2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

breathexme (2012-01-12 22:08:09)
Seksownie dla ciała i duszy...
1. Julia wykonuje piosenkę Leonarda Cohen'a. 2. Polskich artystów wyróżnia kilka cech charakterystycznych...;) Prą do celu jak lokomotywa ;) Ogromną szansę mają by uporu przybywa! Lubią walczyć i wygrywać też... Szybko zdobyć mogą setki zagranicznych serc! Kradną dusze głosem, urodą często grzeszą... Ale przede wszystkim - Polscy są, i przez to się cieszą!
Łukasz (2012-01-12 19:41:53)
konkurs
1. Jest to cover utworu Leonarda Cohena. 2. Moim zdaniem polscy artyści nie tylko mają szanse robić karierę międzynardową, ale już z niej korzystają. Przykładów jest wiele - Tatiana Okupnik (która obecnie gra koncerty tylko zagranicą), Aleksandra Kurzak, Tomasz Stańko ( z resztą polska scena jazzowa jest zdecydowanie bardziej doceniana przez obce kraje), Edyta Górniak czy nawet zespół Bayer Full który podbił całe Chiny czy ostatnio Natalia Lesz (udało jej się umieścić swój singiel na prestiżowej liście billboardu). Cieżka praca połączona z talentem owocuje.
olkaas (2012-01-11 19:32:55)
konkurs :)
 1. Była to piosenka  Leonarda Cohena. 2. Polscy artyści mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej, o ile będą odpowiednio promowani i wyjdą z propozycją odpowiedniego repertuaru. Plus konieczny, podkreślam - konieczny! jest talent. Niestety promowani są nie ci artyści, co trzeba. I na Eurowizji nie mamy nikogo :P
wiewiorczak (2012-01-11 14:22:59)
Polska
1.Julka B na płycie ,,Poland..Why Not '' wykonuje Cover utworu Leonard'a Cohen'a - ''Hallelujah'' 2.Polska ma szanse aby raz konkretnie się wykazać ,i to własnie muzyka jest tym co w nas drzemie od tysięcy lat.Mamy wiele dobrych a nawet ,,mistrzowskich ' artystów muzycznych już nie mówiąc o tych ,którzy już odeszli a piosenki sa spiewane i znane do dziś,Rynek właśnie międzynarodowy powinnien być dla nich otworem na słwe i karierę .mamy dobrych artystów,dobra muzyka ,kapele,talentu im naprawde nie brakuje i to w kazdm typie muzyki od jezzu do hipphou,Mamy sensowne i życiowe teksty piosenek a nie tylko jakieś ,,łubu dubu" gdzie piosenka zagraniczna zaczyna się na 4 słowch i wkółko macieja ten sam tekst powtarzany,naszepolskie mają dusze isane z życia aspiewane z serca to nas wyróznia i daje własnie naszym polskim artystom bycie kimś innym wyjątkowym ,nie bycie artystą jednego hitu czy jednego sezony ale lat i własnie niech kariera miedzynarodow im się otworzy i ma szanse pokaznia nas w spiewjacym świecie
Kalla (2012-01-10 23:08:30)
konkurs dla mnie
1. Wykonuje cover ballady Leonarda Cohena. 2. Tak, polscy artyści mają moim zdaniem szansę na arenie międzynarodowej! Nie ma żadnego 'ale' bądź 'tylko wtedy gdy..'  Mają bo każdy ma szansę jeśli w nią uwierzy, będzie myślał pozytywnie i skupiał się na tym co dla niego dobre; do tego wcale nie musza moim zdaniem rezygnować z ojczystego języka. Wielu zagranicznych artystów (nie tylko anglojęzycznych) podbija rynki światowe, MY też to możemy! To banalne, ale naprawdę wystarczy chcieć!
Kalla (2012-01-10 20:36:06)
konkurs dla mnie
1. Wykonuje cover ballady Leonarda Cohena. 2. Tak, polscy artyści mają moim zdaniem szansę na arenie międzynarodowej! Nie ma żadnego 'ale' bądź 'tylko wtedy gdy..'  Mają bo każdy ma szansę jeśli w nią uwierzy, będzie myślał pozytywnie i skupiał się na tym co dla niego dobre; do tego wcale nie musza moim zdaniem rezygnować z ojczystego języka. Wielu zagranicznych artystów (nie tylko anglojęzycznych) podbija rynki światowe, MY też to możemy! To banalne, ale naprawdę wystarczy chcieć!
Magdalenka (2012-01-10 16:53:22)
Konkurs
1. Julka B. na płytach „Poland.. Why Not” wykonuje Cover Leonarda Cohena. 2. Ja uważam, że Polacy mają szansę na karierę międzynarodową...w zasadzie każdy ma taką szanse. Trzeba tylko wyznaaczyć sobie cel i do niego  dążyć i pokonywac przy tym różnie przeciwności...Trzeba mieć pomysł na siebie i umieć się zaprezentować światu, a wtedy szansa na sukces będzie gwarantowana!
Nevarqu (2012-01-10 13:18:34)
konkurs
1. Leonard Cohen - Hallelujah 2. poprawność polityczna każe mi napisać - TAK podobnie jak głęboka wiara w to, że skoro inne nacje osiągają sukcesy na scenie... czemu nie PL? jednak to co możemy oglądać w TV mówi nam... no właśnie - TAK są zespoły, które już teraz osiągają nie małe sukcesy na światowej scenie. Gdyby to było łatwe to nie było by ciekawe - lecz ambicji, talentu i uporu wielu naszym artystom nie można odbierać... tak więc trzymamy kciuki i pokażcie na co was stać.
Paulisia (2012-01-10 10:30:30)
konkurs
1.Julka B na płycie ,,Poland..Why Not '' wykonuje Cover utworu Leonard'a Cohen'a - ''Hallelujah''. 2.Oczywiście, że polscy artyści mogą osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej. Popatrzmy na przykład na piękną Ewę Farnę, której głosu może pozazdrościć niejedna piosenkarka , zwłaszcza ta, która śpiewa z playbacku :) Ewa pokazuje, iż trzeba być sobą, jest w pełni naturalną kobietą i ma silny charakter, co wyraża również prze swój styl i mocny głos. Ewcia udowodniła, że nie trzeba robić afer w show-binesie, by być zauważanym i docenianym przez ludzii. Uważam, że jeśli polscy artyści będą brali z niej przykład, zajdą w życiu na prawdę daleko. :)
nina188@buziaczek.pl (2012-01-10 07:25:45)
konkurs
 1.) Julka  B. wykonuje cover utoru Leonarda Cohena. 2.) Małe labele, firemki założone przez kilku przyjaciół  dają sobie co raz lepiej radę i to nie u nas w Polsce ale właśnie za granicą. Dzięki tej rewolucji jaka się aktualnie odbywa wreszcie polska muzyka zaczyna być doceniana na świecie. Dzięki zaistniałym zmianom, artystów nie pętają już więzy układów i skostniałego systemu. Bocznymi furtkami, za ułamek kosztów atakujemy zagraniczne rynki. Patrząc na bookingi wielu polskich artystów, zespołów czy DJ'ow na ich stronach na Myspace widzimy miasta i kluby z całego świata. Przykłady polskich artystów znanych za granicą a nie zauważanych w naszym kraju i przez polski mainstream można mnożyć. Co raz częściej i sami artyści zakładają swoje własne labele. Nie wiążą ich killerskie umowy z wielkimi wytwórniami. 
Strona komentarzy 5 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar