2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

agutek (2012-01-07 09:58:25)
no pewenie, że ...
1. Leonard Cohen 2.Peweni podpadnę teraz autorowi pytania nr 2, ale naprawdę zastanawiam się skąd się ono wzięło i czy można na nie inaczej odpowiedzieć niż TAK.Przecież polscy muzycy odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej!!! Nie będę tu wymieniać całego szeregu nazwisk. Ponieważ ogolnie przyjęło się dzielic  muzykę na rozrywkową i klasyczną to moze podam tylko dwa nazwiska, któe są ich symbolami.i nikt chyba nie powie , że nie osiągnęli sukcesu, że tzw świat o nich nie słyszał. A są to Anna Maria Jopek i Rafał Blechacz.. Jak to osiagnęli/ Jak zwykle, gdy mówimy o artystach przez duze A CIĘŻKĄ pracą! A jakże...Wiadomo, że w naszym kraju promocja nie jest rozwinięta tak jak w innych krajach. Ale czy to źle? Moze zdecydowanie trudniej, ale wypływają wtedy naprawdę PRAWDZIWE gwiazdy, talenty. Oprócz tego daru, jak zwykle w życiu trzeba mieć trochęszczęścia, żeby być w odpowiedniej chwili -w odpowiednim miesjcu itp. Ale to dotyczy nie tylko artystów...Więc reasumując, moją krótką odpowiedź: No jasne, że polscy artyści mogą zaistnieć na arenie międzynarodowej! Bo JUZ  ISTANIEJĄ!!! Czego wszystkim naprawdę utalentowanym i niezwykłym osobowościom polskiej sceny  życzę!
ewikewik (2012-01-06 16:33:29)
Konkurs: Poland Why Not?
 1.Julka B "Hallelujah" to cover Leonarda Cohena 2. Potencjalnie każdy ciekawy artysta, mający w repertuarze utwory w języku angielskim może odnieść sukces na arenie międzynarodowej. Jednak przeszkodą jest zapewne budżet promocyjny. Tylko duże światowe wytwórnie mają wystarczające środki na ogólnoświatowa promocję. Dodatkowo te wytwórnie zazwyczaj promują artystów ze swoich krajów: Amerykanów, Anglików.
monikar (2012-01-05 22:49:23)
konkurs
1. Leonard Cohene  2. Trudno rozstrzygnąć czy polscy artyści mają szansę na międzynarodową karierę gdy jest się patriotą. Z jednej strony serce podpowia mi, że oczywiście, czemu by nie, z drugiej zaś mam pewne wątpliwości. Jedną z nich jest polski język jakże niezrozumiały dla obcokrajowców, jeśli nasi artyści wybiorą język angielski muszą liczyć się z problemami związanymi z akcentem. Potrzebny jest także dobry menagier, co jak widać po naszych gwiazdach stanowi ogromny problem. Aby zaistnieć na rynku międzynarodowym polscy artyści powinni także znaleśc swój oryginalny styl, dotrzeć do publiczności, stworzyć oryginalną muzykę, która przyciągnie tłumy. Liczy się również styl, jeśli wciąż będziemy kopiować Lady Gagę czy Madonne to do niczego za pewne nie dojdziemy. W biznesie trzeba być oryginalnym ale także unikalnym. Reasumując uważam, że polscy artyści są w stanie zaistnieć na świecie ale tylko wtedy gdy wezmą się porządnie do pracy :)
loveyouamy (2012-01-05 22:39:17)
odpowiedź
!. Julka B. wykonała cover utworu Leonarda Cohena. 2. Wg mnie polscy muzycy nie mają szans na zastnienie na światowym rynku muzycznym, chociażby dlatego, iż nie mają na siebie pomysłu. Piosenki są nieciekawe, nie prezentują sobą nic fajnego. Do tego niewielu z nich spiewa po angielsku.
BeataiGrześ (2012-01-05 22:28:22)
Konkursik
Julka B. na płycie "Poland... Why Not?" wykonuje utwór Leonarda Cohena. Myślę, że polscy muzycy już zaistnieli na arenie międzynarodowej. Przykładem jest np. Behemot, o którym od niedawna jest głośno i w Polsce (bo na świecie już od jakiegoś czasu). A autor utworów symfonicznych do muzyki filmowej Wojciech Kilar - bardzo znane nazwisko na świecie. Przeskoczmy do jazzu - międzynarodowa karierę zrobił Krzysztof Komeda. Swego czasu i Edyta Górniak zaistniała w świecie kilkoma piosenkami. Tak więc Polska do przodu! Poland...Why Not?:)
martitka (2012-01-05 21:29:12)
:)
 1. Leonard Cohen 2) Dziś aby zaistnieć na rynku muzycznym wcale nie trzeba cieszyć się nieskalaną opinią, czy wybitnym głosem. Obecnie można stworzyć przebój na skalę światową śpiewając jak najprostszy tekst ( czy ktoś nie pamięta przeboju Eiffel 65 - Blue (Da Ba Dee)- z 1998 roku, który królował na listach przebojów, a zawierał głownie jedno słowo), można też wywołać skandal- jak rosyjski zespół t.A.T.u  ukazując lesbijską miłość obu wokalistek i od razu wdrapując się dzięki temu  na pierwsze miejsce. Alternatywą jest też wygranie konkursu na hit wielkiej imprezy ( Waka Waka Shakiry 2 lata temu śpiewał cały piłkarski świat) lub związać się ze sławną osobistością licząc, że to właśnie ona nas wypromuje. Tekst oczywiście nie musi być już anglojęzyczny, bo świat już śpiewał wielkie przeboje w innych językach, ale musi po prostu wpadać w ucho i najlepiej, żeby był promowany przez wielkie stacje radiowe czy telewizyjne. Myślę, że polskim artystą ciężko będzie zdobyć zagraniczne rynki- nasze raczej smutne piosenki nie potrafią przebić tych amerykańskich, a skandale w porównaniu do tych z Hollywood- to raczej skandaliki, więc możemy liczyć jedynie na farta, że ktoś odkryje jakaś naszą rodzimą  gwiazdę.
martitka (2012-01-05 21:27:21)
:)
Dopiero kilka dni konkursu a już tyle osob napisało takie fajne odpowiedzi:)
edytkass (2012-01-05 19:10:30)
Seksowno-muzyczny konkurs:)
1.Julka B. na płytach "Poland..Why not" wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2.Polscy muzycy mają szansę  na sukces na arenie międzynarodowej.Powinni wziąść się tylko do działania.Zamiast narzekać na kryzys,fatalne decyzje menagerów i wytwórni płytowych powinni walczyć o siebie,odważnie kreować swoje wizerunki,podejmować korzystne decyzje dotyczące ich kariery.Refleksja nad tym jak wygląda ich życie,inspiracja,zastrzyk energii do działania i rozwoju powinien otworzyć wiele dróg,także tych międzynarodowych.
lazyxlady (2012-01-05 17:01:31)
Njalepszy e-konkurs : )
~ Julka Bogdańska wykonała cover utworu Leonarda Cohena. ~ Moim zdaniem brodzik intelektualny polskich artystów staje się coraz płytszy. Zamiast się rozwijać, mknąć do przodu, to wciąż preferują komercję. Często słyszy się o plagiatach. Jak możemy zaistnieć na scenie międzynarodowej, skoro nie potrafimy zaśpiewać własnego hymnu narodowego? Dużo artystów ma potencjał, ale marnuje go w w garażach, na ulicach. A ci co po prostu lubią być w centrum uwagi, mają znajomości, wybijają się i stają się gwiazdami. Znikają równie szybko ze sceny, jak się na niej  pojawiają. Coraz mnie jest prawdziwych artystów, którzy wnieśliby coś nowego do tej muzyki. Jest to moje skromne zdanie. Lecz nie powiem,że mam polskich ulubionych artystó, ktorym życzę jak najlepiej.
sylvana (2012-01-05 16:20:54)
Konkurs,w którym z rozkoszą biorę udział...bo kto by nie chciał szarej koszulki Esotiq w rozmiarze S,w duecie z płytą PWN-edycją czerwoną?Mam obsesyjne pragnienie na 1 z 5 fenomenalnych zestawów ! :)))))
1.Julka B na płycie ,,Poland..Why Not '' wykonuje Cover utworu: Leonard'a Cohen'a (''Hallelujah''). Poza konkursem:oraz singiel''Good Girl'',napisany przez samego Roba Hoffmana,a skomponowany przez Skyler Grey (nie mogłam się powstrzymać,by o tym nie napisać) 2.Polscy Artyści mają ogromną szansę na sukces na arenie miedzynarodowej,czego doskonałym przykładem jest Julia Bogdańska (albo Edyta Górniak). Sukces często przychodzi znienacka,ale zasłużenie,bo muzyka jest pięknem absolutnym i uniwersalnym,na które nikt nie pozostaje obojętnym! Nie zna granic,wieku ani płci. A artyści rodzimi mają piękne,czyste,mocne głosy,o brzmieniu,które prędzej czy później zostanie dostrzeżone przez świat.Sukces przyjdzie tym szybciej,jeżeli oprócz talentu,pasji i miłości do muzyki,włożą w nią solidną pracę nad emisją głosu i sumiennie popracują nad akcentem i wymową. Zdarza się niekiedy,że wokaliści śpiewają z pamięci,nie znając języka angielskiego . Jeżeli do ogromnego talentu,doda się pracę nad nauką języka obcego,wówczas sukces będzie większy i...smaczniejszy . Może będzie można się obejść,bez doradców,tłumaczy,opiekunów różnej postaci i samemu wziąść swój los we własne ręce-negocjując warunki koncertów,czy umów z wytwórniami,w najlepszy z możliwych sposobów(''przy okazji'' tnąc koszty,w kryzysie). Tego życzę Im z całego serca i mocno trzymam za Nich kciuki Niech się wiedzie Rodakom,w każdej długości i szerokości geograficznej kuli ziemskiej 
Strona komentarzy 8 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar