2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

Magda M (2012-01-26 06:03:14)
Supermenka
AŻ 98,48 % ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania... Kayah śpiewała kiedyś że "gdyby mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłaby supermenem, tyle o kobietach wie" - też chciałabym zostać Supermenką :) Flakon BTB świetnie poradziłby sobie z każdą misją z tej piosenki - uśmiechy, listy miłosne, kwiaty od cichych wielbicieli i piosenki przez telefon, a może nawet znalazłby się jakiś "spełnienie marzeń"... Jednym słowem misja o kryptonimie Supermenka, z wyborową drużyną singielek i tych w związkach do podratowania oraz tajną bronią kobiecą weszłaby w fazę testową :)
Paczulekk (2012-01-25 13:44:33)
feromony
- 98,48 % - Chcę zwrócić uwagę wszystkich otaczających mnie mężczyzn ! chce ich uwodzić ! : D
okulary (2012-01-25 13:19:45)
Magiczne feromony
 98% osób widzi efekty ich działania.. Bardzo jestem ciekawa  jak by  zmieniły  mój szary codzienny dzień..Napewno bym się rozkoszowała ich fantastycznym zapachem i czuła bym podniecenie.Relacja w codziennych stosunkach  by była zupełniew inna,,bo    ich działanie zwróciło by uwagę na mnie pozytywnie.,Nastawienie osób wokół mnie poprawiło by moje samopoczucie.i przybyło by mi sił witalnych.W sytuacjach imtymnych zwiększyło by się moje ,pożądanie i partnera podziałały by jak zapachowy afrodyzjak.
isatusia (2012-01-25 11:44:29)
feromony
-98,48 % badanych osób potwierdza działanie feromonów -już sześć latek nam stuknęło i niestety coś umknęło gdzieś ta iskra się podziała co nas kiedyś rozpalała było kiedyś pożądanie i czułości na śniadanie teraz proza życia wkracza i w swe szpony nas otacza a ja nie chcę tej rutyny chce powrócić do dziewczyny która zmysły rozpalała i uwodzić też umiała chcę być dumna z roli żony tu pomogą feromony bliskość do tchu utraty będą takie rezultaty kilka kropel i się stanie wróci dawne pożądanie
isatusia (2012-01-25 11:39:15)
feromony
-98,48 % badanych osób potwierdza działanie feromonów -już sześć latek nam stuknęło i niestety coś umknęło gdzieś ta iskra się podziała co nas kiedyś rozpalała było kiedyś pożądanie i czułości na śniadanie teraz proza życia wkracza i w swe szpony nas otacza a ja nie chcę tej rutyny chce powrócić do dziewczyny która zmysły rozpalała i uwodzić też umiała chcę być dumna z roli żony tu pomogą feromony bliskość do tchu utraty będą takie rezultaty kilka kropel i się stanie wróci dawne pożądanie
tolka32 (2012-01-24 23:51:06)
mały niedowiarek
98,48 % ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania. Jestem strasznym niedowiarkiem i nie wierzę w liczbę podaną powyżej. Proszę o szansę przekonania się o tym na własnej skórze (dosłownie!:).
gosia_136 (2012-01-24 16:27:47)
feromony
 1. 98% ludzi zauważyło efekty działania feromonów  2.Nagrodę chciałabym wypróbować na swoim mężu :) 
czarna91 (2012-01-24 11:17:36)
konkurs
1. Aż 98,48 % ludzi zauważyło efekty działania feromonów. 2. Chciałabym wygrać buteleczke feromonów z dwuch powodów. Pierwszy i najważniejszy to wzbudzenie dawnego porządanie w męrzczyźnie mojego życia. Każdy wie że poczatki znajomości są zmysłowe, magiczne i pełne przygód. Po 5 latach , z dwujką dzieci uczucie sie osłabia i czasu na wspólne spedzanie coraz mniej. Ja jednak dzieki feromonom chciałabym zobaczyć dawny ogień w oczach mojego partnera. tą zazdrość gdy inni oglądają sie za mną na ulicy. Aby wspólne noce były jedną przygodą, po której i tak by sie czuło swój wzajemny niedosyt. Drugą rzeczą jest ciekawość jak takie kropelki mogą zdziałać takie cuda. I czy naprawde potrafia dodać ognia i pikanteri mojemu udanemu choć już rutynowemu związku.
klaudiaa (2012-01-24 10:55:55)
fermonki :))
98,48 % ludzi zauważyło że fermony działają. Chciałabym dostać flakon fermonów ponieważ jestem bardzo ciekawa czy to na prawdę działa :) Moja koleżanka twierdzi , że takie coś można dostać u wróżek , czy czarownić i oczywiście smieje się z tego :) być może jeśli dostane flakonik przekonam ją że się myli :)) ja równiez chciała bym przekonać się czy to działa czy tez nie :)) POzdrawiam gorąco ;))
Kinga (2012-01-24 10:18:20)
dobra zabawa
Ponad 98% ludzi, bez względu na płeć, uważa że feromony przynoszą zamierzony efekt ;) Dlaczego bym je chciała? Bo ukryta jest w nich nutka tajemnicy, którą pragnę poznać. Skoro ludzi przyciągają się na podstawie zapachu to jestem baaaardzo ciekawa tak, pachnie ten, który zniewala wszystkich! Feromony + nowa znajomość = dobra zabawa 
Strona komentarzy 4 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar