2012-09-11

Zakończone

Konkurs Wygraj zestaw kosmetyków i stwórz swój jesienny makijaż

Stylizacje i makijaże jesienne mają w sobie równie dużo uroku jak te letnie, wystarczy, że odpowiednio dobierzemy makijaż do naszej urody, by zachwycać każdego dnia.
Weź udział w konkursie i wygraj zestaw od Dystrybutora Kosmetyków Wit, dzięki któremu stworzysz swój wyjątkowy jesienny makijaż.
 

Co trzeba zrobić:

Odpowiedź krótko na pytanie: Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać jesienny makijaż?


Swoją odpowiedź zamieść na FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Wygraj zestaw kosmetyków i stwórz swój jesienny makijaż.


Do wygrania:


Mamy dla Was 4 zestawy kosmetyków od Dystrybutora Kosmetyków - „Wit”

1. zestaw:
W7 Prime baza bezbarwna
Hi Definition Rich Tan fluid
Style Eyes odżywka
Luxury Pressed 02
Lip Lights błyszczyk z lusterkiem

2. zestaw:
Big Lash tusz
Paintbox
pędzel 02
Honolulu
Glitter Gloss (róż)
Powder Blusher

3. zestaw:
Mayfair fluid butelka (nat.beige)
Mayfair tuba (honey beige)
puder w kamieniu 08, 06, 26


4. zestaw: MIX
Mayfair fluid butelka (honey beige)
Mayfair tuba (nat. beige)
puder kamień 26
W7 Sliders Lip Balm
Triple Volume tusz

Więcej na temat kosmetyków Wit  (opisy, zdjęcia) możesz zobaczyć tutaj!


Sponsorem nagród jest Ogólnopolski Dystrybutor Kosmetyków - Wit

 

 Konkurs trwa od  11.09.2012 r. do 11.10. 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestaw kosmetyków i stwórz swój jesienny makijaż” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11.09.2012 r. do 11.10. 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Odpowiedź krótko na pytanie: Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać jesienny makijaż?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Wygraj zestaw kosmetyków i stwórz swój jesienny makijaż
Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11 września 2012. 
 

Komentarze (30)

Kama (2012-10-01 14:35:00)
Jesienny makijarz
 Jesienny makijarz powienien oświecac blaskiem brązu, zieleni, foioletu, pomaranczy oraz czerwieni.  Policzki musniete brązerem , powieki mieszanymi kolorami i jesienny makijarz gotowy . :)
Kami Kamila (2012-09-25 20:37:41)
konkurs
Jesienny makijaz powinien być w ciepłych barwach (złoty, pomarańczowy, brzoskwioniowy, brązowy) aby zaznaczyć na swojej twarzy kolory jesieni które otaczają nas w tym czasie. Rzęsy powinny być długie gęste i podkręcone, to taki standard bez względu na pore roku. Powinien być wodoodporny aby nie zaskoczyła nas, a zwłaszcza naszego makijazu jesinna chandra lub nagły jesinny deszcz. Usta i twarz powinny być dobrze chronione przed możliwymi niskimi temeraturami. Warto zaprzyjaźnić się z tłustymi kremami na bazie olejków i pomadkami ochronnymi. Warto równiez zainwestować w szminke i w ciemnym kolorze ale równiez w jasnym prawie że beżowym odcieniu(pudrowy). Idealnie będzie się komponować z wypilęgnowanymi wcześnij pomadką ustami...
REDAKCJA (2012-09-19 22:16:24)
UWAGA!!!
UWAGA!!! Kochani odpowiedzi zamieszczamy na Forum, a nie tutaj przecież jest to napisane w treści konkursu.
natalia (2012-09-19 20:34:55)
make up
 jesienny powinien zawierać barwy jesieni... wg mnie bordowe usta braz na kościach policzkowych oraz odcienie brązu, pomarańczy, łososiowego i morelowego na oczach.
Mańka (2012-09-18 20:36:14)
Jesienny makijaz
 Moim zdaniem jesienny makijaz powinna przewazac barwa pomarańczowa oraz czerwona. Barwy żywe oraz pelne ostrego koloru.  powinny przyciagac uwage oraz zachwycac swoja orginalsnoscia
REDAKCJA (2012-09-18 20:25:17)
:)
UWAGA!!! Kochani odpowiedzi zamieszczamy na Forum, a nie tutaj.
Kloli (2012-09-18 19:23:07)
: Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać jesienny makijaż?
Moim zdaniem w jesiennym maqkijazu powinny dominowac zywe a zarazem stonowane kolory jak pomarancz,braz,zolty, troszke bieli ABY NADAC TEJ SMUTNEJ PORZE KOLOROW :) i wyrozniac sie z tego smutnego jesiennego obrazu .
magdam00@onet.eu (2012-09-18 12:11:45)
Jesienna moc make up
Moim zdaniem jesienny makijaż powinien wyglądać między innymi tak: złoty cień na pół powieki od wewnętrznego koncika oka do tego od drugiej połowy oczka nie za ciemny brązowy cień do tego koncik zewnętrzny oka przydymiony cieniem krwisto czerwonym z brokatem. Do tego wytuszowane na sztuczne rzęsy.Mega wydłużone,podkręcone i pogrubione jeśli kogoś Bozia obdażyła krótszymi rzęsami można dokleić sztuczne nie jest to duży koszt w centrum chińskim są dostępne za 5 zł :) do tego wszystkiego fluid lekko opalony i podkreślone kości policzkowe brązerem. i czerwony błyszczyk na usta :) 
Redakcja (2012-09-17 17:30:43)
do Weronika
Kochana odpowiedzi zamieszczamy na FORUM link poniżej: http://forum.udziewczyn.pl/yaf_postst951_Konkurs-Wygraj-zestaw-kosmetykow-i-stworz-swoj-jesienny-makijaz.aspx Pozdrawiamy
Weronika (2012-09-17 17:11:08)
Jesienny makijaż
Moim zdaniem jesienny makijaż powinien kojarzyć się z już powoli zmieniającymi swój kolor liśćmi. Czyli powinny dominować w nim ciepłe kolory. Drógi powód jest taki, że gdy spojrzymy do lustra w chłodny jesienny wieczór na nasze odbicie w lustrze zrobi nam się ciepło w serduszku i będziemy mogły uśmiechnąć się do siebie. Lecz trzecim powodem jest to gdy w zimny, wietrzny poranek będziemy szły przez mokre ulice ludzie,których będziemy spotykać po drodze nie będą mogli zrzucić z nas oczu i przy tym będziemy mogły uśmiechnąć się do siebie i powiedzieć sobie w myślach, że wyglądamy rewelacyjnie. Poprawiając tym sobie nasz jesienny ranek :) 
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar