2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

marcus (2012-01-09 18:37:06)
music
1. Leonard Cohen 2. Sądze że nie. Dlaczego? Myśle że sami artyści tego nie chcą bo ja jeszcze nie widziałem dobrego polskiego teledtsku. Poza tym co niektóry polscy śpiewacy strajają sie śpiewać po angielski, a wychodzi im łamany angielski. 2 sprawa polskie gwiazdy ekranu nie mają dobrych menadżerów. Popatrzcie jak szybko kariera potoczyła sie Kate Perry. Grunt to mieć dobrego menadżera a potem samo idzie
izus (2012-01-09 16:54:45)
konkurs
1. Leonard Cohen 2. Muzyka... mogłaby do pewnego stopnia istnieć, gdyby nawet nie było w ogóle świata. Każdy ma szansę na sukces, nieważne czy jest się Polakiem, czy Hindusem.
Busia91 (2012-01-09 16:38:30)
konkurs
1) Julka B. na płytach „Poland.. Why Not” wykonuje cover Leonarda Cohena. 2) Myślę, że polscy muzycy mają szansę zaistnieć i wyróżnić sie na arenie międzynarodowej i takim przykładem jest wielu artystów z Polski, nie mówiąc już o tym, że wielu młodych ludzi ma dużo pomysłów i grają naprawdę fajną muzykę oraz mają dobry głos, którego można długo słuchać nie mówiąc już o przechodzących dreszczach ;) dlatego, moja odpowiedź jest pozytywna i oby takich ludzi nie brakowało.
Karolina (2012-01-09 15:59:35)
Konkurs
 1. Chodzi o  Leonard'a Cohen'a. 2. Polscy artyści mają wg mnie duże szanse na międzynarodowy sukces. Nie jesteśmy gorsi od innych pod względem muzyczno-kulturowym, jednak głównie dość wycofane położenie geograficzne i wrodzona "zawiść" rodaków może przyczynić się do braku większych sukcesów. Mimo wszystko trzymam kciuki za każdego artystę próbującego swoich sił na arenie międzynarodowej- w końcu jak Polak chce to potrafi i żadna przekszoda nie jest w stanie go zatrzymać. Kobiety również mamy najpięknięjsze w Europie,a uroda jest w mediach bardzo ważnym atutem, więc mamy dużą przewagę. ;)
Agata (2012-01-09 15:40:05)
:)
 1. Oczywiście jest to cover utworu Leonarda Cohena.  2. Według mnie polscy artyści mają spore szanse na sukces na arenie międzynarodowej. Zresztą już teraz odnoszą sukcesy, koncertują w całym świecie, a publiczność naprawdę docenia ich twórczość i wynagradza trudy podróżowania. Faktem jest, że międzynarodowa scena muzyczna otwarta jest głównie na teksty w języku angielskim, jednak polscy muzycy, są w stanie "przemycać polskość" w dźwiękach prezentowanych przez siebie utworów. Polacy tworzą naprawdę dobrą muzykę, tylko muszą w to uwierzyć i powoli, ciężką pracą, zdobędą taką sławę, jak np. Fryderyk Chopin.
izap (2012-01-09 15:21:53)
konkurs
1. Leonard Cohen 2. Według mnie polscy muzycy nie mają szansy na międzynarodową karierę. Polska muzyka nie trafia do ogromnej rzeszy ludzi z powodu kiepskiej melodii jak i smętnych tekstów. Oczywiście uogólniam, gdyż są pewni muzycy, którzy zdecydowanie trafiają do ludzi także poza granicami naszego kraju. Jednakże na tę chwilę polska muzyka nie jest w najlepszym stanie, są to piosenki tworzone "na jedno kopyto", które po jednokrotnym przesłuchaniu niestety stają się nudne.
kunlunija (2012-01-09 11:48:20)
Smutne, ale prawdziwe...
 1. Julka Be śpiewa cover utworu Leonadra Cohena.  2. NIE. Dlaczego? bo nie umiemy produkować hitów, nawet piosenki, które są w Polsce popularne są bardzo wtórne i łudząco podobne. Piosenki, które są śpiewane po angielsku - śpiewane są bardzo przeciętnym angielskim- z tego wynika kolejny problem- Polskim Artystom ciążko byłoby zrobić karierę za granicą, bo znajomość języka na poziomie a1, A2 nie jest wystarczająca.  Kolejrna rzecz - nie ma zapotrzebowania na artystów z krajów spoza obszaru angielskiego/francuskiego/hiszpańskiego. To się po prostu nie będzie sprzedawać, że stworzona byłaby "gwiazdka jednego sezonu", która bazowałaby na "egzotyce" swojego pochodzenia - trochę na kształt rosyjskiego tatoo. Serdeczne Pozdrowienia!:)
marttoolla (2012-01-09 10:58:45)
:)
1.Oczywiście Leonarda Cohena 2. Polscy artyści jeśli tylko zmienią podejście do tego co kochają najbardziej-czyli muzyki, mają szansę na wszystko!!! Nie mogą dawać sie sterować "wyższym"- nie grać tego co się sprzedaje tylko to co w duszy gra! Kwestia tego też kogo spotkają na swojej drodze-tu trzeba wziąć odpowiedzialnośc za niejednokrotnie młodych artystów, którym sodówka uderza do głowy. Szalenie smutne jest to, że na prawde zdolni wokaliści czy zespoły stają w szranki z "balonikami i gwizdkami" w programach-konkursach muzycznych, gdyż nasz rynek inaczej nie umie promować TEGO DOBRA NARODOWEGO. SMutne jest tez to, że sprzedaje się sex i obrobiona cała osobowośc a nie realni artyści.
MariolaO. (2012-01-08 10:59:16)
Konkurs
1. Chodzi o Leonarda Cohena. 2.Oczywiście, że polscy artyści mają szanse na międzynarodową karierę. Mamy tyle wspaniałych głosów, niektóre niedoceniane w kraju niestety. Z pewnością będzie trudno sie przebić, gdyż potrzebny jest  dobry menager, pomysł, który zachwyci i pozwoli zaistnieć no i promocja w mediach. Nie uważam natomiast, tak jak moi poprzednicy, aby były potrzebne do tego skandale. Artyści bądźcie sobą i przygotujcie na dużo pracy. 
busz (2012-01-08 00:15:08)
odpowiedzi
1. Hallelujah - Leonarda Cohena 2. Polscy muzycy za granicą...? i tak i nie. i jeszcze raz tak. TAK. Wiele zespołów gra za granicą, niezależnie od rodzaju wykonywanej muzyki. Podam kilka przykładów:Katarzyna Nosowska/Hey - powiedzmy że rock, Kapela Ze Wsi Warszawa - folk, Doda - pop, nawet SDM - poezja śpiewana. Ale czy to znaczy, że grali dla Polonii, czy dla fanów zagranicznych? Jeśli głównie dla Polonii, to co to za artysta międzynarodowy? NIE.     Nie ubliżam polskim artystom, zespołom, kapelom, ale coś jest z nimi nie tak. Nie, żeby paskudnie śpiewali, ale polskie piosenki nie sprzedadzą się za granicą, a po angielsku nie najlepiej nam wychodzą. A jeśli jakaś się uda <przy czym na 99% obstawiam, że będzie to pop>, to potrzeba jeszcze medialnego szumu, list przebojów, fajnych ciuchów i tak dalej, i to też tak sobie wychodzi... nie wiem, czy to brak pieniędzy, czy kiepscy menadżerowie, ale Dodzie jeszcze brakuje do Lady Gagi...     No chyba, że ktoś naprawdę ma talent i dużo szczęścia. Przykład - Susan Boyle <Idol, Wielka Brytania> - pani nie grzeszy urodą, za to śpiewać naprawdę potrafi. Miała odwagę pójść do Idola, talent miałą swój, media trochę pomogły... i panią Boyle znają chociaż z nazwiska na całym świecie.  Osobiście życzę tego samego Kacprowi Sikorze z ostatniego Mam Talent <'Desert Rose' w jego wykonaniu było po prostu magiczne>. TAK.     Ale nie powiem, że nie istniały osoby, które podbiły arenę międzynarodową. Po krotkim namyśle do głowy przychodzi mi Violetta Villas. Ale myślę, że polskich artystów znanych na arenie  międzynarodowej jest więcej, tylko że nie są to popgwiazdki, tylko muzyka niszowa, może jakiś jazz, może blues, a może coś innego, znanego tylko koneserom i znawcom tematu. Więc TAK, polscy artyści mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej.
Strona komentarzy 7 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar