2011-12-14

Zakończone

Wygraj nagrody od O & G Fashion

Drogie dziewczyny!!!

Mamy świetny konkurs dla wszystkich osób kochających modę z bardzo atrakcyjnymi nagrodami od firmy O & G Fashion. Wystarczy pokazać, że moda to jest to, co kochacie najbardziej, a nagrody będą wasze. Przekonajcie się same.

 

Zadanie konkursowe:

1. należy wejść na stronę sklepu www.fashion.ogtrading.eu - obejrzeć kilka ofert, zapoznać się układem stron, sklepem itd...
2. jeśli sklep i oferta się spodoba - należy kliknąć "lubię to" - znacznik Facebooka,
3. osoby, którym się sklep podoba i które to wyraziły poprzez kliknięcie "lubię to" mogą wziąć udział w dalszej części konkursu,
4. należy napisać krótki tekst max. do 1 strony na 2 z wybranych tematów:
- opis wybranego produktu lub grupy produktów ze sklepu (opis/ porównanie)
- temat dowolny związany z modą

Opis należy zamieścić na FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Wygraj nagrody od O & G Fashion.


Co można wygrać?
Mamy dla was trzy nagrody:

 
1. marynarka/żakiet (I miejsce)2. tunika (II miejsce)3. bransoletka (III miejsce)

 
Oprócz tego zwycięskie artykuły zostaną umieszczone na Facebooku O & G Fashion.Konkurs trwa od 14 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012.

 
Nagrody są super atrakcyjnie , więc zapraszamy do konkursu .


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wygraj nagrody od O & G Fashion” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 14 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest
1. należy wejść na stronę sklepu www.fashion.ogtrading.eu - obejrzeć kilka ofert, zapoznać się układem stron, sklepem itd...
2. jeśli sklep i oferta się spodoba - należy kliknąć "lubię to" - znacznik Facebooka,
3. osoby, którym się sklep podoba i które to wyraziły poprzez kliknięcie "lubię to" mogą wziąć udział w dalszej części konkursu,
4. należy napisać krótki tekst max. do 1 strony na 2 z wybranych tematów:
- opis wybranego produktu lub grupy produktów ze sklepu (opis/ porównanie)
- temat dowolny związany z modą
Opis należy zamieścić na FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Wygraj nagrody od O & G Fashion.
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty/maile na FORUM, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Wygraj nagrody od O & G Fashion.
Post/mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze prace.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane) gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14 grudnia 2011.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


                                             

Komentarze (7)

pupik (2012-01-05 19:23:41)
Dziękuję!
Dziękuję za odpowiedź! W takim razie muszę uzbroić się w cierpliwość i czekać
katarzynka1111 (2012-01-04 22:30:02)
; P
ech, brak facebooka .... a szkoda,bo konkurs bardzo ciekawy  ;)
Redakcja (2012-01-03 16:52:09)
do pupik
pupik musimy zapytać o to firmę, która ustaliła zasady konkursu O&G Fashion, dowiem się i dam znać
pupik (2011-12-30 19:24:45)
Pytanie
Kochani, chciałabym wziąć udział w tym konkursie, ale nie mam Facebooka. Mam pytanie, czy mogłabym "polubić" stronę O&G Fashion na fejsie mojej Mamy (za Jej zgodą i błogosławieństwem oczywiście)? Zgódźcie się, proszę...
amorki22 (2011-12-20 22:04:25)
;(
powodzenia dziewczyny, ja nie mam Faceboka:(
pscolka (2011-12-16 11:07:25)
Jejku uwielbiam tą firmę. Konkurs świetny, a nagrody wszystkie mi się podobają i to bardzo.
Redakcja (2011-12-14 23:14:50)
Zapraszamy do udziału
Kochani!!! To już drugi konkurs z O&G Fashion na naszym portalu, do udziału w którym serdecznie zapraszamy, gdyż nagrody są wspaniałe Bawcie się dobrze!!!
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar