2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

Anita (2012-01-28 17:01:28)
Feromony
1. 98, 48% osón odczuwa efekty (ale to było dosć proste pytanie, bo kilkanaście osób napisało to już wcześniej:) 2. Jestem młodą mężatką, a zmoim mężem znamy się już nawet nie pamiętam od kiedy, niemal wychowywaliśmy się razem i coś mi się ostatnio wydaję, że nie pociągam go już tak jak kiedyś (cóż lata robią swoje niestety) i tak pomyślałam, że może dzięki tym feromonom udałoby mi się na nowo zainteresować mojego ukochanego męża? Myślę, że jeśli faktycznie działają, to plan ten mógłby się udać.
meglau7@wp.pl (2012-01-28 13:31:07)
Uwodż
1.98,48% 2. Powolne, zmysłowe ruchy. Nakłada makijaż, owija swoją twarz w białą chustę, namaszcza ręcę olejkami. Na samym końcu używa flakonu z napisem BTB. Ich wzrok śledzi ją, przyglądają się jej jak owcy prowadzonej na rzeż. Są głodni, a jeden z nich najbardziej. Chciałby, że ona dziś była tylko jego. Jej hipnotyczny wzrok przyciąga go jak ćmę do ognia. Tak bardzo chciałby się przekonać ile z tego seksapilu zostaje po zejściu ze sceny. Wyróżnia się wśród tłumu jak klejnot pośród sztucznych, poprzesadzanych błyskotek. Jej zapach, jej ruch, jej wzrok... Doprowadza go do szaleństwa. Tak bardzo chciałabym się przekonać jak by to było kochać-szepcze do siebie zamyślona przed toaletką. Aina przytula ją i mówi, że wszystko będzie dobrze. Że w końcu spotka kogoś, kto zobaczy ją, a nie żle ubraną, nieumalowaną starszą kobietą. Zawsze jest czas, akurat. Starzała się w zastraszającym tempie. Z przestrachem obserwowała jak jej twarz zmienia się nie do poznania. Była też troszkę ciekawa, jak to będzie, byc stara. Ale jeszcze bardziej chciała, żeby ktoś zauważył, że to nie znaczy, że nie może kochać kogoś równie gorąco, jak 30 lat temu. Oddała białą hustę Ainie, którą ta natychmiast owija sobie wokół twarzy. Wygląda jak jej bliżniaczka, tej osoby, którą przed chwilą była. Sama wciąga na siebie zgrzebne szaty, czyli dżinsy i obszerną koszulę w kratę.  Zaraz też słyszy, że ktoś puka do drzwi. Otwierają się, a w nich stoi on. Od kilku miesięcy przychodził na występy. Spodziewała się, że przyjdzie i jak pozostali uwierzy, że to Aina jest nią. Zostanie z nią i... Przełknęła łzy i prześlizgnęła się koło niego w drzwiach. Usłyszała jeszcze jak obojętnie pyta, kim jest. Była tu, był pewien.Poczułjej zapach, niepowtarzalny, kiedy otarła się o niego. Oszołomiła go po raz kolejny i znowu zamierzała uciec. Nie uda się jej, nie tym razem. Rzucił kwiaty przed nosem fałszywej Oreny i zażądał wyjaśnień. Tak samotna czuła się w tym mieszaniu. Bez choćby cienia żywej duszy. Tym razem nie zdołała powstrzymać łez. Wzięły ją szturmem. Nagle usłyszała pukanie. Zerwała się z kanapy, myśląc, kto to może być. Zdusiła w środku głupia nadzieję, że to on i narzuciła na siebie kaszmirowy szal, jedyny luksus na jaki sobie pozwoliła. Otworzyła drzwi i... -Kocham cię Oreno. Od wielu lat cię szukałem, odkąd zatańczyłaś w Bangoku u ministra. Kiedy rozmawiałaś ze mną po bankiecie, coś we mnie pękło. Znasz mnie lepiej niż ja siebie. A ja znam ciebie lepiej niż ty samą siebie. Zostań moją żoną. Kocham cię... Nie trudno domylić się zakończenia tej historii. Samotna Orena ożeniła się z samotnym Deghenem. I żyli otoczeni swoją miłością, z dwoma "spóżnionymi" dziećmi. Szczęsliwi na zawsze. Piękna historia, ale również bardzo smutna. Bo przedstawia sobią nadzieję, której może kiedyś mi już zabraknąć. Tak bardzo chciałabym, żeby i ktoś mnie zauważył, zobaczył, że nie jestem nikim, ujrzał to, co we mnie jest tylko dla niego. Docenił moje wieloletnie wysiłki. Chciałby, żebym była tylko jego, zabierałby mnie na szalone wieczory pełne niezapomnianych wrażeń, zabiegał o mnie, był zazdrosny do granic możliwości, nie mógłby żyć beze mnie. Przytulał mnie i mówił, że mnie kocha, że jestem piękna. Dawałby codziennie nowy powód do życia. Każda kobieta o tym marzy. A ja spośród nich najdłużej. Chciałabym, zeby te feromony przekonały los, że nie jest nikomu, nawet mnie, przeznaczona samotność...
malvina (2012-01-28 00:16:04)
FEROMONY
1.  98,48% ludzi zauważa działanie feromonów 2.  Dlaczego to ja powinnam wygrać? Ponieważ, juz kiedyś wygrałam buteleczkę feromonów - sprawdziłam, potwierdzam, istotnie magnetyzują otoczenie! Teraz wygraną przekazałabym mojej przyjaciółce - samotnej, która z pewnością chciałaby podbudować swoją wiarę w kobiecość i znów żyć pełnią szczęścia, radością i miłością. Chciałabym obdarować przyjaciółkę, podzielić sie z nią cząstką magii!
Emika (2012-01-27 22:57:12)
konkurs
1. Aż 98,48% 2. Chciałabym wygrać nagrodę, ponieważ od jakiegoś czasu wzdycham do pewnego przystojniaka i zwyczajnie brakuje mi odwagi, by spróbować go poderwać. Wierzę, że uzbrojona w tak potężną broń, jaką są feromony poczuję w sobie wewnętrzną siłę, stanę się pewniejsza siebie i zawalczę o swoje marzenia. Chcę kusić, uwodzić i odziaływać na zmysły. 
Seweryneczek (2012-01-27 21:07:49)
Feromony
 1). Aż 98% osób jest juz zadowolonych z feromonów.Chciałbym otrzymać taką próbkę ponieważ moja żona jest jakaś taka że do miłości nie jest jej spieszno  a to zmęczona a to spać jej się chce a to coś tam .Nie wiem co wymyśla a ja natomiast muszę się jak to opisać smakiem obejść.Próbowałem ją w inny sposób nakłaniać ; namawiać  ale także pieszczoty specjalnie nie pomagały.I jestem troszkę w kropce.Gdyby właśnie podać jej ten specyfik albo sama by wzięła to już muszę nad tym pomyśleć.
onlyme30 (2012-01-27 20:41:15)
Feromonki:)
1. 98,48 % osób. 2. A któż by nie chciał, by ukochany stał się bardziej uwodzicielski i namiętny, aby obudził się w nim amant z prawdziwego zdarzenia! Ja bym chciała wypróbować BTB na moim mężczyźnie, by sprawić czy odezwie się w nim prawdziwie szalone pożądanie;) A mnie pozostanie satysfakcja, że to naprawdę działa :) 
elcia (2012-01-27 13:43:35)
feromony
1. 98,48% ludzi zauważyło działanie feromonów. 2. Za siedmioma lasami, za siedmioma górami żyła sobie wróżka o imieniu Miłość. Jak każda wróżka uwielbiała czary. Miłość nie mogła już patrzyć na nieszczęście i nienawiść, jaka rozprzestrzenia się na świecie. Postanowiła coś z tym zrobić dlatego też zamknęła się w swojej chatce i miesiącami obmyślała zaczarowaną miksturę. Mieszała najrozmaitsze składniki, aż w końcu stworzyła niezliczone ilości różnych, zaczarowanych zapachów i porozlewała je do maleńkich butelek. Szczęśliwa, choć zmęczona miesiącami pracy wróżka przystąpiła do ostatniego etapu swojego tajemniczego zadania - stworzyła miliardy malutkich baniek, w których to umieściła stworzone przez siebie zapachy. Bańki poszybowały daleko w przestworza po to, aby następnie rozprysnąć się nad wybranymi osobami. Każda bańka miała wybrać dwie osoby, które już do końca życia będą pachnieć tym samym zapachem. Dwie osoby o identycznym zapachu muszą się więc odnaleźć, aby zakochać się w sobie i żyć szczęśliwie razem. Jeśli się nie odnajdą czeka ich wieczne nieszczęście. Gdybym wygrała te feromony może w końcu odnalazłabym swoją zaginioną drugą połówkę i uchroniłabym się przed nieszczęściem?
ZosiaPr (2012-01-26 20:03:36)
Pewnosc siebie to to czeho szukam
Az 98,48% osób stwierdziło, że feromony działają na ludzi  Dlaczego chciałabym je wygrać ponieważ od zawsze mam problem z pewnością a feromony podobniez wpływają na ulepszenie w nawiązywaniu w nowych znajomości, chciałabym wyrwać się z roli kopciuszka który zawsze się ukrywa, chciałabym takaze wydobyc z siebie atrakcyjnosc mam nadzieje ze dostane ta szanse od fermony BTB I ZACZNE NOWE ZYCIE :)
Toronja (2012-01-26 10:51:27)
feromony
98,48 % ludzi zauważyło działanie feromonów. Dlaczego chciałabym wygrać? Odpowiedź jest bardzo prosta: jestem nieśmiała, spotykam się z pewnym fanstastycznym chłopakiem, ale... nic się nie dzieje. Chciałabym sprawdzić, czy podziałają na niego te feromony, może wtedy w końcu straciłby dla mnie głowę, a ja poczułabym się pewniej. Na pewno też podziałałoby to na moją psychikę, ponieważ poczułabym się bardziej atrakcyjna, a moja samoocena podniosłaby się gdyby mężczyźni częściej ze mną rozmawili.
sloneczna-panna (2012-01-26 10:22:42)
konkurs
1) 98,48% osób zauważyło działanie feromonów 2) Chciałabym poczuć czym naprawdę pachnie miłość. Z moich obserwacji wynika, że nie pachnie ona tylko fiołkami czy truskawkami z bitą śmietaną. Miłość to wybuchowa mieszanka zapachów, która koniec końców tworzy niezwykłą nutę, niezapomnianą i jedyną. Składają się na nią zarówno zapach cudownych kwiatów, jak i słonych łez. Gorącego kakao, ale i przypalonego kurczaka. Świeżego powietrza po wiosennej burzy, ale także smutnego jesiennego deszczu i miasta po zmroku. Miłość jest  słodko-gorzka. Raz powiewa od niej radością, następnego dnia goryczą rozczarowania. I to właśnie taką miłość chciałabym poznać- jednego dnia burzliwą, drugiego pogodną i wesołą, a jeszcze innego pełną pożądania i namiętności. Mam dosyć samotnych wieczorów z kubkiem waniliowych lodów i powrotów do domu prosto z uczelni. Chciałabym, żeby ktoś zaprosił mnie do kina na romantyczną komedię i na szaloną całonocną imprezę. Chciałabym, aby był przy mnie ktoś, kto pocieszy mnie w trudnych chwilach i stanowczo powie „nie” gdy zacznę przesadzać. Może to właśnie dzięki tym feromonom uda mi się znaleźć mężczyznę łączącego w sobie 2 skrajne dusze: z jednej strony duszę hiszpańskiego torreadora , z drugiej zaś duszę romantyka, przynoszącego swojej kobiecie bukiet 100 róż.
Strona komentarzy 3 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar