2012-01-04

Zakończone

Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq

Znacie projekt Poland Why Not? Pamiętacie, że wyszła płyta i to w dwóch edycjach czerwonej i białej. Chcecie wygrać jedną z tych płyt plus seksowny dodatek? Jeżeli tak weźcie udział w naszym konkursie.
Co należy zrobić?

Odpowiedz na dwa pytania:


1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

Podpowiedź możesz znaleźć na naszym portalu.

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?


Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład których wchodzą:

płyta PWN edycja czerwona plus koszulka firmy Esotiq szara rozmiar S.

Zobaczcie jak wyglądają nagrody.


Dowiedz się więcej o płycie i o projekcie Poland Why Not.
 


Konkurs trwa od 04 stycznia 2012 do 12 lutego 2012.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj płytę Poland Why not i seksowną koszulkę Esotiq” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04 stycznia 2012 do 12 luty 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedzenie na ptania:
1) Pytanie zamknięte: Cover czyjego utworu wykonuje Julka B. na płytach „Poland.. Why Not”?

2) Pytanie otwarte: Czy Waszym zdaniem, polscy muzycy mają szansę na sukces na arenie międzynarodowej?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawną odpowiedź na pierwsze pytanie, oraz ciekawą odpowiedź na drugie pytanie.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 04 stycznia 2012.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (94)

shoamin (2012-02-13 12:21:02)
konkurs - szanse
1. Wykonuje ona cover piosenki Leonarda Cohena 2. Tak, ale małe. Wybić moga się tylko jednostki wyjątkowe, a szczerze mówiąc tych wyjątkowych ostatnio mało, coraz mniej.. Wyjątkowi w większości już odeszli... Inni mają swoją drogę i nie w głowie im szukanie światowego rozgłosu, tworzą dla sztuki, a nie dla wielkoego rozgłosu. Często sa dość niszowi. Wyjątkowi trafiają na światowy rynek często przypadkowo, ktoś odkrywa i docenia ! Mamy w Polsce paru prawdziwych artystów, lecz niestety muszę stwierdzić, że Ci, którzy mają największe parcie na światową sławę najczęściej sa dość przeciętni, nie wyróżniają się za bardzo na światowym rynku - a tacy nie mają szans.
glabelka (2012-02-12 21:59:46)
Niestety jeszcze nie teraz.
1. Julka B. wykonuje cover piosenki Leonarda Cohena. 2. Uważam, że jakkolwiek Polska może poszczycić się wieloma wspaniałymi, wyróżniającymi się artystami, jak choćby  Sewerynem Krajewskim, Markiem Grechutą, Leszkiem Możdżerem, Edytą Geppert, Urszulą Dudziak, Edytą Górniak czy Violettą Villas, to zaistnieć naszym rodakom na arenie międzynarodowej na miarę takich gwiazd jak np. Celine Dion czy Whitney Houston, będzie niezwykle ciężko. Przeszkodą w międzynarodowej karierze będzie dla nich to, że nasz kraj i mieszkający w nim ludzie nie są na tyle bogaci, by otoczyć się sztabem profesjonalistów od makijażu, wizażu, stylistów, by mieć specjalistów od marketingu i PR-u oraz na dodatek znającego się na rzeczy menedżera. Dochodzą do tego krocie wydane na promocję i reklamę. Myślę, że polska scena muzyczna nie dorosła jeszcze do tego, co obecnie reprezentuje sobą zwłaszcza amerykańska scena muzyczna, i z wielu względów to bardzo dobrze. Nasze utwory często są znane za granicą, ale tylko w środowisku Polonii. Cóż można poradzić na to, że wielu ludzi bezkrytycznie podchodzi do tego co amerykańskie lub zachodnie i uznaje to za najlepsze. Nie inaczej jest z muzyką. Jednak ludzie, którzy tak czynią, nie wiedzą jak wiele tracą. Bo świat muzyki nie zna granic i tak jak wiele genialnych utworów śpiewanych w języku angielskim, tak samo wiele jest ich śpiewanych w każdym języku świata, a muzyka, tak jak ludzie walczący podczas rewolucji francuskiej, uznaje wolność, równość i braterstwo. Szkoda jednak, że ludzie, którzy ją tworzą i mają wpływ na to, czym zaleje nas rynek muzyczny, wciskają nam „hity” jak te Lady Gagi, spychając tym samym w bardzo głęboki cień artystów tej klasy jak choćby Marek Grechuta. My dla zagranicznych ludzi jesteśmy chyba nijacy, bo nie tak egzotyczni jak np. kraje dalekiego wschodu. Myślę, że jeszcze bardzo długo Polacy ze swym muzycznym wspaniałym dorobkiem nie będą w stanie znaleźć się na szczytach najbardziej znanych na świecie list przebojów. Może kiedyś przyjdzie czas na naszych wokalistów. Marzy mi się dzień, w którym polscy wykonawcy zdetronizują tych, którzy obecnie królują na międzynarodowej arenie muzycznej i mam nadzieję, że ten dzień nadejdzie szybciej niż później. Z niecierpliwością czekam, aż spece od promocji wypromują kolejną Adele, tym razem z naszej polskiej ziemi lub kolejnego Leonarda Cohena.
Ewelin (2012-02-12 19:46:25)
Czarno to widzę...
1. Julka B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Niestety nie sądzę, żebyśmy wybili się na szczyty i konkurowali z anglojęzycznymi gwiazdami i sławami takimi jak, np. nieżyjąca Whitney Houston, Michael Jackson czy wciąż zadziwiająca Mariah Carey. Zdolności to trochę mało, potrzebny jest prawdziwy talent, wyjątkowa barwa głosu, chociaż myślę, że to również mało. Polscy wykonawcy chcący podbijać światowy rynek powinni raczej porzucić ojczysty język i tworzyć w międzynarodowym- angielskim. Do tego dochodzą warunki bytowe w naszym kraju, które nie dają nam zbyt wiele możliwości rozwoju talentów.  Rozkwitnąć i rozwijać się nadal można wtedy kiedy ma się odpowiednie podłoże w postaci funduszy, kontaktów,a następnie kreatywności i nieskrępowanej pasji, która nie umrze w więzach  szarej codzienności.
mika19 (2012-02-12 18:07:59)
:)
.1. Leonard Cohen 2. Tak tylko muszą w siebie uwierzyć;)
Redakcja (2012-02-12 17:39:44)
problem z dodaniem komentarza
Zgłoszenie problemu z dodaniem komentarza (wyskakujący błąd) przez użytkownika glabelka (odp. została wysłana do redakcji e-mailem).
iwonciaaa (2012-02-12 15:45:45)
konkurs
1.Leonarda Cohena 2. Moim zdaniem polscy muzycy mają zdecydowanie szanse na dostanie się na arenę międzynarodową. Dziwi mnie to pytanie:) Dlaczego, by nie? Bo są z małego kraju, który z niczym się nie kojarzy w wielu innych miejscach na świecie? Bo mieszkają gdzieś, gdzie Panuje bezrobocie, ludzie muszą walczyć o każdy grosz, a wiek emerytany niedługo wyniesie 100 lat. Liczy się to co człowiek potrafi pokazać, zaangażowanie w to co robi, talent. Oczywiście, że osoby, które mieszkają w miejscu gdzie pełno jest ludzi, którzy ,,wyłapują'' talenty, pełno jest wytrórni, studiów muzycznych mają lepiej. Ale jeżeli dziewczyna z małej polskiej wsi, potrafi i chce, również można znaleźć się na szczycie. Wiele gwiazd jest dobym przykładem na to, że nie trzeba mieć bogatej rodziny, znanych rodziców, czy sławnych znajomych. Liczy się efekt!:)
iwonkow (2012-02-12 14:49:11)
YES, WE CAN!
1. Cover utworu Leonarda Cohena. 2. Oczywiście! Najlepszym dowodem jest chociażby sukces zespołu Bayer Full na rynku chińskim. Miliony Chińczyków od teraz wdzięcznie wyśpiewują „Majteczki w kropeczki” w swoim języku. Słynąca z absolutnego słuchu Violetta Villas rozgrzewała zaś publiczność całej Europy i Stanów Zjednoczonych – śpiewała nawet z samym Frankiem Sinatrą! Ogromną szansę na sukces miał również Czesław Niemen, wolał jednak tworzyć w Polsce i dla Polaków. Nasz naród ma potencjał, nasi muzycy są fenomenalni, a potwierdzają to m.in. Brian Allen i Wendy Waldman, którzy wspierają projekt Poland Why not. 
ewanna (2012-02-12 12:18:10)
why not?
1. Wykonuje ona cover piosenki Leonarda Cohena. 2. Nie mają szans, niestety... Dlaczego? Lingwistycznie - ich angielski leży i kwiczy. Akcent zwłaszcza. Oczywiście - słuch absolutny pozwala odśpiewać w miarę poprawnie to, co ktos napisze. Ale udzielenie wywiadu staje się problemem - vide Ewa Minge. Póki nikt nie pyta - wydaje się, że jest jeszcze coś do powiedzenia... Kiedy pytac zaczynają - jest (yes :) ) nieco gorzej. Ekonomicznie - zaryzykuję, choć kontaktu z ekonomią (poza historyczną) za bardzo nie miałam... Mało kogo na to stać. Oczywiście, można powiedzieć, że od czasu do czasu pojawia się artysta wybitny, który da radę bez całej otoczki marketingowej się wybić. Bez niej udaje się niewielu. Cos mi świta muzycznie: Chopin I Paderewski, i aktorsko: Modrzejewska i Pola Negri. Potem pustka... Oczywiście jeśli mówimy o prawdziwym sukcesie. Historycznie wychodzi na to, że od około stu lat na rynku światowym w kontekście polskim dzieje się niewiele. Te mikro gwiazdki... Oczywiście - lepszy taki sukces niż żaden, ale to jest sukces przez bardzo małe "s"... Bardzo małe... Fizycznie - coz, zero w nas egzotyki, kultura taka sobie. Ot,  zwykła, europejska. Do sarmatów się nie ma co odwoływać, do Solidarnosci - ile można, kwestie II wojny przy naszych pieniądzach filmowych spokojnie można pominąć...  Chemicznie - raz sukces był. Chemia, Collin Farrel i ABC... Ale okazało się, że reakcja, choć gwałtowna była raczej krótkotrwała,,, No i powiedzmy, ze był to raczej blask odbity, nie własny... Biologicznie - sukces będzie, kiedy skończy się klonowanie, replikacja DNA gwiazd zachodnich. A mówi się, że klonowanie, to takie trudne. Osobiście się z tym nie zgadzam. Kosztowne może (Doda i wszystko by D&G, Gucci itp., itd.), ale trudne??? Wosowo? Coz, swoim niedowiarstwem i krytykanctwem wpisuje się może w klasyczny polski nurt zawistników. Ale czy na pewno? Moze to po prostu mozna nazwac realizmem. A moze stanie się cud. Może nie mam racji.. Coz. Zobaczę - uwierzę. Na ten moment blizej mi jest do niewiernego Tomasza, który póki nie widział - nie wierzył (ze zakoncze religijnie) :)
Habibi (2012-02-11 23:06:58)
konkurs
1. Julka B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena. 2. Uważam, że polscy muzycy mają szansę zaistnieć na arenie międzynarodowej. Są przecież utalentowani, ale potrzebują także wsparcia, reklamy, marketingu, aby mogli pokazać światu, że też potrafią pięknie śpiewać. Szczególnie młodzi ludzie mają dużą nadzieję na sukces nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Najważniejsze, aby się nie poddawali, walczyli o swoje marzenia i odnieśli sukces. Powinni uwierzyć w swoje możliwości, bo świat jest dla każdego otwarty, ale nie każdy umie z tego skorzystać. Szansa zawsze jest dla polskich muzyków na arenie międzynarodowej, nie są wcale gorsi od znanych piosenkarzy, powinni oni umieć właściwie wykorzystać swoją szansę, bo taka może się nigdy więcej nie powtórzyć. "Nic dwa razy się nie zdarza....."
white_swan (2012-02-11 20:25:37)
Poland Why Not?
1. Julka B. wykonuje cover utworu Leonarda Cohena 2. Kto powiedział, że nasi rodacy nie mają szans zaistnieć na międzynarodowej arenie muzycznej? Chyba ci, którzy twierdzą, że żaden obcokrajowiec nie wie, gdzie leży Polska i że Eurowizja to jedyna przepustka do sławy. Przecież nasi rodacy wcale nie są mniej utalentowani niż np. Rebecca Black , tylko ich sukcesy (szczególnie w Polsce) nie są tak nagłaśniane. Dla przykładu: kto nie zna Chopina? Amerykanin wcale nie musi wiedzieć, że ten artysta pochodzi z naszego kraju, by docenić jego muzykę. A przecież to jeden z najwybitniejszych kompozytorów (obok takich jak Beethoven czy Mozart). Nie trzeba być takim skandalistą jak Lady GaGa, by zdobyć uznanie. Wystarczy ciekawy pomysł - kto z was zna "Papayę" Urszuli Dudziak? Dobrze, widzę wiele rąk w górze Skoro nawet ludzie z odległych krańców Azji tańczą do tego utworu, to coś musi w nim być. Podobno utwór "Majteczki w kropeczki" discopolowego zespołu Bayer Full można usłyszeć w chińskiej dyskotece. A co z grupą Behemoth? Czy Blog27? Często artyści nierozumiani w naszym konserwatywnym (na razie) społeczeństwie zdobywają rzesze fanów za granicą. W takim razie niech nikt nie odważy się powiedzieć, że my, Polacy, nie odnosimy i nie będziemy odnosić muzycznych sukcesów w innych krajach, bo zabiję z zimną krwią !!!
Strona komentarzy 1 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar