2013-02-04

Zakończone

Błyszcz seksapilem! czyli Walentynkowy konkurs Feromonowy!

Błyszcz seksapilem!
czyli.....
Walentynkowy konkurs Feromonowy!


Macie ochotę wygrać kolejny flakon oryginalnych feromonów BTB, zdobywcy prestiżowej nagrody LAUR KONSUMENTA?
Otrzymaliśmy je od portalu www.feromony.pl
Do udziału zapraszamy zarówno te z Was, które działanie feromonów poznały już na własnej skórze, jak i te, które jeszcze wahają się „czy to naprawdę działa?”
 


A oto i zasady:

•    W komentarzach pod konkursem zamieść  odpowiedź na pytanie:
Jak nazywa się ekskluzywny olejek feromonowy, potęgujący doznania erotyczne?
•    A także Twoją propozycję, pomysł i wyobrażenie, gdzie (i dlaczego), poza uwodzeniem, można jeszcze wykorzystać feromony?

Niech Wasze pomysły będą kreatywne i przekonujące. Ten najciekawszy zdobędzie flakon feromonów BTB, a jego autorka już niebawem zabłyśnie, podkreślając swój seksapil!

Na Wasze propozycje czekamy do 17 lutego 2013 i jednocześnie życzymy przyjemnej zabawy!

PS. Odpowiedź na pytanie konkursowe możecie znaleźć na stronie www.feromony.pl, w zakładce „nasza oferta”.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Błyszcz seksapilem! czyli..... Walentynkowy konkurs Feromonowy” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 lutego 2013 do 17 lutego 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem zamieść  odpowiedź na pytanie:
Jak nazywa się ekskluzywny olejek feromonowy, potęgujący doznania erotyczne?
•    A także Twoją propozycję, pomysł i wyobrażenie, gdzie (i dlaczego), poza uwodzeniem, można jeszcze wykorzystać feromony?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieści najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 lutego 2013.

Komentarze (38)

Magda Kol (2013-02-17 20:37:15)
Feromony
 Ekskluzywny olejek feromonowy, potęgujący doznania erotyczne to: K2 Pheromones. Moim pomysłem na zastosowanie feromonów jest szyba jazda autem dzięki czemu my mamy troszkę adrenalinki, potrzebnej każdemu, jak również możemy sprawdzić działanie tego cudownego specyfiku. Wystarczy, że złapią nas "niebiescy Panowie" na radar i wtedy dzięki feromonom mozemy uniknąć kary oraz miec miłą pogadankę o ostrożności na drodze, a moze się jeszcze okaze, ze poznamy jakiegoś wyjątkowego Smerfa, który będzie się o nas troszczył nie tylko w danej chwilii, ale przez całe życie :)
grena (2013-02-17 17:01:57)
feromony
 K2 Pheromones Proponuję feromony wykorzystać w kinie! W niektórych miastach można spotkać już kina 7D. W kinach 7D spotkamy trójwymiarowy obraz, poczujemy zapach, temperaturę, powiew powietrza, bryzę wody, bąbelki, dotyk po plecach, a także wibrację i zmianę pozycji dzięki ruchomym fotelom. Ja proponuję wykorzystać feromony i stworzyć kino 8D! Każdy jest ciekaw jak działają słynne feromony, a dzięki rozpylonym feromonom w kinie mógłby się przekonać. Myślę, że kino 8D przyciągnęłyby widzów, mnie na pewno :)
Sosenka (2013-02-17 15:41:12)
Propozycja pozauwodzeniowa :)
Ekskluzywny olejek feromonowy to K2 Pheromones. Moja propozycja, pomysł i miejsce to: Sad sąsiada z biegajacym po nim psem. A teraz wyobrażenie i odpowiedź dlaczego akurat tam :) Pewnie nie raz mieliście ochotę dostać się do sadu sąsiada na pyszne, pachnace i soczyste jabłka, prawda? Ja niestety też. Piszę niestety, ponieważ aby sie tam dostać trzeba pokonać ruchomą przeszkodę jaką jest biegający po nim groźny pies sąsiada. I tu z pomocą przychodzą feromony :) Po ich zastosowaniu nie dość, że my stajemy się odważniejsi to jeszcze ten groźny pies zaczyna się do nas łasić, staje się potulny jak baranek i na dodatek prowadzi nas do jabłonki na której wiszą najsłodsze jabłka w całym sadku. A gdy zerwiemy sobie owocow ile dusza zapragnie, grzecznie odprowadza nas do bramki i na pożegnanie macha nam radośnie ogonkiem. Myślicie, że feromony działają również na zwierzęta? Mam nadzieję, że tak, bo inaczej biada temu, kto wkroczy bez feromonów do sadu, ponieważ portki na pewno będą porwane ;)
Agnieszka (2013-02-17 08:43:04)
Jestem kobietą...
 1.K2 Pheromones. 2.Jestem kobietą-sportowcem. Pomysł? Feromony zwiększające wytrzymałość fizyczną! Z żadnych zawodów nie wyszłabym ‘na tarczy’. Jestem kobietą-intrygantką. Pomysł? Feromony manipulujące męża! Natychmiastowe poprawienie relacji z partnerem. Jestem kobietą biznesu. Pomysł? Feromony dodające pewności siebie i oczarowujące rozmówcę! Prawdziwe równouprawnienie i niedyskryminowanie kobiet (zabrzmiało ciut feministycznie?) :-) Jestem kobietą-matką. Pomysł? Feromony uspokajające niesforne dzieciaki! Błoga chwila dla siebie wśród domowego rozgardiaszu.
nutrena (2013-02-16 20:58:20)
:)
1. Olejek feromonowy K2 Pheromones 2. Jak stanać na ślubnym kobiercu wykorzystując BTB? W dobie frywolnej na kocią łapę wolności, dłużej trzeba szukać na całe życie miłości. Łatwo przy użyciu feromonów zawrócić w głowie niejednego chłopaka, Ale juz to co innego iść do ślubnego orszaka. Do zostania mężatką prowadzi trudna i wyboista droga, Dlatego przed ślubem czasem dla niektórych to ogromna przestroga. Feromony jak za chwilę mój wywód przedstawi, to tzw. ,,coś'' które z każdą przedślubną przeszkodą się rozprawi. Po pierwsze by chłopak podjał tą oczywistą dla nas Panie decyzje, chłopak musi dostrzec to jak swoją przeznaczeniową wizję. Sam musi stwierdzić, że tak zrządził los, I uświadomic sobie że nie myli sie z tym nawet o włos. ...Że ludzie, znajomi, rodzina, ukochane zwirzaki i zbiegu zdarzeń lawina... że ich zachowanie do przyszłej małżonki to zrządzenie losu, choć prawdę mówiąc sprawcą bedą feromony - moc magicznego chaosu. Wystarczy kropelek kilka feromonów BTB na szyi być spryskaną, by przez przyszłych teściów być o siebie wypytywaną. Ogromne również jego zaskoczenie odkrywam, gdy  jego bojaźliwego ukochanego chomika ze swej bluzki odrywam. W Walentynki robię mu ogromną niespodziankę, nie obszczekana przez jego amstafa wchodzę niepostrzeżenie do domu jak pszczółka przez dzrzwi szparkę. Przyszłej babci wredny perski koteczek do mnie jedynej spoza ich rodziny się łasi, a niesforny dzieciak z ich rodziny na moje kolana z radością włazi. W dzień ślubu jego znajomych białe gołębie lecą akurat w naszą stronę, on mysli :,, chyba znalazłem swą przyszłą żonę...'' Poza tym wszystkich małych dzieci zachowanie, gdy poczują BTB cieszą sie i piszczą z radości na moje powitanie. Nie tylko w życiu osobistym ludzi BTB uwodzi, w pracy sprzedawczyni znacznie lepiej mi się powodzi. Podwyżka, awans - to sprawa oczywista, pozytywne wrażenie na przyszłych teściach i mężu to rzecz naturalnie rzeczywista. Tak przyjemniej zacząć od tej magicznej ampułki, zacząć rozplątywać problemy w życiu jak poplątane sznurki. Trochę tej magii i swego uroku, a panną młodą być moze bedę już w przyszłym roku! .  
sylvana (2013-02-16 11:04:24)
Walentynkowy konkurs feromonowy :)))
1.  Ekskluzywny olejek feromonowy,potęgujący doznania erotyczne to: K2 Pheromones. 2.  Tam gdzie jeszcze zastosowałabym poza uwodzeniem feromony BTB, to czas studniówek,matur i... sytuacji stresowych . Egzamin na prawo jazdy według nowych zasad, nie straszny byłby,jak   czerwone światło,gdy akurat stanie się na pasach. . Dodatkowa sytuacja na zbawienne feromony,to dom moich teściów,z nimi niedzielny obiad nareszcie nie będzie polem minowy . Inna dostojność chwili to siostry zaręczyny,wieczór panieński, oraz rekrutacyjna pierwsza w życiu rozmowa, feromony spowodują,iż poczuję się z każdego pracownika,szczerze zadowolona. Jeszcze jeden powód,który tu przytoczę,to..wścibska sąsiadka i sąsiad z piętra dziesiątego,co windę sprzed nosa codziennie zabiera-niech oni poczują,że w mym życiu nareszcie coś się zmienia. Że wiosna w tym roku do nas szybciej przychodzi,że następuje  czas...wszechobecnej dobroci.  W dzisiejszych czasach,powodów  jest tysiąc i miejsca by nie starczyło w konkursie pisząc, gdzie jeszcze poza uwodzeniem wykorzystać BTB mogę, ale wiem, że na pewno-bez nich sobie nie pomogę! Muszę skropić nimi się ''obficie'', bowiem ten zbawienny zapach potrafi nam wszystkim ułatwić życie!!! ******* P.S.Takie mam odczucie,ale jeszcze nie próbowałam zatem  pięknie proszę , bo swój SZCZYT K2 i ja osiągnąć bym ogromnie chciała .
Pancia (2013-02-16 01:02:48)
:D
 Ten olejek to K2 Pheromones Feromony to "magnes" na innych ludzi, który przydaje się w interakcjach z drugim człowiekiem, czy to na spotkaniu biznesowym, czy na rozmowie o pracę czy po prostu do zwrócenia na siebie uwagę/
awilys (2013-02-15 12:04:15)
FEROMONY
 Olejek, ktory dodaje wspaniałych doznań erotycznych to K2 PHEROMONES.  Feromony mozna wykorzystać tak naprawdę wszędzie! W pociągu każdy pan ustąpi miejsca, w pracy szef będzie milutki, wykładowca na studiach nie będzie krzyczał za nieobecność, Nie mówiąc już o uwodzeniu przystojnych chłopców:) Ach... razem z użyciem feromonów życie staje się proste i przyjemne!:)
Paulina (2013-02-15 08:48:22)
Feromony
 1. Jest to K2 PHEROMONES 2. Ozywiście w pracy feromony są bardzo przydatne np w zjednywaniu sobie ludzi, czy tez uznania szefa. Feromony wpływaja na całe nasze zycie nie tylko na kwestię miłosną.
Aga (2013-02-15 01:14:44)
:)
1.K2 Pheromones 2.Myśle że feromony mogłyby odstraszać nawzajem ludzi, podobnie działają feromony u zwierząt odstraszają się. Więc gdyby jakaś pani dobierała się do naszego faceta mogłybyśmy go polać takim feromonem i po sprawie :) 
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar