2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

IZULA (2012-01-27 18:54:29)
Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq
1. UTWÓR LEONARDA COHENA 2. OCZYWIŚCIE, ŻE MAJA, POLSCY ARTYŚCI, SĄ BARDZO UTALENTOWANI, A PRZEDE WSZYSTKIM ZDETERMINOWANI DO TEGO BY OSIĄGNĄĆ SUKCES. PRZYKŁADÓW JEST WIELE, JAK CHOĆBY TATIANA OKUPNIK, KTÓRA NIEDAWNO PODBIŁA WIELKA BRYTANIĘ. MYŚLĘ, ŻE JEŚLI MY POLACY BĘDZIEMY NASZYM ARTYSTOM DOPINGOWAĆ I WSPIERAĆ ICH TO OSIAGNĄ WIELKI SUKCES. A ARTYSTÓW U NAS CORAZ WIECEJ TAKŻE TRZYMAM KCIUKI!!!
salinka (2012-01-26 20:33:41)
happyness is easy
1)Julka B. na płytach „Poland.. Why Not” wykonuje cover czyjego utworu  Leonarda Cohena. 2) W obecnych czasach to nie narodowość przesądza o sukcesie, ale ciężka, mozolna praca, konsekwentne dążenie do celu, upór,nowatorskość, dla chcącego nic trudnego, wystarczy chcieć, o tym przekonałam się nie raz w moim życiu. Możliwość osiągnięcia sukcesu i dróg do niego prowadzących jest wiele, trzeba umiejętnie podążać za życiowymi drogowskazami, być sobą, być otwartym na nowości i spełniać swe marzenia każdego dnia, zaczynając od tych drobnych marzeń leżących na dnie naszych serc.Każdy muzyk ma szansę na sukces, musi tylko tę szansę umiejętnie wykorzystać i cieszyć się każdą chwilą. Nie ważne czy Polak, czy nie, kariera międzynarodowa jest w zasięgu każdego człowieka, bo każdy nosi w sobie ukryte talenty i to jest nasz prawdziwy skarb.
Asia (2012-01-24 14:01:38)
Super
1. To utwór Leonarda Cohena. 2. Oczywiście, że polscy artyści mają szansę na karierę miedzynarodową, ponieważ posiadamy grono utalentowanych artystów, którzy mają listę fenomenalnych utworów, lecz należy dla nich stworzyć lepszą drogę do przebicia się w tak wielkim świecie gwiazd.
anoli101 (2012-01-23 09:50:09)
konkurs
  1. Julka B wykonuje cover ballady Leonarda Cohena. 2. Tak chociaż jest to uwzględnione od paru czynników. -wytrwałość i dążenie do założonego celu to podstawa i wiara we włsne siły. -świetnie byłoby również wpaść w aktualny panujący trend. -trochę szczęścia również się przyda. -znajomości zawsze mogą trochę pomóc. -robienie tego co się lubi i kocha , to połaowa sukcesu.
Gienka (2012-01-21 16:48:58)
Poland Why Not
1.      Julka B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2.      Polscy muzycy mieli, mają i będą mieć szansę na karierę na arenie międzynarodowej. Istnieją takie zespoły i wykonawcy, którzy już dawno odnieśli sukces poza granicami naszego kraju, a w Polsce są szerzej doceniani dopiero od kilku lat. Przykładami niech będą Behemoth, który uchodzi za jeden z najlepszych zespołów death metalowych na świecie i Basia Trzetrzelewska, której jazzowo-popowa kariera – mimo dość długiej przerwy – ciągle się rozwija. Co łączy ze sobą tak odległe muzycznie światy? Wytrwałość i swoisty styl, którego nie da się pomylić z niczym innym. Wspomniani wykonawcy są bardzo charakterystyczni i wytrwali w doskonaleniu swojego brzmienia, które na przestrzeni lat zmienia się i ewoluuje nadal będąc ich wizytówką i znakiem rozpoznawczym. Uważam, że konsekwencja w działaniu, szacunek do fanów i wsparcie z ich strony  w dużej mierze ułatwia muzykom osiągnięcie sukcesu na świecie. Im szybciej polscy artyści docenią fana i nauczą się wytrwałości tym lepiej dla ich kariery międzynarodowej. Uważam, że za kilka (kilkanaście?) lat będziemy mieć znacznie więcej rodzimych światowych sukcesów w dziedzinie muzyki.
ania2517 (2012-01-20 14:16:03)
Muzyka bez granic...
1. To utwór Leonarda Cohena 2. Słowo ,,sukces'' może być różnie rozumiane i postrzegane. Czy miarą sukcesu możemy określić jedynie liczbę sprzedanych płyt? Sukcesem możemy przecież nazwać także szacunek na rynku muzycznym, pochwały krytyków, wyrazy zadowolenia fanów. Sukces to wypadkowa wielu czynników. Liczy się nie tylko głos, bo dziś nie wystarcza on, by zabłysnąć, nie jest wystarczająca przepustką do sławy. Ważna jest charyzma, repertuar, osobowość, image. Dziś podzieliłabym muzykę na różne kategorie. Z jednej strony mamy muzykę komercyjną, łatwo wpadające w ucho melodie, chwytliwe teksty z fajnym brzmieniem. Mnóstwo jest dziś takich utworów, grywanych przez stacje radiowe. I jest też muzyka bardziej ambitna, nastawiona na przekaz. Zapewne mniej się o niej mówi, mniej słyszy, ale za to cieszy się uznaniem w oczach znawców i prawdziwych wielbicieli. Żeby polski artysta, muzyk osiągnął sukces na arenie międzynarodowej potrzebuje - moim zdaniem - albo genialnego repertuaru i wielkich piosenek albo czegoś na tyle zapadającego w pamięć, że dotrze to do wielu odbiorców. Myślę, ze wciąż jesteśmy o krok od posiadania własnej międzynarodowej gwiazdy. Była Edyta Górniak, Violetta Villas, próbowała Natasza Urbańska, Natalia Lesz, ale zawsze czegoś brakowało. I myślę, ze nie chodzi tu o to, że Polacy nie umieją śpiewać, ale o to, ze nie umieją się sprzedać. Nie mamy ani dobrych menegerów ani wielkich wytwórni, a nasz rynek muzyczny kręci wokół naszego własnego ,,podwórka''. A teraz zadajmy sobie inne pytanie: czy nasi muzycy rzeczywiście chcą wyjśc poza polską scenę muzyczną, czy naprawdę im na tym zależy? Myślę, że nie do końca. Większości z nich wystarczają polscy odbiorcy i fani. Sukces na arenie międzynarodowej można mierzyć w różnych kategoriach. Sukcesem możemy nazwać sytuację, gdy polski artysta wygrywa znany konkurs muzyczny. Tu przykładem może być Rafał Blechacz, zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. Pianista ten gra na całym świecie, jest znany i szanowany w środowisku. niewątpliwie możemy powiedzieć, że osiągnął sukces, ale innego rodzaju niż np. Lady Gaga czy Rihanna. Każde z nich zwyciężyło na swój sposób. I właśnie Blechacz jest przykładem na to, że jednak można wyjść poza polską scenę, choć akurat nie tworzy on tekstów ani muzyk, lecz odgrywa już stworzone arcydzieła dzieła. Polscy artyści maja szanse na międzynarodowy sukces. Pytanie tylko, jakiego rodzaju on będzie, jaki przyniesie wydźwięk. Wszystko jest możliwe. Liczy się zaangażowanie, praca, nadzieje, marzenia i dużo, dużo szczęścia. Myślę, że nawet to, iż sporo rodzimych artystów tworzy muzykę z polskim tekstem, nie skreśla ich twórczości na światowej scenie muzycznej. Ale nawet jeśli żaden muzyk z Polski nie osiągnie tego wyższego ,,poza polskiego'' pułapu, to świat się nie zawali. Publiczność w Polsce jest wspaniała i zasługuję na wspaniałą polską muzykę.
amorki22 (2012-01-19 19:48:19)
konkurs
1. Julka B. na płytach „Poland.. Why Not” wykonuje Cover Leonarda Cohena. 2. Pewnie że mają,muszą tylko mieć dystans do siebie, a przede wszystkim cieszyć  się z każdej nagrody czy też występu za granicą. Bo jeżeli myślą że odrazu znajdą się  na liście koło Lady Gagi czy Madonny to są odrazu na straconej pozycji. Nasz Myslowitz myślałtakim tokiem myślenia, a przecież te koncerty które dali w Anglii to już są wielkie osiągnięcia. szkoda że oni tego nie dostrzegli:(
dajbie (2012-01-16 22:21:33)
konkurs
 1. Julka B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Moim polscy muzycy mają szanse na arenię międzynarodowej. Do tego potrzbny jest jednak prawdziwy talent i brnięcie do celu! W tym momencie nasz kraj ma na liście "młodziaków", którzy w przyszłości zrobią międzynarodową karierę na pewno.
kameliia (2012-01-15 11:23:31)
konkurs
Julia B.  wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. Na polskiej scenie muzycznej jest wielu wybitnie utalentowanych i sławnych wykonawców .Mamy również wielu muzyków o których w kraju nikt nie słyszał a są bardzo znani za granicą  i dają wiele koncertów .Na przykład grupa Riverside która od dwóch lat koncertuje a Stanach,Europie i Azji.Grupa Collage czy Jan Kaczmarek nominowany do Oskara w 2003 roku za muzykę .Myślę ,że po prostu za mało jest to nagłaśniane przez media i stąd ta niewiedza o sławie polskich wykonawców na arenie międzynarodowej a szanse i potencjał mamy jak widać ogromne .
Bartosz Przybylski (2012-01-13 14:16:00)
Konkurs
1. Julka B.  w projekcie Poland...Why not? wykonuje utwór Hallelujah, który jest coverem utworu Leonarda Cohena. 2. Polskim artystom jest trudno odnieść sukces za granicą, jednak jak pokazuje zespół Behemot mają na to szansę.
Strona komentarzy 4 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar