2012-11-30

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy wody kokosowej CHI

Orzeźwiający smak i dobroczynne właściwości wody kokosowej sprawiły, że od kilku lat rośnie popyt na ten produkt. Modelki, aktorki, celebrytki i sportowcy, osoby, które z dumą prezentują idealne sylwetki, kreują modę na picie trunku z kokosa. Mówi się, że woda z kokosów działa kompleksowo. Kobiety, stale poszukujące źródeł młodości, piją ten trunek, by opóźnić procesy starzenia, poprawić kondycję cery i nawilżyć skórę.
 
Jeżeli chcesz wygrać atrakcyjne zestawy zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie.

Co należy zrobić?

Wymyśl hasło reklamowe dla CHI oraz napisz kto powinien być ambasadorem marki CHI w Polsce i dlaczego?


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?
 
1 nagroda koszulka plus 5 szt. wody 0,33l plus 5 szt. wody 1l

2 nagroda koszula plus 3 szt. wody 0,33l plus 3 szt. wody 1l

3 nagroda koszulka plus 2 szt. wody 0,33l plus 2 szt. wody 1l

4 nagroda koszula plus 1 szt. wody 0,33l plus 1 szt. wody 1l

5 nagroda koszulka 1 szt. wody 0,33l plus 1 szt. wody 1l

  


Konkurs trwa od 30 listopada 2012 do 31 grudnia 2012.


Sponsor nagród:
www.onlyeko.pl


TUTAJ dowiesz się więcej o swojej nagrodzie.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy wody kokosowej CHI.” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 30 listopada 2012 do 31 grudnia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Wymyśl hasło reklamowe dla CHI oraz napisz kto powinien być ambasadorem marki CHI w Polsce i dlaczego?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 listopada 2012.
 

Komentarze (101)

heya1 (2013-02-11 15:42:50)
woda kokosowa
Woda kokosowa - przedłuży młodość, urody Ci doda Amabasadorką powinna być Anna Przybylska, kobieta 33-letnia, z 3 dzieci, aktywna zawodowo, nadal tryskająca świeżością niczym nastolatka, a im starsza tym piękniejsza.
Redakcja (2013-02-11 13:27:13)
wyniki
Jeszcze nie było wyników, bardzo prosimy o cierpliwość, powinny się już dziś ukazać.
? (2013-02-10 16:19:43)
?
były wyniki???
gloryyy (2013-02-06 14:29:23)
wyniki
 kiedy wyniki?
grena (2012-12-31 17:30:56)
Konkurs
 CHI – zdrowie i młodość zamknięta w kokosie! Ambasadorką marki CHI powinna zostać Małgorzata Kożuchowska. Ta aktorka z biegiem lat jest coraz piękniejsza. Pani Małgorzata cokolwiek na siebie nie założy zachwyca, gdyż zawsze ubrana jest modnie, szykownie, z klasą i odpowiednio do sytuacji.  Ale Małgorzata Kożuchowska to nie tylko polska ikona mody, ale taż kobieta od której bije ciepło, wewnętrzny blask i naturalne piękno. Małgorzata Kożuchowska to osoba, która niesie pozytywne, ciepłe skojarzenia. Dlatego idealnie nadaje się do tego by być ambasadorką marki CHI.
marlowe (2012-12-31 17:20:28)
Woda kokosowa CHI
CHI- bo zdrowie i uroda się w wodzie kokosowej chowa! Według mnie osobą, która powinna zostać ambasadorką marki CHI w Polsce jest Anna Dereszowska. To piękna, mądra i inspirująca kobieta. Jest bardzo dobrą i lubianą aktorką, nie jest uwikłana w żadne skandale, co dla wizerunku firmy jest na pewno bardzo ważne. Jest znana ze swoich ról, a nie z tego gdzie bywa i jaką gafę strzeliła. Ma bardzo naturalną urodę, wydaje mi się być osobą bardzo sympatyczną. Chętnie poznałabym ją osobiście i porozmawiała przy kawie lub właśnie przy wodzie kokosowej CHI;) Myślę, że gdyby to Anna Dereszowska została przedstawicielką marki CHI, to z pewnością zwiększyłoby to popularność i sympatię ludzi do tej marki. Uważam, że to byłby trafny wybór.
marlowe (2012-12-31 17:10:25)
Woda kokosowa CHI
CHI- bo zdrowie i uroda się w wodzie kokosowej chowa! Według mnie osobą, która powinna zostać ambasadorką marki CHI w Polsce jest Anna Dereszowska. To piękna, mądra i inspirująca kobieta. Jest bardzo dobrą i lubianą aktorką, nie jest uwikłana w żadne skandale, co dla wizerunku firmy jest na pewno bardzo ważne. Jest znana ze swoich ról, a nie z tego gdzie bywa i jaką gafę strzeliła. Ma bardzo naturalną urodę, wydaje mi się być osobą bardzo sympatyczną. Chętnie poznałabym ją osobiście i porozmawiała przy kawie lub właśnie przy wodzie kokosowej CHI;) Myślę, że gdyby to Anna Dereszowska została przedstawicielką marki CHI, to z pewnością zwiększyłoby to popularność i sympatię ludzi do tej marki. Uważam, że to byłby trafny wybór.
marlowe (2012-12-31 16:44:52)
Woda kokosowa CHI
CHI- bo zdrowie i uroda się w wodzie kokosowej chowa! Według mnie osobą, która powinna zostać ambasadorką marki CHI w Polsce jest Anna Dereszowska. To piękna, mądra i inspirująca kobieta. Jest bardzo dobrą i lubianą aktorką, nie jest uwikłana w żadne skandale, co dla wizerunku firmy jest na pewno bardzo ważne. Jest znana ze swoich ról, a nie z tego gdzie bywa i jaką gafę strzeliła. Ma bardzo naturalną urodę, wydaje mi się być osobą bardzo sympatyczną. Chętnie poznałabym ją osobiście i porozmawiała przy kawie lub właśnie przy wodzie kokosowej CHI;) Myślę, że gdyby to Anna Dereszowska została przedstawicielką marki CHI, to z pewnością zwiększyłoby to popularność i sympatię ludzi do tej marki. Uważam, że to byłby trafny wybór.
krzysia (2012-12-31 16:28:02)
:)
Woda CHI kokosowa urody i smaku doda. Małgorzata Kożuchowska - wydaje mi się, że jest osobą wiarygodną i jej osoba z pewnością zachęciłaby do picia tej właśnie wody :)
agi1551 (2012-12-31 14:54:46)
Woda kokosowa
Woda CHI - i nie trzeba nic więcej. A ambasadorką powinna być Marta Żmuda-Trzebiatowska. Jest  piękna, utalentowana i ...świeża:)
Strona komentarzy 1 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar