Artykuły zawierające tag: praca

Z problemem godzenia ról rodzinnych i zawodowych oraz niskim wskaźnikiem dzietności zmaga się dziś cała Europa. Doświadczenia krajów UE - Danii, Szwecji i niezrzeszonej we Wspólnocie Norwegii pokazują jak istotna jest dostępność placówek opieki nad dziećmi oraz elastyczno...czytaj dalej

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wynika, że dominujący w Polsce jest typowy model funkcjonowania rodziny. Choć światłem w tunelu wydaje się pozytywna ocena związku opartego na partnerstwie, to jednak model ten jest w oczach respondentów mocno znieks...czytaj dalej

Przez lata model rodziny mocno ewoluował, przechodząc przez rożne stadia i fazy. Tradycyjne postrzeganie roli kobiety i mężczyzny, powodowało, że ciężar obowiązków domowych spoczywał głównie na kobietach, co niekorzystnie odbijało się na ich pozycji zawodowej. Przyjęty w polskim s...czytaj dalej

Motywacja skłania nas do podejmowania działań. To motor napędzający aktywność i kreatywność. Problem wypalenia zawodowego dotyczy każdego pracownika, choć bardziej narażone są osoby związane z zawodami wymagającymi intensywnych kontaktów z ludźmi oraz zajmujące kierownicze, a tym samym streso...czytaj dalej

Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że zwalczanie tradycyjnych stereotypów płci to nadal duże wyzwanie i sprawa kluczowa dla wyrównania szans kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym, procesie edukacji i na rynku pracy. Prawo reguluje równość płci na większości płaszczyzn, a deklar...czytaj dalej

Polskie prawo nie wprowadza żadnych ograniczeń i zapewnia jednakowy dostęp kobiet i mężczyzn do wszystkich stanowisk. Podział na zawody typowo męskie i typowo kobiece wynika jedynie ze stereotypowego postrzegania płci oraz, co za tym idzie, nierównego ich traktowania na rynku pracy. Ostatnie ...czytaj dalej

Większość pracodawców deklaruje, że płeć pracownika nie ma żadnego znaczenia przy jego zatrudnianiu, awansowaniu czy zwalnianiu. Tymczasem twarde dane wskazują, że kobiety, choć lepiej wykształcone od mężczyzn, przeważają w grupie bezrobotnych, a te pracujące – rzadziej awansują. Z bada...czytaj dalej

Większość pracodawców, którzy wzięli udział w badaniach w  ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” przeprowadzonego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pozytywnie ocenia tworzone przez siebie miejsca pracy. Zdecydowana...czytaj dalej

Z badań wykonanych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych kobiet i mężczyzn” wynika, że pracodawcy na ogół z góry zakładają mniejszą wydajność i dyspozycyjność kobiet w pracy. Wiążą się to przede wszystkim z koniecznością opieki nad dziećmi i odpowie...czytaj dalej

Powrót do pracy po urodzeniu dziecka wymaga zapewnienia mu odpowiedniej opieki. Polacy najczęściej w tej sytuacji zwracają się o pomoc do najbliższej rodziny. Większa dostępność zorganizowanych form opieki ma zmienić ten stan. Publiczne placówki dają szansę na większą aktywność zawodow...czytaj dalej

Strona 5 z 7
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar