2013-02-02

Zakończone

Bądź piękna na Walentynki - konkurs CBS Drama i Farmony

W samym środku zimy jest dzień, na który warto czekać! To oczywiście Walentynki. Z okazji święta zakochanych i cyklu filmów o miłości mamy dla Was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.

 


 


Przez cały luty, w weekendy o godzinie 22.00 kanał CBS Drama emitować będzie romantyczne filmy, w sam raz na długie zimowe wieczory we dwoje. Jedną ze znakomitych propozycji na ten miesiąc są "Miłosne sztuczki", które wyemitowane zostaną w niedzielę 17 lutego. To przezabawna komedia romantyczna, która opowiada o losach mającego duże powodzenie u płci pięknej Davida. Poznaje on Julie, kobietę swoich marzeń, jednak na śliczną dziewczynę jego sztuczki nie działają! Czy w końcu uda mu się zdobyć jej serce?


Co należy zrobić?

Nasze zadanie konkursowe jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie:

Jak według Ciebie można rozkochać w sobie kogoś, kto nam się bardzo podoba?


Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

Co można wygrać?

Na Autorów trzech najciekawszych odpowiedzi czekają zestawy kosmetyków ufundowane przez firmę Farmona: antycellulitowy peeling, krem wyszczuplająco ujędrniający i serum do biustu z serii Nivelazione Perfect Body.


Nagrody:Drenujący peeling antycellulitowy do mycia ciała

Antycellulitowy krem wyszczuplająco-ujędrniający do ciała

Liftingujące serum modelujące biust PushUP
 


 

Konkurs trwa od 02 lutego 2013 do 17 lutego 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Bądź piękna na Walentynki - konkurs CBS Drama i Farmony” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 02 lutego 2013 do 17 lutego 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Nasze zadanie konkursowe jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie:
Jak według Ciebie można rozkochać w sobie kogoś, kto nam się bardzo podoba?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 02 lutego 2013. 
 

Komentarze (154)

Katasia (2013-02-19 07:59:46)
KONKURS
"Ktoś kiedyś powiedział abyś umiał kogoś rozkochać musić być narpierw rozkochiwana/ny przez innych ". Miałam skończone 16 lat gdy zobaczyłam właśnie swojego obecnego chlopaka . Rozkochałam go w sobie swoimi pasjami , które były doś wymagajace oraz swoją niezależnością . Myślę że każda kobieta która dąży do celu zrobi wszystko by jej się udało począwszy od ubioru do wypytania o ideał jego wymarzonej partnerki . Chłopcy mają łatwiej wystarczy tu prezencik , tam czułe słówko i kobieta już jest ich , jednaj najbardziej lubią te które im sie stawiają , gdy muszą zawalczyć o swoją wybrankę .
Eklerka (2013-02-17 21:42:04)
Konkurs
 Aby kogoś w sobie rozkochać powinno się spełnić kilka warunków.Przede wszystkim należy być sobą. Mam rozkochać w nas, a nie w roli, którą będziemy przez jakiś czas odgrywać. Pomoże nam szeroki uśmiech. Miłość jest piękna i szczęśliwa i my też powinniśmy tacy być. Do tego szczypta tajemniczości, rozsądna doza szaleństwa i odwaga wobec świata. Z tymi wszystkimi przymiotami, wybraną osobą na pewno zdobędziemy. A jeżeli się nie uda, to znaczy, że nie było warto - na co nam nudny ponurak?
patusian (2013-02-17 20:50:56)
konkurs
Miałam taki przypadek że zakochałam się w osobie która była myślami przy innej (mimo że ona go nie chciała) a ja stałam i byłam obok bardzo mnie to smuciło jednak czekałam. bywałam na wszystkich imprezach na prawie wszystkich tam gdzie on był na innych mi nie zależało. Rozmawialiśmy dużo jednak on się nie domyślał że oczekuje czegoś od niego. Starania moje trwały 2 lata po czym udało mi sie bo wyżucił ją ze swojej pamięci może nie do końca bo ciągle o niej wspominał ale doczekałam sie tego czego chciałam. Opłacało się czekać. wiem że to nie o to Wam dokładnie chodziło ale zamieszczam to w komentarzach
nutrena (2013-02-17 19:21:35)
5 trików
 Po pierwsze dostrzeż w sobie wyjątkową osobę, zrób myślową całkowitą odnowę. Poczuj, że twoja uroda i charakter są jedyne w swoim rodzaju, że jesteś wyjątkowa niczym anielska istota z ziemskiego raju. Z tą zmianą idzie troska i miłość do siebie, traktuj więc siebie byś ciągle czuła się jak w niebie. Po drugie zmień swój zewnętrzny wizerunek, twoje ukryte piękno od dawna woła o ratunek. Po co ukrywać swoje naturalne skarby/ wreszcie motylem czas się stać z tej larwy. Po trzecie zmień zapach swój na nowy, obłędny, nieziemski, wręcz odlotowy. Po czwarte uwodź go gestami w większej mierze, spojrzeniem głębokim, kobiecym poruszaniem - potrafisz to! - ja w to wierzę. Po piąte spraw by połączyły was nieprzewidywalne sytuacje, ale zaplanowane z twojej strony inscenizacje. Przypadkowe wpadnięcie na siebie, uśmiech, słodkie przepraszam, lekkie dotknięcie jego ręki, a wkrótce z tęsknoty będzie przeżywał bez ciebie katusze i męki! ;-)
marianna (2013-02-17 19:11:08)
konkurs
myślę, że trzeba być po prostu sobą i niczego nie udawać ;-)
marianna (2013-02-17 19:05:59)
konkurs
myślę, że trzeba być po prostu sobą i niczego nie udawać ;-)
Iwona (2013-02-17 17:58:03)
Konkurs
Rozkochać? Nie da się. Trzeba zawsze być sobą, wyglądać tak, by czuć się dobrze i cierpliwie poczekać na obustronne uczucie :)
maja (2013-02-17 17:43:49)
konkurs
 Jak rozkochać faceta? To proste... Być jak jego Mamusia;) Sukces gwarantowany!
Madlen (2013-02-17 16:15:34)
Konkurs
Rozkochać?Bardzo prosto- po prostu być lub stać się osobą, której ta osoba szuka-troszke poudawać, poprzebierać się, zabawić w aktora i liczyć na łut szczęścia, by osoba ta nie przejrzała tej gierki i manipulacji. Może warto nie rozkochiwać, a kochać prawdziwie?
mona15 (2013-02-17 15:40:08)
Jak według Ciebie można rozkochać w sobie kogoś, kto nam się bardzo podoba?
" Jak według Ciebie można rozkochać w sobie kogoś, kto nam się bardzo podoba? " Moim zdaniem rozkochanie w sobie kogoś, kto nam się podoba jest możliwe pod kilkoma względami. Po pierwsze, musimy dobrze poznać osobę, którą mamy zamiar w sobie rozkochac - poznać jej zalety jak i wady, co lubi, a czego nie znosi. Powinniśmy być jej przyjacielem i kompanem, wspierać w trudnych chwilach i cieszyć się, kiedy odnosi sukcesy - powinna czuć, ze jesteśmy przy niej blisko oraz to, że może na nas polegać w każdej chwili i w każdej możliwej sytuacji. Zaczęłoby się od niewinnego flirtu, buzka w policzek, nieśmiałe zaloty, łapanie za dłoń, przekomażanie się, to są uroki zakochania. Wtedy możemy zrobić dosłownie wszystko dla tej osoby, zabrać ją na kawę, do kina, na spacer, kupić kwiaty - w przypadku mężczyzn. Wtedy taka osoba czuje się przez nas doceniona, widzi, jak się staramy, co robimy aby ona zauważyła nasze podejście do niej, wtedy i ona czuje do nas coś więcej, pojawiają sie motylki w brzuchu, serce zaczyna szybciej bić, jakby chciało wyrwac się z piersi, cały czas myślimy o tej osobie, bo przecież ona jest nam potrzebna do życia ;)
Strona komentarzy 1 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar