2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

Jessica (2012-01-22 13:48:12)
konkurs feromony
1. 98,48% 2. Jestem strasznie nieśmiała! chciałabym osobiście przekonać się o działaniu tych wychwalanych  feromonów, które dodałyby mi śmiałości...szczególnie, że wzdycham do bardzo przystojnego mężczyzny.... jednak brak odwagi,  nieśmiałość bardzo mi w tym przeszkadza. Nagrodźcie mnie a obiecuję, że zdam relację z moich "łowów" ;)
szymichow (2012-01-22 13:30:20)
hormony feromony :)
1. 98,48% 2. Już nie bawem , mam zamiar się oswiadczyć a wiem,że kobieta używająca feromonów ktore by otrzymala od was by mi nie odmówiła tak tak tak chodzi o moja partnerkę :) Przy okazji była by okazja sprawdzic jak się spisują w  spialni :)
funcia (2012-01-22 13:28:47)
:)
1.98,48%ludzi zauważyło efekty działania feromonów. 2. Dlaczego chcę feromony ? Zawsze chcę tego co jest dla mnie niedostępne , a ponieważ wiem , że i tak ich nie zdobędę - pragnę ich jeszcze bardziej 
ko-ko (2012-01-22 13:01:12)
pragnij mnie bardziej!
1. 98,48% używających feromony potwierdza ich skuteczność. 2. Chciałabym aby mój mężczyzna, zapragnął mnie bardziej niż kiedykolwiek. By po 6 latach spędzonych razem w tym roku w końcu podjął te decyzję. Chcę aby Feromony pobudziły jego zmysły i  pragnę, aby on przy blasku świec w walentynkową noc, zadał to pytanie, Magiczne pytanie na które ja odpowiem TAK. Feromony, sprawdzie by mój Facet oświadczył mi się i podniecony zapachem Feromonów pojął mnie za żonę.
anetka106 (2012-01-22 12:49:21)
KONKURS
1. ODP:98,48% 2. Ja powinnam wygrać, bo niby dlaczego nie ja?:)
zofia (2012-01-22 12:43:11)
eliksir miłości
98,48% widzi efekty działania feromonów. Ja widać prawie 100% jest pewna ich działania. W tej grupie chciałabym i ja się znaleźć, a więc mogę dołączyć tylko wygrywając je i testując  na własnej skórze sprawdzając ten narkotyk miłości
madziucha84 (2012-01-22 11:19:16)
konkurs
1.98,48 % 2. nigdy nie używalam feromonów i chyba najwyzszy czas spróbować
Marta Dąbrowska (2012-01-22 10:59:24)
Wygraj flakon feromonów
1. 98,48 % ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania. 2. Jestem szara myszką, która siedzi w swojej norce całymi dniami i tylko wychyla łepek po troche jedzonka. Chciałabym to zmienić! Od znajomych ciąglę słyszę... Chodź na impreze, może poznasz kogoś nowego, interesującego, może ktos Ci sie spodoba... Ja natomiast  zaszywam się w domu i boje sie wyjśc, marzę tylko o nim... Nie chcę wyjśc z domu, bo podoba mi sie pewien mężczyzna... Tylko czy ja mu się podobam? Przechodzę koło niego codziennie i serce wali mi jak oszalałe, chcę aby na mnie spojrzał, aby sie uśmiechnął, chcę poczuć jego wzrok na moim ciele, chcę jego... Gdybym miała coś co mogłabym wykorzystać, aby zwrócił na mnie uwagę... Gdybym mogła je wygrać... Świat oszalałby dla nas, wiatr niósłby zapach feromonów na mym ciele, wprost w jego strone, on by sie spojrzał, uśmiechnął... Byłby mój!
Gienka (2012-01-21 17:40:38)
wow
1. 98,48% ludzi zauważyło efekty działania feromonów. 2. dlaczego chciałabym je wygrać? Jestem nieziemsko ciekawa ich działania, chciałabym na własnej skórze przekonać się o tym, o czym wie już wspomniane 98% ankietowanych. To brzmi niewiarygodnie ale zarazem obiecująco, że jakaś substancja wzmocni i podkreśli moją kobiecość. Jestem ciekawa w jakim stopniu ankietowani zauważyli zmianę na swoją korzyść, czy feromony działają natychmiastowo i jak długo można cieszyć się ich właściwościami po aplikacji. Chętnie przetestuję je na sobie J
vanilia120 (2012-01-21 13:06:08)
konkurs ;)
1. Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? - 98,48% ludzi widzi efekt stosując FEROMONY. 2.Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB. Zdaję sobie sprawę, że feromony nie zrobią niczego za mnie. Nie pozmywają za mnie garów, nie nakarmią dzieci, nie podejdą do mojego faceta i nie zaczną robić z nim nie wiadomo jakich rzeczy :) Ale chaiałabym, tylko tyle - a może aż tyle, aby one wzmocniły efekt mojego działania. Aby mój portner był bardziej ze mnie zadowolony i aby one dodawały mi większej pewności siebie - gdzie u mnie bywa z tym różnie. Głęboko wierzę, że feromony działają i dlatego tak bardzo pragnę je mieć. Jestem nieśmiałą osobą i wiem to na 100% że ten specyfik odmieni moje dotychczasowe życie. Oczywiście nie mam zamiaru się nimi psikać codziennie, co za dużo to nie zdrowo, ale na jakieś specjalne wyjścia, okazje czemu nie! Mając taki flakonik stałabym się sprawdziwą uwodzicielką w mojej sypialni a mąż napewno by się z tego ucieszył ;) tak samo jak i ja!
Strona komentarzy 7 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar