2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

Pati (2012-01-13 15:22:38)
konkurs!
odp.1) aż 98,48% ankietowanych stwierdziło, iż FEROMONY działaja na ludzi!!!!!!! odp.2) Bardzo bym  chciała wygrać flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB, ponieważ na własnej skórze i na reakcji mojego mężczyzny chciałabym sprawdzić ich działanie. Nie stać mnie żeby kupić sobie taki flakon markowych feromonów, więc ta wygrana dałaby mi taką możliwość. Już myślę o Walentynkach i sądzę że to byłby najlepszy prezent dla mojego faceta, na którego i tak działam jak magnes a te feromony doprowadziłyby go po prostu do ekstazy!
alsebtom (2012-01-13 01:03:37)
marzenie
1. 98% osób widzi efekty działania feromonów 2. chodzi za mną taki wiersz pt. "Marzenie" Co dzień widzę jak idą ulicą tak skuleni jak życia okruszek ona drobna siwa staruszka on zgarbiony siwiutki staruszek. Idą razem tacy promienni ręce wspólnie starość dźwigają słabe ciała w siebie wtulone siłą woli godność trzymają. Jego oczy patrzą z miłością zawsze mocno splecione ich ręce jego serce wciąż widzi jej piękność tak jak kiedyś w niebieskiej sukience. I tak suną wśród tłumu bezgłośnie rozświetleni swoją miłością, która grzeje ich starość samotną taką zwykłą ludzką bliskością. Zawsze staję wpatrzona w tę parę memu życiu szepcąc do uszka spraw bym także od losu dostała na mą starość, takiego staruszka. Ale jak to słynny dowcip powiada: "To mi pomóż, kup przynajmniej los!". Tak i ja muszę jakoś tego przyszłego staruszka zdobyc. Dajcie mi los, a ja już postaram się zeby byl wygrany ;)
bru24 (2012-01-12 22:41:08)
rewanż
98, 48 ludzie procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania.   * Kiedyś, przytulając się do mego mężczyzny poczułam, że pachniał niezwykle intrygująco, inaczej niż zwykle.  - Co, ładnie pachnę? - zapytał tajemniczo Zapytana co to za perfumy dostałam odpowiedź: męskie feromony... Chciałabym wygrać powyższą nagrodę, ponieważ najzwyczajniej w świecie chciałam się kiedyś móc zrewanżować.
klaudusia21 (2012-01-12 19:38:19)
feromony
1. 98,48% ludzi zauważyło, że feromony działają. 2. Chcę się przekonać, czy po zastosowaniu tych feromonów, sama dołączę do tej większości osób, która zauważa ich działanie... Poza tym każda kobieta chce się czuć atrakcyjna w oczach mężczyzn, a jeśli feromony mają mi w tym pomóc- to chcę je mieć :)
~~ MILENA ~~ (2012-01-12 08:47:17)
konkurs
 Aż 969 osób (98,48%) stwierdziło, że feromony działają na ludzi.  Feromony należą do głównego elementu tzw. chemii miłości i wywołują: odczuwanie pociągu do danej osoby, zakochanie się, euforię, sprzyjają osiąganiu orgazmu. Są nazywane ‘narkotykami miłości’. Od niedawna są bardziej doceniane i wykorzystywane w celu zwiększenia atrakcyjności erotycznej a nawet leczenia zaburzeń pożądania i podniecenia seksualnego. Sprawdziłam to działa!!!:-)
sylvana (2012-01-11 20:37:27)
BTB-Bo niczego Teraz Bardziej nie pragnę :)))
98% a ściślej aż 98,48%  Dlaczego? Odpowiedź może byc tylko jedna ! ! ! Zawsze zazdrościłam bibilijnej Ewie,że miała odwagę,że posiadała tajemnicę,że stała się wzorem dla całych następnych pokoleń  kusicielek . Zawsze,aż do teraz wydawało mi się,że to zapach kwiatów jabłoni oraz ich owoców,jest substancją magiczną a rajskie jabłuszka( z ogrodu Eden ),są feromonem absolutnym .Chętnie zmienione zdanie wypróbowałabym w praktyce. Z rozkoszą zamieniła teorię na.......{WIADOMO} i naprawiła swój błąd ,rozpływając się w....... zmysłowej ekstazie . Zastosowałabym feromony i może w końcu.......zaszłabym w ciążę {ŚMIECH}. Byłoby to pierwsze dziecko świata wirtualnego:feromonów.pl i udziewczyn.pl-ZWIĄZKU DOSKONAŁEGO  
katarzynka1111 (2012-01-11 15:38:00)
;)
1.98,48 procent 2. Kurze na półkach, zlew zawalony garami,     A to wszystko przez to, że zastanawiam się dzisiaj nad swoimi relacjami z facetami...     Co by się stało, gdyby oni wszyscy nagle,   Zaczęli mnie wyręczać w codziennych obowiązkach, jakby wstąpiło w nich jakieś diable? Jak to możliwe, że dzięki kilku kroplom magicznego specyfiku, Pojawia się kandydatów do pomocy bez liku? I wszyscy z uśmiechem na twarzy moje obowiązki przejmują , Z piosenką na ustach sprzątają , prasują, gotują. Już nie przypomniałabym im narzękającej na wszystko wrony, A słodkiego koliberka trzymającego pod skrzydłem feromony !
wiewiorczak (2012-01-11 14:04:45)
pożądanie
1.98,48 procent ludzi zauważylo efekty działania feromonów. 2.Pożądnie w oczach mężczyzn i zazdrośc w oczach kobiet,czy naprawde działaja czy może nasza podswiadomość daje nam to ,ze sami w to uwierzymy w końcu wiara czyni cuda.Chciałabym sama wypróbowac z ciekawości czy to prawda z tymi fermonami czy my smai działamy na psychike własną i myślimy ,ze one mająna to wpływ.czy to efekt placebo?Dlatego chętnie sie o tym przekonam na własnej skórze i nie tylko na mojej .....
Małgonia ;) (2012-01-10 23:57:36)
ajć..ohh tak ..
1.98,48% 2.Warto poeksperymentowac ...Zabawa :D
paulisiamisia (2012-01-10 21:07:58)
Konkurs
1.98,48 procent ludzi zauważylo efekty działania feromonów. 2. Dlaczego chcę wygrac flakonik wspaniałych markowych feromonów? To proste:) Feromony, znane juz w starożytnej Grecji, odpowiednio użyte moga zmienić szarą myszkę w sex bombe. To one decydują czy wydajemy się atrakcyjni czy nie. Dziś feromony nie mają przed nami tajemnic i używamy ich kiedy chcemy mieć większe powodzenie. Jeśli „pachniemy” feromonami osoby przeciwnej płci w naszym otoczeniu widzą nas jako znacznie bardziej atrakcyjnego partnera seksualnego. Feromony to współczesny lubczyk – mają działać jak zaklęcie. „Spójrz na mnie”, „zainteresuj się mną”, „jestem kimś atrakcyjnym” - taki komunikat wysyła osoba używająca feromonów. Czy to faktycznie działa? Moi znajomi stosują feromony, i mówią, że … tak, że działają! Co ciekawe, feromonów używają nie tylko osoby, wybierające się na imprezę, które chcą sobie kogoś poderwać, ale i biznesmeni, politycy, studenci. Co dają im feromony? Dzięki nim stają się po prostu ciekawszymi rozmówcami. Ludzie zwracają na nich uwagę, zauważają ich w tłumie. Komuś, kto używa feromony, po prostu trudniej się oprzeć. Idąc za tym mysleniem modle się, abym  wygrała te cudowne feromony...
Strona komentarzy 9 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar