2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

neuforia (2012-01-10 03:22:56)
Konkursik
1. Leonard Cohen 2. Polscy artyści mają szanse zostac docenieni na arenie zarówno europejskiej jak i światowej podobnie jak artyści z kazdego jednego kraju. Liczy się talent, siła przebicia, wyjątkowy repertuar, a także w przypadku polaków czestokroć znajomośc języka obcego !
paulisiamisia (2012-01-10 01:26:46)
Konkurs
1. Julka B. na płytach „Poland.. Why Not” wykonuje Cover Leonarda Cohena. 2. Uważam że nasz polskie gwiazdy maja dużą szansę oraz predyspozycje na sukces na arenie międzynarodowej. Za granicą polscy artyści mają możliwość współpracy z najlepszymi na świecie specjalistami z branży muzycznej. Dzięki temu polscy artyści dostają takie wsparcie, jakie mają zagrqaniczne gwazdy muzyki. Natasza Urbańska ma niesamowity głos natomiast Patrycja Kazadii ma to ''coś'', ma charyzmę. Jeżeli dobrze zostaną zareklamowani polscy artyści chociażby na portalach internetowych, to sukces jest gwarantowany! Po za tym polscy artyści muszą się wyróżniać od innych, musza byc niepowtarzalni, wyjątkowi, jedyni w swoim rodzaju. Moim zdaniem bardzo duzo zależy od marketingu i promocji. Jeżeli jest to dobrze przeprowadzone to polskie gwiazdy mają ogromną szanę na kariere zagraniczną. Artysta z pomysłem na siebie, wizerunkiem spójnym z twórczością oraz przebojowymi numerami to klucz do sukcesu w tym biznesie. Zatem uważam że gwiazdy nasze polskie mają ogromną szansę na karierę zagraniczną, tylko naprawde muszą dac z siebie wszystko żeby nie odpaść w przedbiegach.
Alorah (2012-01-10 00:48:16)
liliawenecja@tlen.pl
1. Wykonuje cover utworu Leonarda Cohena.  2. Osobiście uważam że na polskiej scenie muzycznej jest niewielu artystów którzy mogliby zaistnieć za granicą, ale znajdzie się kilka ciężko pracujących perełek dzięki którym wciąż wierzę w polski showbiznes. Przede wszystkim chodzi tu o upór z jakim promuje się własne 'dzieci' , dobrą lecz też nachalną reklamę, oraz chwytliwość i jakość wykonywanych utworów, wizerunek sceniczny, niech nie zabraknie też szumu wokół wykonawcy -  tego dobrego lecz nikt nigdy nie powiedział że czarny PR szkodzi w sprzedawaniu płyt. Gdy tylko wie się jak umiejętnie go zastosować można osiągnąć przy jego niewielkiej pomocy wielki sukces...a później oczywiście wszystko się sprostuje w prasie :)
GoKa (2012-01-09 21:21:19)
mus_
1. Cohen L. 2. każdy muzyk ma szansę. idąc dalej każdy człowiek ma teoretycznie szansę:) jeśli ma pieniądze:) albo zna ludzi, którzy je mają:) pamiętacie zespół Milli Vanilli? a słynny Henryk Iglesias?Madame Jenkins! operowy Nikodem Dyzma lat 30. i 40! a teraz żarty na bok/ rozsłuchajcie się dookoła... czy to jest prawdziwa muzyka, która nas teraz w 99%otacza? ten mechaniczny bełkot? Tatiana Okupnik podobno radzi sobie całkiem nieźle zagraMAnicą:)
Nataliawy (2012-01-09 20:55:06)
odpowiedzi
1. Leonarda Cohena 2. Jeśli znajdą się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie to z pewnością tak, choć póki co jestem do tego nastawiona sceptycznie. Oglądając co roku słynną Eurowizję stwierdzam, że Polska coraz bardziej się kompromituje, gdyż nawet w półfinałach nie mamy zbytniego poparcia. Skoro juz nawet w Europie nie potrafimy zaistnieć na liście finałowej to prózno mówić o sławie światowej. Liczę jednak na to, ze są Artyści polskiej sceny współczesnej, którzy swym prawdziwym talentem zawojują świat a tym samym wypromują polską piosenkę na odpowiednio wysokim poziomie.
ad2007 (2012-01-09 20:06:11)
konkurs
1. Leonarda Cohena 2. Moim zdaniem maja szanse choc tylko nieliczni - ci którzy wyróżniaja się fantastycznym głosem, perfekcyjnym spiewem , zapadajacym w pamięć reperuarem. Pozatym muszą być barwnymi, ciekawymi postaciami których wszędzie pełno.
akara (2012-01-09 19:12:29)
akara@buziaczek.pl
Julka B. wykonuje utwór "Hallelujah". Tak od siebie dodam, że nie mogę uwierzyć, że to ona - kilka lat temu uczyłam ją angielskiego na prywatnych zajęciach, a teraz robi taką karierę! Pamiętam ją jako wyjątkowo skromną i mądrą dziewczynkę.  Myślę, że wokaliści o tak pięknym głosie jak ona mają szansę na ogromną karierę - nie tylko w Polsce, tylko potrzebują zdolnego tekściarza, który napisze dla nich wyjątkową piosenkę.
rockmanka (2012-01-09 19:05:52)
konkurs
1. Cover utworu Leonarda Cohena 2. Polscy artyści nie potrafią być wyraziści, co sprawia, że ja nie wróże im przyszłości na arenie miedzynarodowej. Rozumiem, są zespoły jak np Vader które w swojej grupie muzycznej bardzo dobrze sobie radzą , jednak Pop, Rock, Soul, Jazz to grupy które nie są osiągalne. Polskie gwiazdki są jak pojedyncze gwiazdki na tle całego gwiazdozbioru ;)
jorunn2010 (2012-01-09 18:46:39)
konkurs
1. cover utworu Leonarda Cohena 2. Odpowiem po staropolsku;  O Europo, zirytowana głosami przebrzydłymi amatorów, którzy pod publikę zawodzą, sławy szukając; a głos ich się rozchodzi niczym wrzask łotra na szubienicy ścinanego. Niech przeminą, ustępując miejsca na estradzie prawdziwym polskim słowikom, co czas słuchającym umilają. Niech ożyją talenty, jakie w naszym kraju od lat znamy i cenimy.  Szlachetne Białogłowy, zacni Panowie! Prosim wszystkich, co piękno dźwięków cenią, aby uszy swe niczym zając nastroszyli i polskie talenty docenili. Sławy nasze po świecie podróżują, a każdy, komu duch artystyczny obcy nie jest – może płytę PWN zakupić! Walczą polskie gwiazdy na estradzie, bo muza i odwaga są im drogie. Wiwat polscy artyści, co pięknie śpiewają! Niech sława i chwała będzie Wam nagrodą! .
Ula (2012-01-09 18:37:49)
konkurs
1) Jujka B. wykonuje cover Leonarda Cohena, jej wykonanie "Hallelujah" jest genialne :) 2) Oczywiście polscy artyści mają szansę odnieśc sukces na arenie międzynarodowej. Niestety polskie media promują głównie pseudoartystów o wątpliwym talencie, prawdziwe perełki ciągle pozostają w cieniu bez promocji, środków a co za tym idzie i szans na wybicie. Zacznijmy promowac artystów którzy mają co przekazac z odpowiednimi warunkami :)))
Strona komentarzy 6 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar