2012-03-12

Konkursy Testy

Konkurs testowanie suchego szamponu od firmy Wit

Piękne, zdrowe i zadbane włosy to rzecz niezwykle ważna dla każdej z nas. Codziennie wykonujemy mnóstwo czynności, aby nasze włosy wyglądały znakomicie. Portal www.udziewczyn.pl oraz Dystrybutor Kosmetyków Wit www.wit.pl ma dla was konkurs na testerki produktu - suchy szampon Dry Shampoo Milton Lloyd.


 
 
Szukamy 2 testerek produktu: 1 blondynki i 1 brunetki, które będą miały okazję przetestować produkt.

UWAGA!!!
Wymogiem Sponsora nagród jest udokumentowanie testu, poprzez zrobienie zdjęć i krótkiego filmiku dotyczącego używania suchego szamponu.

Testerka również wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez portal oraz sponsora - Wit (Dystrybutor Kosmetyków) oraz zobowiązuje się rzetelnie przeprowadzić test i wypełnić ankietę.

Konkurs na testerki trwa od 12 marca 2012 do 19 marca 2012.


Co należy zrobić:
1. Zapoznaj się z regulaminem Konkursu oraz Testowania Produktów.
2. Napisz krótko do 5 zdań! na Forum w katalogu Moda i Uroda, podkatalogu Konkurs testowanie suchego szamponu firmy Wit
 
"W jaki sposób sobie radzisz w ekstremalnej sytuacji, gdy Twoje włosy są przetłuszczone, nie świeże, a nie masz czasu, bądź możliwości w danej chwili na umycie włosów?"

NAPISZ JAKI MASZ KOLOR WŁOSÓW!!!


REGULAMIN KONKURSU.


§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs testowanie suchego szamponu firmy Wit” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 12 marca 2012 do 19 marca 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
1. Zapoznaj się z regulaminem Konkursu oraz Testowania Produktów.
2. Napisz krótko do 5 zdań! na Forum w katalogu Moda i Uroda, podkatalogu Konkurs testowanie suchego szamponu firmy Wit
"W jaki sposób sobie radzisz w ekstremalnej sytuacji, gdy Twoje włosy są przetłuszczone, nie świeże, a nie masz czasu, bądź możliwości w danej chwili na umycie włosów?"

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na Forum w katalogu Moda i Uroda, podkatalogu Konkurs testowanie suchego szamponu firmy Wit.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 12 marca 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.Regulamin testowania kosmetyków:


1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Organizatorem konkursu „Testu konsumenckiego.” zwanego dalej „Testem”, jest portal www.udziewczyn.pl
1.1.    Test rozpocznie się w miesiącu marzec 2012.
1.2.    Test odbywać się będzie na terenie Polski.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE
2.1. Uczestnikiem Testu może być każda pełnoletnia osoba, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Przystąpienie do Testu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście.
2.3 Udział w Teście jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie opinii o produkcie zawartych w Ankiecie po Teście w ramach publikowanych w mediach publicznych (w szczególności w prasie, TV, radiu, Internecie) informacji prasowych i reklamowych o testowanym produkcie.
2.4 Warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Teście jest pełna gotowość wystawienia rzetelnej recenzji testowanemu produktowi w ankiecie konsumenckiej.
2.5 Udział w Teście jest nieodpłatny.
2.6. Organizator Testu nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz skutki stosowania testowanych produktów.
2.7. Produktu do testu nie można odstąpić innej osobie, tylko testować samodzielnie. Nie wolno sprzedać produktu, w przypadku wykrycia takiego procederu testerka zobowiązuje się pokryć koszt produktu.
3.    ZASADY TESTU
3.1. Do testu kosmetyków zostaną zakwalifikowane osoby, które zwyciężą w specjalnym konkursie.
3.2. Uczestnicy Testu mają obowiązek testowania produktu przez okres 1 tygodnia, a następnie rzetelnego wypełnienia Ankiety oraz odesłania jej mailem na adres Agnieszka@udziewczyn.pl z dopiskiem w tytule „Konkurs testowanie suchego szamponu firmy Wit”.
3.3. Testowane produkty zostaną zaprezentowane na portalu www.udziewczyn.pl.
Testowany produkt podlega całkowitemu zakazu handlu.

3.4. Wyniki Testu zostaną opublikowane na portalu www.udziewczyn.pl

3.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do przekazania nagrody innej osobie.
3.6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie, a w szczególności w celu przesłania nagrody laureatom Konkursu.
3.7. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany  przez Laureata za pomocą poczty polskiej.
3.8. Uczestnikowi Testu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
3.9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród za granicę.
3.10. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Testu oznacza utratę prawa do nagrody.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Dokonując zgłoszenia do Testu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Testu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
4.3. Dane osobowe uczestników Testu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Testu na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych podanych w Teście jest Organizator. Dane osobowe uczestników Testu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami) i będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie w szczególności w celu przekazania produktów do testu oraz nagród konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Teście.
4.4. Portal www.udziewczyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 marca 2012 r.
4.6.Osoby biorące udział w teście wyrażają zgodę na przesłanie reklam.
4.7 Uczestniczki konkursu zgadzają się na wykorzystanie danych osobowych przez firmę, która przekazuje produkty do testów i zgadzają się na przesyłanie im reklam.
 

Komentarze (14)

meglau7 (2012-03-18 10:07:29)
Fajny konkurs
  chcę taki szampon!
Usia (2012-03-16 20:28:14)
Chętna testerka...
Mam wloski koloru miodowego blondu. W sytuacji, gdy nie mam możliwości umycia włosów, a czuje że są nie świeże rozczesuję je, podnosze palcami u nasady, trzymając  glowę w dół. Na szczęście są też takie kosmetyki jak suche szampony. Szczerze mówiąc nie używałam jeszcze takiego kosmetyku, więc chętnie przetestuje na własnych kosmykach.
Usia (2012-03-16 20:28:00)
Chętna testerka...
Mam wloski koloru miodowego blondu. W sytuacji, gdy nie mam możliwości umycia włosów, a czuje że są nie świeże rozczesuję je, podnosze palcami u nasady, trzymając  glowę w dół. Na szczęście są też takie kosmetyki jak suche szampony. Szczerze mówiąc nie używałam jeszcze takiego kosmetyku, więc chętnie przetestuje na własnych kosmykach.
angelisia018 (2012-03-15 16:30:30)
szampon suchy?
Jestem blondynką .Moje włosy przetłuszczają się dosyć szybko więc kiedy nie mam czasu na mycie zakładam na głowę czapkę albo szeroką opaskę.Często też robię koczka"taki artystyczny nieład".Wtedy moje nieświerze wlosy nie rzucają sie tak bardzo w  oczy.
Redakcja (2012-03-14 14:27:48)
do Ola
Aby odpowiedź mogła być brana pod uwagę, proszę o zamieszczenie jej zgodnie z zapisem w treści konkursu, czyli: na Forum w katalogu Moda i Uroda, podkatalogu Konkurs testowanie suchego szamponu firmy Wit Pozdrawiamy
Ola (2012-03-14 00:45:29)
suchy szampon
Jestem brunetką. Chętnie przetestuje ten produkt, ponieważ moje włosy dość często się przetuszczają (codzienne mycie) . Więc jeśli nie mam czasu ich umyć, to spinam włosy w wysoki kucyk i nakładam opadkę na głowę bądź okulary i jestem gotowa do wyjścia. Jednak nielubie tej opcji ponieważ czuje się niekomfortowo a ten szampon na pewno by to zmienił.
cyruleczka (2012-03-13 10:34:50)
suchy szampon
jak NekropolisQueen nie spotkłam się jeszcze z tym produktem, co do konkursy - Dziewczyny do dzieła!!!, ja będę tylko kibicować, sama tym razem nie wezmę udziału, choć ciekawa jestem ogromnie, jak ten szampon się sprawdza
Aga (2012-03-12 21:35:56)
szampon
Warto się przekonać, czy działa i jak działa.
Misiax (2012-03-12 21:32:01)
ciekawe
Nie spotkałam się z suchym szamponem, do czasu gdy zobaczyłam je w Rossmanie. Firma Syoss niedawno wypuściła na rynek taką serię. Nie wiem czy moje geste włosy przeszłyby pomyślnie taki test... Jakoś ciężko mi uwierzyć, że taki szampon działa. :) Ale chętnie przeczytam opinię testerek :).
NekropolisQueen (2012-03-12 20:28:01)
do katarzynka1111
Jeśli masz ciemne włosy to myślę, że również możesz wziąć udział w konkursie. Tutaj generalnie chodzi o to, aby jedna z dziewczyn miała jasne włosy-blondynka, a druga ciemne-czyli brązowe, czarne, bordowe...
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar