2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

pscolka (2012-02-04 15:41:25)
Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq
<>< Julka Bogdańska na płytach pt. "Poland... Why Not" wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. ><> Z wielką przyjemnością ogłosić chcę, że POLSCY MUZYCY mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej. Chodzi mi tutaj o to, że każdy utalentowany muzyk ma szansę zaistnieć na takiej arenie. I nie jest ważne to jak wygląda, jak się zachowuje, co sobą reprezentuje, skąd jest i skąd pochodzi. Najważniejsze jest jednak jego talent muzyczny i sceniczny oraz chęć zaprezentowania swojego talentu podarowanego od Naszego Stwórcy. Jednak okazać może się to trudne i taki wybitny MUZYK, nie tylko POLSKI, powinien powodować, że: jego muzyka będzie zapalać płomień w naszych sercach i napełniać łzami oczy, jego muzyka powinna wywoływać różne emocje, których nie potrafi doznać w biegu szarej codzienności, powinniśmy czuć, że jego muzyka jest w nas, a w jego muzyce jesteśmy my, jego muzyka musi być ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który owocnie spędził życie. jego muzyka musi być sztuką cieszenia się i smucenia bez powodu, jego muzyka musi budzić pragnienie dobrych uczynków, jego muzyka musi być namiętnością, miłością i tęsknotą, jego muzyka powinna być zmysłową przyjemnością pozbawioną znamion grzechu. Jeśli każdy muzyk uwzględni wszystkie najważniejsze muzyczne prawdy w swoim talencie - osiągnie niewiarygodną siłę i pobudzi w ludziach swą energią.
Poland (2012-02-03 15:40:16)
rena91
1. Utwór Leonarda Cohen 2. Oczywiście, że polscy artyści mają szansę na karierę międzynarodową. Muszą mieć dobrą promocję i wnieść odrobinę nowości na rynek muzyczny, przy tym powinnie przestać naśladować tak zwane "gwiazdy" typu Lady Gaga - koniec z dziwacznymi przebierankami. Ważny jest też dobry hit, - którego ostatnio w Polsce brak. Drodzy artyści, proszę Was, twórzcie piosenki z sesnsem, słowa piosenki powinny mieć jakiś przekaz!  Samo lansowanie się na celebryckich wydarzeniach, to nie jest kariera muzyczna!
jaa (2012-02-03 11:01:15)
konkurs
1. Julka B. na płytach "Poland...Why not?" wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Oczywiście, że tak. Nasi polscy muzycy posiadają wiele cech, które są gwarancją sukcesu na arenie międzynarodowej. A oto kilka z nich:    Pracowitość    Odwaga    Lojalność    Ambicja    Niezależność    Dbałość o sczzegóły    Witalność    Humor wYtrwałość    Natiralność    Obowiązkowość    Towarzyskość A więc do boju Polacy!
nefretete07 (2012-02-02 22:35:53)
Konkurs
1.Julka B. na płytach "Poland...Why not?" wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Tak, tak i po stokroć tak ! Polscy muzycy mają  wielką szansę na sukces na arenie międzynarodowej.A ja wierzę w nich z całego serca i bardzo mocno im kibicuję. A oto hymn napisany przeze mnie,aby zagrzać naszych Polaków - Śpiewaków do walki:-)          Jeszcze Polska nie zginęła bo Oni śpiewają ! To muzyka ich natchnęła,gdyż wielki talent mają. Refren: Wiwat Polacy,śpiewajcie rodacy, nigdy się nie poddawajcie, cały świat zdobywajcie ! Na karierę za granicą szansę macie wielkie, jeśli tylko pokonacie dziś obawy wszelkie. Refren. Wiwat Polacy,śpiewajcie rodacy, nigdy się nie poddawajcie, cały świat zdobywajcie ! To śmiałości Wam brakuje i strach wciąż czujecie,że sceny międzynarodowej nie zawojujecie. Aby sukces odnieść wielki gwiazdy podpatrujcie, panią Basię Trzetrzelewską wiernie naśladujcie ! Ref. Wiwat Polacy,śpiewajcie rodacy, nigdy się nie poddawajcie, cały świat zdobywajcie ! Niech muzyka Wasza zmienia serca wielu ludzi i jak mawiał Pitagoras dobre czyny budzi. Ref. Wiwat Polacy,śpiewajcie rodacy, nigdy się nie poddawajcie, cały świat zdobywajcie !
koliber 77 (2012-02-01 18:46:15)
konkurs
1.Leonard Cohen 2.Jest bardzo dużo pięknych polskich utworów i nie wiem dlaczego jeszcze nikt z artystów się nie wybił ale myślę że to tylko kwestia czasu,napewno będą robić zawrotne kariery,są już tam jakieś przebłyski ale to jeszcze nie to,moim zdaniem będzie dobrze,pozdrawiam!!!
Magda M (2012-01-30 21:19:02)
Poland... why not
1) Cover Leonarda Cohena 2) Sukces - mogą i odnoszą. Polscy muzycy to nie tylko branża rozrywkowa, którą widać w telewizji, słychać w radio i pozuje w tabloidach. Mamy w historii słynnych kompozytorów, zaczynając od F. Chopina i S. Moniuszki, przez K. Pendereckiego, H. Góreckiego, Z. Lutosławskiego, po Z. Preisnera i W. Kilara, aż do zdobywcy Oskara J.A.P.Kaczmarka. Zespoły black-metalowe, takie jak Behemot i Vader to wielkie gwiazdy w Stanach, Brazylii, Skandynawii i wielu innych krajach. W tym nurcie sukces odniosły też Decapitated, Vesania i Hate. Art-rock zespołu Collage zaliczany jest na świecie do klasyki, progresywny rock Riverside sprawił, że od lat koncertują w Europie, Stanach i Azji - słuchacze i krytycy są nimi zachwyceni. Urszula Dudziak wyjechała do USA i odniosła tam sukces w jazzie, Barbara Trzetrzelewska jako Basia trafiła na brytyjskie listy przebojów, Blog27 wypromował się nie tylko w Niemczech, Austrii, Szwajcarii ale trafił na 1 miejsce listy przebojów w Japonii, a edytor Billboard w USA umieścił ich piosenkę na swojej prywatnej liście najlepszych singli 2006 (chociaż piosenka nie był nawet wydana w Stanach!). T.Stańko - doceniany w kraju i za granicą trębacz jazzowy, L.Możdżer -pianista i kompozytor- ponad 80 nagranych albumów i koncerty w USA, Kanadzie, Brazylii i Argentynie; "drugi Chopin" - tak prasa zagraniczna nazywa Jana Lisieckiego - a ma on tylko 17 lat. Na sam koniec - jeśli mogę tak napisać, wszystkich docenianych na świecie piosenkarzy, zespołow, didżejów i kompozytorów nie zdołam wymienić, choćbym chciała - zostawiłam piosenkarkę Edytę Górniak: doceniona w Skandynawii, Portugalii, Azji i krajach niemiecko i francuskojęzycznych, największym komplementem pod jej adresem są dziesiątki coverów jej piosenek. Tak więc, jak widać powyżej - mimo braku szerokiej promocji tych osiągnięć w Polsce - polscy artyści potrafią znaleźć się na scenie międzynarodowej i odnieść niesamowity sukces. Wystarczy chcieć, mieć talent i pomysł na siebie - sukces to 90% pracy i 10% szczęścia.
youcansaveme (2012-01-30 19:05:35)
konkursik
1.Julia wykonuje cover ballady Leonarda Cohena. 2.  Moim zdaniem, Polacy mają szanse na karierę międzynarodową. Podczas emisji programów typu talent show, często pokazywane też są castingi, w których można dostrzec , jak wielu uzdolnionych Polaków niewątpliwie ma talent muzyczny. Niestety, tylko nieliczni z nich przechodzą dalej, mają szansę się wybić. Często to znajomości czy wpływy pieniężne umożliwiają rozwinięcie kariery, co dla większości jest niestety przeszkodą nie do ominięcia. Według mnie, młodzi artyści powinni być wspierani finansowo przez Ministerstwo kultury; należałoby organizować więcej konkursów, w których muzycy mieliby szansę zaprezentować swoje umiejętności. Lepsze promocje płyty za granicą,  obycie z kamerą/ widownią, przebojowość, niewątpliwy talent i to "coś' co przyciąga uwagę to recepta na sukces nie tylko w Polsce, ale i za granicami naszego kraju!
marmotta (2012-01-29 15:00:32)
konkurs
1. Leonarda Cohena 2. Jest bardzo mało polskich artystów, którzy z pasją tworzą muzykę. Niestety większość z nich stawia na komercję i ilość sprzedanych płyt a nie na jakość. Teraz polscy artyści to artyści jednej piosenki. W ich muzyce nie ma nic ciekawego. Kiedyś polscy artyści byli to artyści przez duże A. Moim zdaniem jeżeli podejście polskich młodych wykonawców się nie zmieni, nie zaczną tworzyć muzyki, po której będzie widać, że kochają to, co robią, nie mają szans na międzynarodową karierę.
AgaWojtk (2012-01-28 22:15:29)
Poland Why Not
1. To cover piosenki „Hallalujah” z repertuaru Leonarda Cohena. 2. Jasne, że mają, jeśli tylko sami w to uwierzą:-)
onlyme30 (2012-01-27 20:31:03)
Konkurs
1. Leonarda Cohena 2. Z pewnością szansa jest, ale zależna od pewnych czynników i wkładu pracy. Wiadomo, że trzeba umieć siebie wypromować i na pewno wiele tutaj da znajomość gustów fanów, jak też teksty piosenek w najbardziej znanych językach. Jednak przeszkodą może tu być też olbrzymia konkurencja, ale zawsze jest jakieś swiatełko, jakaś szansa na zabłyśniecie, trzeba tylko potrafić właściwie ocenić swoje możliwości i wybrać odpowiedni ku temu moment:)
Strona komentarzy 3 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar