2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

pupik (2012-01-10 18:24:20)
Moja FERObajka :)
1. 98,48% badanych stwierdziło, że feromony działają 2. A teraz moja "FERObajeczka", posłuchajcie... Tam gdzie pięć wzgórz róż, pola trzy gdzie rosną bzy, dwa lawendy morza i brzoza, wiodą jaśminu uliczki do zamku Księcia i Księżniczki... I choć zapachów wkoło cała moc, nie czuje ich książęcy nos! Taki właśnie straszny los spotakał  Księcia-Bezwąchnięcia... Wszystkie perfumy, zioła i kwiaty ponoszą w walce z nosem Księcia straty! Nie działają kadzidła, wonne oleje, wytworne pachnidła... Nawet jak nimi nos wysmaruje - nic to nie pomaga, ten dalej nic nie czuje! A gdy Księżniczka zapachem go kusić nie może, bezużytecznym stało się książęce łoże... Więc biedna wszędzie szuka pomocy, by przywrócić Księciu w lędźwiach mocy i znów mieć z Niego pożytek w nocy. Była zaś u zacnych doktorów, znanych perfumiarzy, zdolnych znachorów... Ci różne mazidła wcierali w kobietę, byle u Jej męża wywołać podnietę. Żadne aromaty nic nie pomagały - Księciu nadal ni nozdrza, ni członki nie drgały... Aż razu pewnego pojawił się w Królestwie - mag, co twierdził, że w Księciu obudzi ero-bestię! On to w flakonach miał zakląć pożądanie, rzekł: "Spryskaj się tym Księżniczko i sprawdź co się stanie..." Wtarła więc w nadgarstki ów BEZWONNY eliksir, który wnet Księcia wciągnął w miłosny wir! Chuć w Nim rozpaliły te cudne FEROMONY, a taką poteżną, że z ramion nie wypuszczał żony! Odtąd zza drzwi książęcej alkowy słychać jęki rozkoszy i żywe rozmowy... A ów mag, na swą miłosną miksturę, mądrym ludziom przekazał recepturę. Teraz to Oni feromony rozpylają i nimi wielu ludzi uszczęśliwiają. Wśród bogatej oferty jest cud BTB - flakon, którego działanie przetestować chcę! Pragnę wszak sprawdzić feromonów moc cudowną, by znów rozniecić miłosny żar pod kołdrą! A że mocno wierzę w bajek szczęśliwe zakończenia, to żywię nadzieję, iż może dostąpię tego wyróżnienia  KONIEC
Sprężynka (2012-01-10 16:59:52)
konkurs
1. Aż 98% ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania. 2. Uważam , że mogłabym wygrać tę perfumę , ponieważ pomogła by mi ona w nawiązywaniu kontaktów z płcią przeciwną. Niestety, w tej dziedzinie nie jestem specjcalistką , gdyż natura obdarzyła mnie niezwykłą skromnością i nieśmiałością. Pragnę jednak przełamać lody , zaskoczyć czymś innym. Skoro aż 98% osób (czyli prawie wszyscy) , które używają feromonów, zauważyło efekty ich dziłania, to ja również chciałabym tego doświadczyć. Kto wie, może dzięki temu małemu flakonikowi stanę się nową, odważną osobą?
sibilla (2012-01-09 22:34:34)
feromony
1. 98,48% 2. BYĆ ALBO NIE BYĆ
kasia1k (2012-01-09 22:22:16)
feromony
1. 98,48% 2. Juz dawno słyszałam o tych feromonach i mocno wierzę w ich działanie, chciałabym jednak je osobiście przetestować. Bardzo lubie poznawać i testowac nowosci, a ta jest szczególnie godna uwagi. Na mojego ukochanego działam bez uzycia dodatkowych feromonów, ale jak reagowac będą inni faceci? Chetnie sprawdze i podziele się opinią z innymi dziewczynami :)
ad2007 (2012-01-09 19:57:08)
feromony
1. 98,48% 2. Chciałabym sprawdzic czy będę w tych 98,48 procentach ludzi czy może w tej mniejszości. chciałabym osobiście wypróbować czy feromony faktycznie działają; jestem szczególnie ciekawa ich działania na mojego mężczyznę
KingaKa (2012-01-09 19:10:59)
Muszę je mieć!
1.98.48% 2.Chcę wygrać tenże śwetny flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.,ponieważ kosztują dość sporo a rodzice NIGDY nie daliby mi takiej kasy na perfumy.. Poza tym nie czuję abym była jakoś wyjątkowo pożądana przez mężczyzn. Od dłuższego czasu podoba mi się pewnien chłopak, ale on nie zwraca na mnie uwagi. Próbowałam już wszystkiego, ale on nic! Może BTB to zmieni? ;)Chciałabym aby, każdy się za mną oglądał i abym czuła się tak, jakby na świecie nie było innych kobiet prócz mnie! No i oczywiście chcę mieć je dla samej siebie, chcę ślicznie i  zmysłowo pachnieć. Chciałabym także udowodnić moim kochanym rodzicom, że potrafię sama zdobyć coś czego pragnę,bez ich pomocy, ponieważ oni ciągle mi powtarzają,że tylko  od nich wyciągam na to i na tamto. A wcale tak nie jest, bo staram się oszczędzać, ale w końcu jestem tylko nastolatką, prawda?! :D   
lazyxlady (2012-01-09 18:30:20)
konkurs
 ~ 98,48% ankietowanych potwierdziło działanie feromonów. ~ Dotychczas słyszałam zdawkowe wypowiedzi na temat feromonów. Nie przypominam sobie aby ktoś z moich przyjaciół je praktykował. Jestem osobą,która owczym pędem dąży za wszelkimi ''urozmaiceniami''. Nie jestem zakompleksioną kobietą, wciąż czuję jak mój mężczyzna zabiega o moje względy. Jednakże ciekawym doświadczeniem byłoby przetestować feromony na własnej skórze i zobaczyć, jak luby traci zmysły. Chcę wygrać flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB z miłości dla mojej miłości.
bb26 (2012-01-09 16:53:40)
feromony
1. 98,48% 2. Szczerze mówiąc przemawia za mną czysta jak łza ciekawość. Słyszałam, że istnieje coś takiego jak feromony, ale nie spotkałam się nigdy z osobą, która już je przetestowała. Jako, że jestem otwarta na wszelkie nowinki i czekam na swojego "księcia", to z miłą chęcią zarzuciłabym na NIEGO sieć  z feromonów i sprawdziła czy są skuteczne:)Zbliżają się walentynki, czyli idealny czas na tego typu testy i być "królikiem doświadczalnym" w takim przedsięwzięciu byłoby najlepszą rzeczą, jaka moze się teraz przytrafić:)Zaspokojenie ciekawości a przy tym "atrakcyjność bez wysiłku"-jak głosi hasło feromonów, to główne powody dla których biorę udział w tym konkursie.
Monika03091982 (2012-01-09 15:58:29)
ACH TE FEROMONY
1. ODPOWIEDZ TO 98,48 % LUDZI ZAUWAŻYŁO ŻE FEROMONY DZIAŁAJA 2. WIELE SŁYSZAŁAM O TYCH FEROMONACH KIEDYŚ KUPIŁAM CHYBA PODRÓBĘ JAKIEGOŚ PRODUKTU Z FEROMONAMI I TO CHYBA NIE DZIAŁAŁO JAK NALEŻY. dLATEGO TEŻ CHCE SIĘ PRZEKONAĆ CZY ORYGINALNY PRODUKT ZADZIAŁA...... CZY TAK NAPRAWDE UDA MI SIĘ ZWRÓCIĆ MOJEGO OBIEKTU WESTCHNIEŃ UWAGĘ I ZAINTERESOWANIE...... CZY RZECZYWISCIE POBUDZAJĄ ONE NIE TYLKO ZMYSŁY ALE I WYOBRAŻNIE, CZY DZIAŁAJĄ POBUDZAJĄCO I ZMYSŁOWO ...... CZY SA TAKIE JEDYNE I NIE POWTWARZALNE ŻE JEDNA KROPLA DZIAŁA JAK HIPNOZA........, CZY SA MAGICZNE I ZASKAKUJĄCO UWODZICIELSKIE ............. O TYM SIĘ PRZEKONAM JEŚLI TO CUDEŃKO TRAFI DO MNIE
askka (2012-01-09 14:33:16)
feromony:-)
1. 98% ludzi zauważyło efekty działania feromonów 2.  Dlaczego chcę wygrać tę nagrodę??? Oczywiście głównie z ciekawości!!!!! Nagroda jest dla mnie swego rodzaju zagadką, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszałam o flakonach z feromonami. Po zapoznaniu się z ofertą na stronie feromony.pl uznałam, że sama chcę tego spróbować i przekonać się czy rzeczywiście będę przyciągać do siebie innych ludzi. Szczególnie chodzi mi o jednego, zapracowanego osobnika płci przeciwnej, który ostatnio nie ma dla mnie zbyt dużo czasu, ahhh może tak wylać na siebie feromony i zapomnieć o bożym świecie...:-):-):-):-):-):-) Wątpliwości i ciekawość zaspokoić może tylko ta nagroda, a więc to właśnie ja powinnam ją wygrać!!!!
Strona komentarzy 10 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar