2011-05-04

ROZRYWKA

Dexter wraz z kanałem 13th Street zaprasza na konkurs

Wszystkich fanów intrygi i sensacji czyli kanału 13th Street serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie. W związku z premierą kolejnej serii serialu, uwielbianego przez dużą ilość widzów pt. Dexter  (seria 4) na kanale 13th Street każdy może wygrać jeden z 5 zestawów Dextera.


Co należy zrobić?
Wejdź na nasze FORUM, kliknij Lubię to, wejdź do katalogu Kino i telewizja, podkatalogu Konkurs Dexter i napisz w kilku zdaniach (max 10 zdań) dlaczego ludzie lubią oglądać takie seriale jak Dexter.

Oprócz tego bierz aktywny udział w tworzeniu naszego forum, zamieszczaj posty, proponuj nowe tematy, komentuj, bądź aktywnym uczestnikiem FORUM, a Twoje szanse na zwycięstwo z pewnością będą większe.

Co można wygrać?
Do wygrania mamy 5 zestawów.  W każdym zestawie znajduje się książka pt: „Dzieło Dextera” oraz pocztówka.Konkurs trwa od 4 maja 2011 do 29 maja 2011.


Zapraszamy.


Premierowy odcinek czwartej serii, czwartek, 5 maja, godzina 21:00

Trochę o serialu:
Dexter (Michael C. Hall) w ciągu dnia pracuje jako ekspert medycyny sądowej, a w nocy zamienia się w groźnego, seryjnego zabójcę. W młodości został nauczony przez swojego ojca zabijać wyłącznie morderców. Podwójne życie ukrywa nawet przed najbliższymi, również przed przyrodnią siostrą Debrą (Jennifer Carpenter). W czwartej serii serialu zobaczymy, jak Dexter łączy swoje mordercze zainteresowania z nowymi obowiązkami, które wziął na siebie po ślubie z Ritą (Julie Benz) i narodzinach syna.

13TH STREET Universal to kanał pełen seriali i filmów kryminalnych, prawniczych oraz sądowych. Stworzony dla widzów, którzy uwielbiają rozwiązywać kryminalne zagadki, zgłębiać umysły przestępców lub po prostu poczuć strach.

Więcej informacji na stronie kanału www.13thstreet.pl
Zapraszamy także do zapoznania się zresztą programów.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się „Konkurs Dexter” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 04.05.2011 do 29.05.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wejście na FORUM, kliknięcie Lubię to oraz zamieszczenie na naszym FORUM posta w katalogu Kino i telewizja w podkatalogu "Konkurs Dexter", w którym zostanie udzielona odpowiedź na pytanie Dlaczego ludzie lubią oglądać takie seriale jak Dexter oraz aktywne uczestniczenie w forum.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy - posty na forum i wykazują się aktywną działalnością na forum.
Post należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze opisy i aktywnie działają na forum.
Laureaci Konkursu (5 osób) otrzymają po jednym egzemplarzu książki "Dzieło Dextera" oraz pocztówkę.
Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 4 maja 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (1)

cacauatlie (2011-05-11 20:22:42)
Dexter
uwielbiam Wasze konkursy :)
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar