2011-11-03

Zakończone

Konkurs na aktywność na FORUM udziewczyn.pl edycja 5

Ruszamy z kolejnym konkursem na najbardziej aktywną uczestniczkę/uczestnika FORUM udziewczyn.pl Chętnie odwiedzasz FORUM udziewczyn.pl i chętnie się na nim udzielasz? Jeżeli tak, to zapraszamy wszystkie forumowiczki do wzięcia udziału w konkursie na aktywność na FORUM. Nagroda z pewnością przypadnie wam do gustu.Ten konkurs jest przeznaczony dla osób, które lubią tworzyć z nami FORUM udziewczyn.pl Jeżeli czynnie bierzesz udział w dyskusjach, proponujesz swoje własne tematy i po prostu lubisz pisać na FORUM to jesteś idealną osobą, która może wziąć udział w tym konkursie.

Co należy zrobić?
Wystarczy, że czynnie będziesz brać udział w tworzeniu FORUM, będziesz proponować tematy, uczetniczyć w dyskusjach i w życiu FORUM, a masz szansę na wygranie atrakcyjnej nagrody. Konkurs będzie trwał cały miesiąć, więc każdy ma szansę na zwycięstwo. Wystarczy, że zostaniesz najbardziej aktywną/nym forumowiczką/czem.
 
Tym razem chcemy nagrodzić TRZY najbardziej aktywne FORUMOWICZKI.

Co można wygrać?
Do wygrania są trzy farby do włosów Delia Cosmetics: farba czarna, ciemny burgind i księżycowy blond.


Konkurs trwa od 03 listopada 2011 do 30 listopada 2011 więc jest wystarczająco dużo czasu, by stać się jedną z najbardziej aktywnych  Forumowiczek.

Jest to już piąta edycja konkursu, zgodnie z obietnicą jest to konkurs cykliczny, więc już dziś można zacząć pracować na wygraną w konkursie, jeżeli nie w tym miesiącu to w przyszłym.

Serdecznie zapraszamy wszystkie FORUMOWICZKI/FORUMOWICZÓW do zwięcia udziału w konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs na aktywność na FORUM udziewczyn.pl " (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl zwany dalej "Organizatorem".
 
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 03 listopada2011 do 30 listopada 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
Zadaniem uczestnika Konkursu jest aktywne udzielanie się na FORUM. Zwycięzcą zostanie osoba,  która jest najbardziej aktywnym uczestnikiem FORUM udziewczyn.pl
 
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 
6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Zadaniem uczestnika Konkursu jest aktywne udzielanie się na FORUM. Zwycięzcą zostanie osoba,  która jest najbardziej aktywnym uczestnikiem FORUM udziewczyn.pl
 
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
Zwycięzcami Konkursu zostaje osoba, która jest najbardziej aktywnym uczestnikiem FORUM udziewczyn.pl
 
Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.
 
Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.
 
Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.
 
Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 6 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 03 listopada 2011 r.
 
Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na otrzymywanie reklam i newslettera.
 

Komentarze (0)

Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar