2012-01-09

Zakończone

Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów

Początek roku to najlepszy moment na zmianę!

Nie ważne, czy pragniesz uwodzić mężczyzn, czy też zdobyć tego jedynego - teraz masz szansę sprawić sobie Walentynowy prezent i wygrać flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości.
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 zł), ufundował  portal www.feromony.pl

 
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. BTB osłabia negatywne nastawienie mężczyzn i poprawia ich samopoczucie. Mężczyźni bardziej się na Tobie skupiają i zabiegają o Twoje względy. W sytuacjach intymnych zwiększasz pożądanie swoje oraz partnera. Pachniesz seksapilem, budząc pożądanie otaczających Cię mężczyzn i zazdrość obserwujących koleżanek.

Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?

Wystarczy, że odpowiesz na pytania:

 
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania?


Odpowiedź znajdziesz na stronie www.feromony.pl/pobsf

Napisz również:
 
Dlaczego chcesz wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB.


Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod tym konkursem.


Jeśli Ci się uda – już niebawem zabłyśniesz podkreślając swój seksapil, a mężczyźni nie będą mogli przestać o Tobie myśleć!Konkurs trwa od 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Czy jesteś gotowa, aby uwodzić? Wygraj flakon feromonów (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl i portal feromony.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 stycznia 2012 do 29 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedz na pytania:
Jaki procent ludzi stosujących feromony widzi efekty ich działania? oraz
Dlaczego chciałabyś/chciałbyś wygrać nagrodę - flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które poprawane i najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 

Komentarze (101)

Redakcja (2012-02-13 23:04:10)
w oczekiwaniu na wyniki...
Dziewczyny rozumiemy Wasze zniecierpliwienie oczekiwaniem na wyniki, ale uważamy, że nam również należy się zrozumienie. Pracujemy naprawdę ciężko nad tym, aby ten Portal miał dla Was tyle różnych konkursów i wiemy, że nie ma portalu, który oferowałby swoim czytelnikom ich aż tyle! Miesięcznie mamy ich ok.15-stu, a oprócz tego mnóstwo innych zajęć. Staramy się dla Was zdobywać tyle różnorodnych nagród i miło by nam było, gdybyście to docenili. Ten Portal nie jest tylko portalem konkursowym, ale przede wszystkim o różnorodnej tematyce i pracownicy redakcji nie mogą się zajmować tylko i wyłącznie rozwiązywaniem konkursów, aby zaraz po ich zakończeniu, już był wynik, bo tak nie ma nigdzie. W niektórych konkursach laureatów wyłania komisja w redakcji, a w niektórych same firmy, więc różnie jest z tymi wynikami i czasem trzeba dłużej poczekać na rozwiązanie, aczkolwiek zazwyczaj staramy się podawać wyniki po kolei. Jeśli chodzi o zasady i regulaminy, to każdy biorący udział w konkursie się na nie zgadza, więc po co te pretensje? Oczywiście nie każdemu muszą pasować te zasady więc nikt nie jest tutaj do niczego przymuszany i może nie brać udziału w konkursach jeśli nie ma ochoty czekać później na wyniki. Ciągłe dopytywania się o wyniki też niczego tutaj nie zmienią i nie sprawią, że nagle je podamy. Takie są zasady tego Portalu i ich nie zmienimy.
Jesss (2012-02-10 11:27:17)
gdzie są wyniki?
no gdzie te wyniki? :P
ja (2012-02-03 18:58:19)
wyniki!?!?!?!
konkurs zakończony a nie ma wyników.
ja (2012-02-02 22:42:59)
wyniki
kiedy wyniki konkursu???
sobe (2012-01-29 23:59:05)
konkurs feromony
 98,48%.  Dlaczego chcę wygrać tą nagrodę?Aby przekonać się na własnej skórze, czy te feromony dają efekt placebo i faktycznie potrafią zdziałać cuda, ale z naszą z psychiką, czy też może jest w waszych obietnicach choć ziarenko prawdy i po zastosowaniu ich cała męska populacja znajdzie się u moich stóp:) Lubię eksperymenty i jestem otwarta na nowe rzeczy, dlatego chętnie je przetestuję na własnej skórze;)
Gralenka (2012-01-29 20:43:00)
Wanted
                                                         WANTED                                                    DEAD OR ALIVE Feromony BTB - złodziej kobiecych i męskich serc! Mężczyźni szaleją za ich zapachem, kobiety za ich... posiadaniem! Opętały nie tylko zmysły, omamiły również umysły! Marzą o nich całe noce i całe dnie, każdy cudowną moc feromonów poznać chce! Kobiety, zwłaszcza te niekochane - pragną w końcu być doceniane, mężczyźni, gdy tylko nosy poczują niezwykłe te aromaty, zaraz paniom przynoszą kwiaty! A panie - rzecz jasna, tym zachwycone, do stosowania feromonów jeszcze bardziej są zachęcone! Feromony - warte są grzechu, do niego też skłaniają... A mimo to wszystkie kobietki je kochają! Lecz jest to groźny przestępca nie lada: omamia, wykorzystuje i serce skrada! Odizolować go trzeba od społeczeństwa I tym samym... dać mi trochę szczęścia! :) Trzeba zamknąć go w paczce zaadresowanej do mnie, I powiem tutaj - wcale nie skromnie, że wykorzystam je najlepiej jak potrafię I męskie spojrzenia do siebie zwabię! Tego groźnego przestępcę przeistoczę w kochanka, taka to właśnie moja zachcianka! :)
grena (2012-01-29 19:25:52)
Ach te feromony!
1. 98,48% ludzi widzi efekty działania feromonów. W tym roku szykuje się ślub i wesele mojej najlepszej przyjaciółki. Ale przed tą ważną uroczystością czeka nas dziewczyny wieczór panieński! Chcę, aby był to niezapomniany wieczór pełen wrażeń i niespodzianek. Wyobrażam sobie miny dziewczyn kiedy im oznajmiam: "mam tutaj specjalną niespodzinkę, flakon feromonów! teraz sprawdzimy jak działa na płeć przeciwną"!. Sprawiałbym tym niespodzinkę nie tylko przyszłej Pannie Młodej, ale i reszcie dziewczyn. Sprawdziłybyśmy jak ów specyfik działa na mężczyzn, a ja być może znalazłabym osobę towarzyszącą na wesele:) Ach, marzy mi sie wygranie tego niezwykłego flakonika feromonów:)
mariolkaaa (2012-01-29 19:25:36)
konkurs
1. 98,48% ludzi badanych 2. odp: Odpowiedz jest prosta-przykład podam w naturze: Feromony sa jak lew goniacy antylopę.. Pragnie ją tak bardzo, lecz musi się troche wysilic aby ją dogonić i pożreć. Goniąc przeskakuje przez fale emocji, od zobaczenia i apetytu do nieskazitelnej rozkoszy jedzenia. Tak samo jest z feromonami:))
helgormika (2012-01-29 19:21:40)
na konkurs feromony
1. 98,48% ludzi 2. Dlaczego ja powinnam wygrać?? Po prostu jestem kobieta i pragne byc pożadana. Sama pragnę byc doceniana, komplementowana, rozpieszczana jak mała dziewczynka:) lecz z feromonami będę nie małą dziewczynka, lecz niegrzeczną kusicielką:)
petronella (2012-01-29 19:18:52)
konkurs
1. 98% ludzi 2. Dlaczego ja?? Hmm... Idealne perfumy to takie, które wzbudzaja podziw i rozpalają zmysły kazdego faceta oraz wywołuja zazdrosc u wszystkich kobiet. Z feromonami miała bym to zagwarantowane na 100 %:))
Strona komentarzy 1 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar