy pomocy wikliny. Centrum Wikliniarstwa zdobyło tytuł jednego z siedmiu cudów unijnych funduszy i myślę, że w pewnym stopniu przyczyniło się do odczarowania wikliny w Polsce, która na rynkach zagranicznych jest bardzo popularna.
AGATA (2013-06-12 20:35:22)
konkurs
Najlepsza inwestycja z środków Unijnych dla miasta Katowice moim zdaniem to budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach to inwestycja, która przez wiele lat była jedynie w sferze marzeń. I wreszcie się udało, dzięki unijnym funduszom. Ta inwestycja będzie służyć pokoleniom mieszkańcom jak i gościom z poza Katowic. padwa@interia.eu
Mateusz (2013-06-12 13:39:30)
Inwestycja Unijna
jeremitbg@wp.pl
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar