2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

dzo83 (2012-01-29 15:11:00)
konkurs feromony
1.  98,48% 2. Dlaczego chciałabym wygrać ? Ponieważ chciałam przekonać się sama czy rzeczywiście działają, mam męża, który twierdzi, ze mnie kocha , że jestem dla niego najpiękniesza- ale po 9 latach małzeństwa wydaje mi się że słyszę bla bla bla bla ... chciałabym po raz kolejny przeżyć "to coś"  co jest magiczne i przyciągające w perfumach z feromanami, obserwować mojego męża i dojrzeć to, czego może ja już nie widzę .... pożądanie mojej osoby - niedługo walentynki więc ... tak bardzo chciałabym je wygrać ;)
Eliza R (2012-01-29 14:40:48)
konkurs
Spośród ludzi stosujących feromony efekty ich działania widzi 98,48% Chcę wygrać tę nagrodę, ponieważ chcę aby mój wybranek odkrył mnie na nowo, pragnął mnie i był mną zainteresowany jak na początku naszego wspólnego życia. Pragnę po prostu poczuć się atrakcyjna i doceniana.
marmotta (2012-01-29 14:05:22)
feromony
1. 98,48%. 2. Czas najwyższy żeby uwodzić. I chociaż jestem 'szarą myszką' coś mi mówi, że dzięki feromonom będę miała pewne tajemnicze cechy, nieziemską grację, zwiewny, wykrętny, rozdzierający, podstępny wdzięk. Będę perfidna i przebiegła. I każdy mężczyzna mi ulegnie...
trimi (2012-01-29 10:32:21)
konkurs
1. 98,48% 2. Feromony chciałabym wygrać, żeby przetestować czy naprawde działają. Kiedyś używałam feromonów tańszych i prawdę mówiąc nie było widac efektów.
ania_jukej (2012-01-29 01:09:42)
Konkurs BTB
98.48% ludzi widzi efekty działania feromonów Dlaczego chciałabym wygrać te feromony? "Bo we mnie jest seks,gorący jak samum. Bo we mnie jest seks,któż oprzeć się ma mu?"... no i właśnie dlaczego tego nikt nie widzi?...
mika19 (2012-01-28 23:18:58)
konkurs
98% ...bo...jeszcze ich nie znam;)
Zieloa.Lu (2012-01-28 21:54:53)
Feromony
98,48 % ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania. Gdy tylko przeczytałam wyraz "feromony", od  razu przypomniała mi się pewna sytuacja z mojego życia, kiedy to koleżanka podzieliła się ze mną nowinką: "Ej, Słońce, słyszałam ostatnio o jakichś perfumach!  Wystarczy kropelka, a wszyscy faceci na Ciebie lecą! Kupujemy?" :D Odpowiedziałam jej ze śmiechem, że chyba zwoje w mózgu jej się powywijały w drugą stronę i "że samo, to się nic nie robi, trzeba ogarnąć tyłek i jechać na zakupy po jakąś śliczną kiecuchę na imprezę, a nie wierzyć w bajki"...  No i na tym stanęło. Jakoś nigdy nie zdecydowałyśmy się kupić feromonów - ja wciąż nie dowierzałam, ona straciła do mnie cierpliwość. Ha! I nadal jesteśmy same - obydwie :D A ileż można czekać na tego księcia z bajki, którego nikt nigdy nie widział. Dlatego też trzeba poszukać w najbliższym otoczeniu! Feromonki w garść i tylko patrzeć, jaka mucha się złapie w sidła - a przyznam, że dostaję poplątania zmysłów od recenzji, które przeczytałam na stronie feromonów. Jednak one rzeczywiście działają! Kurcze, nie będę ściemniać: ja tylko tak "na odwal" ciągle powtarzam, że nie chcę nikogo mieć, bo jestem samowystarczalna, że mi z tym dobrze, że i tak nie miałabym czasu na związek, że przyjdzie sama koza do woza... A prawda jest inna. No cóż - bez ściemniania: Jasne, że chciałabym kogoś mieć i jak wiosną widzę te wszystkie przytulone pary, to ściskają mnie wszystkie wnętrzności. I właśnie idzie wiosna... A ja nie chcę, żeby wyglądała tak jak wszystkie inne do tej pory. Wiosna, pora miłości... Samotność nie jest jednak moim wymarzonym sposobem na życie. O mamuniu! I wychodzę na jakąś szaloną desperatkę, która chwyta się ostatniej deski ratunku i liczy, że dzięki feromonom, znajdzie... chociażby jakiegoś pseudo księcia. Ale jak się nie ma ani wyglądu modelki, ani seksapilu, ani nie błyska się intelektem, bo zanim wymyśli się jakąś interesującą ripostę, to okazja na podzielenie się nią z obiektem westchnień przemija i jeśli nie ma się pewności siebie, to pozostają tylko feromony. A jak się na dodatek nie ma funduszy w portfelu, to pozostaje tylko udziewczyn! Ach, jak to dobrze, że jest przynajmniej tyle... I że są takie cudowne okazje do spełniania marzeń lub... zmieniania swojego życia na takie, jakie powinno być bez pomocy feromonów - czyli życia we dwójkę, a nie w pojedynkę...
Zieloa.Lu (2012-01-28 21:20:21)
Feromony
98,48 % ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania. Gdy tylko przeczytałam wyraz "feromony", od  razu przypomniała mi się pewna sytuacja z mojego życia, kiedy to koleżanka podzieliła się ze mną nowinką: "Ej, Słońce, słyszałam ostatnio o jakichś perfumach!  Wystarczy kropelka, a wszyscy faceci na Ciebie lecą! Kupujemy?" :D Odpowiedziałam jej ze śmiechem, że chyba zwoje w mózgu jej się powywijały w drugą stronę i "że samo, to się nic nie robi, trzeba ogarnąć tyłek i jechać na zakupy po jakąś śliczną kiecuchę na imprezę, a nie wierzyć w bajki"...  No i na tym stanęło. Jakoś nigdy nie zdecydowałyśmy się kupić feromonów - ja wciąż nie dowierzałam, ona straciła do mnie cierpliwość. Ha! I nadal jesteśmy same - obydwie :D A ileż można czekać na tego księcia z bajki, którego nikt nigdy nie widział. Dlatego też trzeba poszukać w najbliższym otoczeniu! Feromonki w garść i tylko patrzeć, jaka mucha się złapie w sidła - a przyznam, że dostaję poplątania zmysłów od recenzji, które przeczytałam na stronie feromonów. Jednak one rzeczywiście działają! Kurcze, nie będę ściemniać: ja tylko tak "na odwal" ciągle powtarzam, że nie chcę nikogo mieć, bo jestem samowystarczalna, że mi z tym dobrze, że i tak nie miałabym czasu na związek, że przyjdzie sama koza do woza... A prawda jest inna. No cóż - bez ściemniania: Jasne, że chciałabym kogoś mieć i jak wiosną widzę te wszystkie przytulone pary, to ściskają mnie wszystkie wnętrzności. I właśnie idzie wiosna... A ja nie chcę, żeby wyglądała tak jak wszystkie inne do tej pory. Wiosna, pora miłości... Samotność nie jest jednak moim wymarzonym sposobem na życie. O mamuniu! I wychodzę na jakąś szaloną desperatkę, która chwyta się ostatniej deski ratunku i liczy, że dzięki feromonom, znajdzie... chociażby jakiegoś pseudo księcia. Ale jak się nie ma ani wyglądu modelki, ani seksapilu, ani nie błyska się intelektem, bo zanim wymyśli się jakąś interesującą ripostę, to okazja na podzielenie się nią z obiektem westchnień przemija i jeśli nie ma się pewności siebie, to pozostają tylko feromony. A jak się na dodatek nie ma funduszy w portfelu, to pozostaje tylko udziewczyn! Ach, jak to dobrze, że jest przynajmniej tyle... I że są takie cudowne okazje do spełniania marzeń lub... zmieniania swojego życia na takie, jakie powinno być bez pomocy feromonów - czyli życia we dwójkę, a nie w pojedynkę...
anikirax (2012-01-28 19:14:31)
Konkurs
1. 98,48% 2. Chciałabym wygrać, gdyż nie pamiętam już kiedy czułam wzrok mężczyzny na sobie, kiedy byłam adorowana, kiedy czułam się piękna, dowartościowana, odczuwałam te emocje związane z każdą rozmową, spotkaniem, dotknięciem dłoni czy ust, drżenie ciała i niewiarygonie szybkie bicie serca, to w jaki sposób to wszystko działa, kiedy sprawia, że czujesz się lekka jak ptak i czujesz, że wznosisz się ponad rzeczywisty wymiar. Chcę poczuć to, co nadaje sens istnieniu. Pragnę znowu z pomocą tego oto flakoniku się unieść i czuć się wspaniale, bym miała kolejne piękne wspomnienia w głowie, ale i w pamiętniku...
Habibi (2012-01-28 18:25:24)
Feromony
1. 98,48 % ludzi zauważyło efekty działania feromonów. 2. Chce wygrać feromony markowe i przekonać się o ich działaniu na sobie. Wiele o nich słyszałam, lecz nigdy nie stosowałam. Dlatego bardzo mnie ten afrodyzjak interesuje, ciekawa jestem, jak skutkuje. Feromony mają magiczne działanie, chciałabym je wypróbować i zobaczyć, co się stanie. Uwiodłabym na nowo męża mojego i była jak wabik dla niego. Wtedy już by się za innymi kobietami nie ogladał wcale, a ja bym miała satysfakcję stale. Znów atrakcyjna bym dla niego była, swą kobiecością go zauroczyła. Wszystko by się odmieniło, namiętność w nas poruszyło. Chcę kusić męża i pożądanie w nim wzbudzić, jego miłość do mnie obudzić. Pragnę jego nieustannej adoracji, szczerej, prawdziwej akceptacji. W jego oczach chcę ujrzeć zazdrości odrobinkę i skwaszoną z tego powodu minkę. Byłabym szczęśliwa i zadowolona, działaniem feromonów odmieniona.
Strona komentarzy 2 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar